ECJiaWiki:Version 1.10.0

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.10.0

20171206213

更新内容

EC+到家v1.10.0更新日志:

【平台/商家后台】

 1. 【平台】新增四级地区设置;
 2. 【平台】重构配送方式;
 3. 【平台】重构快递单模版;
 4. 【平台】优化开店向导中有关配送方式功能;
 5. 【平台】优化订单详情编辑收货人地址时,支持四级地区设置;
 6. 【平台】优化编辑入驻商时,支持四级地区设置;
 7. 【平台】新增优惠买单短信通知功能;
 8. 【平台】新增订单备注开关,备注关闭后,无需填写备注即可操作订单;
 9. 【平台】新增订单为商家配送方式时,详情页显示送达时间;
 10. 【商家】新增运费模版功能;
 11. 【商家】优化开店向导中有关配送方式功能;
 12. 【商家】优化订单详情编辑收货人地址时,支持四级地区设置;
 13. 【商家】优化店铺入驻信息中,支持四级地区设置;
 14. 【商家】优化当天货到付款订单不管是否付款,都支持订单提醒;
 15. 【商家】配送方式O2O 速递更名为“商家配送”;
 16. 【商家】新增商家配送按距离设置不同配送费功能;
 17. 【商家】订单模块,新增当天订单入口;
 18. 【商家】新增订单为商家配送方式时,详情页显示送达时间;

【到家PC端】

 1. 【优化】店铺入驻时,支持四级地区设置;
 2. 【优化】热门城市支持四级地区;
 3. 【优化】商家详情,店铺地址支持四级地区显示;

【到家H5端】

 1. 【新增】店铺入驻,支持四级地区设置;
 2. 【优化】四级地区造成用户收货地址显示null的问题;
 3. 【优化】选择地址页,用户地址支持四级地区显示;
 4. 【优化】店铺详情页,店铺地址支持四级地区显示;
 5. 【优化】结算页,送至地址支持四级地区显示;
 6. 【优化】订单详情,收货人地址支持四级地区显示;
 7. 【新增】新建/编辑地址页,增加四级地区街道设置;


更新文件

M	bootstrap/compiled.php
M	content/apps/adsense/admin.php
M	content/apps/adsense/admin_cycleimage.php
M	content/apps/adsense/admin_group.php
M	content/apps/adsense/admin_position.php
M	content/apps/adsense/admin_shortcut.php
M	content/apps/adsense/apis/adsense_adsense_api.class.php
M	content/apps/adsense/apis/adsense_adsense_group_api.class.php
M	content/apps/adsense/apis/adsense_cycleimage_api.class.php
M	content/apps/adsense/apis/adsense_shortcut_api.class.php
M	content/apps/adsense/classes/CityManage.php
M	content/apps/adsense/configs/package.cfg.php
M	content/apps/adsense/mh_cycleimage.php
M	content/apps/adsense/mh_position.php
M	content/apps/adsense/mh_shortcut.php
M	content/apps/affiliate/admin.php
M	content/apps/affiliate/admin_config.php
M	content/apps/affiliate/admin_separate.php
M	content/apps/affiliate/apis/affiliate_invite_bind_api.class.php
M	content/apps/affiliate/apis/affiliate_invite_reward_api.class.php
M	content/apps/affiliate/apis/affiliate_user_invite_code_api.class.php
M	content/apps/affiliate/configs/package.cfg.php
M	content/apps/affiliate/mobile.php
M	content/apps/affiliate/model/affiliate_log_model.class.php
M	content/apps/affiliate/model/affiliate_order_info_model.class.php
M	content/apps/affiliate/model/affiliate_order_info_viewmodel.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/record_module.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/reward_module.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/validate_module.class.php
M	content/apps/api/classes/api_admin.class.php
M	content/apps/api/classes/api_front.class.php
M	content/apps/api/configs/package.cfg.php
M	content/apps/api/functions/functions.func.php
M	content/apps/article/admin_shopinfo.php
M	content/apps/article/configs/package.cfg.php
M	content/apps/article/languages/zh-cn/admin_shophelp.lang.php
M	content/apps/article/languages/zh-cn/shophelp.lang.php
M	content/apps/article/modules/shop/help/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/info/detail_module.class.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_list.dwt.php
M	content/apps/bonus/admin.php
M	content/apps/bonus/apis/bonus_bonus_type_list_api.class.php
M	content/apps/bonus/apis/bonus_send_bonus_api.class.php
M	content/apps/bonus/configs/package.cfg.php
M	content/apps/bonus/functions/admin_bonus.func.php
M	content/apps/bonus/merchant.php
M	content/apps/bonus/model/bonus_type_viewmodel.class.php
M	content/apps/bonus/model/user_merchant_bonus_type_viewmodel.class.php
M	content/apps/bonus/modules/bonus/coupon_module.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_flow_done_api.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart.class.php
M	content/apps/cart/configs/package.cfg.php
M	content/apps/cart/functions/cart.func.php
D	content/apps/cart/model/region_model.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/checked_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/create_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/delete_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/list_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/update_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/comment/appeal.php
M	content/apps/comment/configs/package.cfg.php
M	content/apps/commission/admin.php
A	content/apps/commission/apis/commission_store_menu_api.class.php
M	content/apps/commission/configs/package.cfg.php
M	content/apps/commission/templates/admin/bill_list.dwt.php
M	content/apps/commission/templates/admin/bill_list_day.dwt.php
M	content/apps/commission/templates/admin/bill_list_day_update.dwt.php
M	content/apps/commission/templates/admin/bill_list_month_update.dwt.php
M	content/apps/commission/templates/admin/bill_pay.dwt.php
M	content/apps/connect/classes/ConnectAbstract.php
M	content/apps/connect/configs/package.cfg.php
M	content/apps/cron/classes/CronExpression.php
M	content/apps/cron/configs/package.cfg.php
M	content/apps/express/configs/package.cfg.php
D	content/apps/express/merchant.php
M	content/apps/express/modules/express/location_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/pickup_module.class.php
D	content/apps/express/statics/js/merchant_express.js
D	content/apps/express/templates/merchant/express_list.dwt.php
M	content/apps/franchisee/configs/package.cfg.php
M	content/apps/franchisee/functions/merchant_franchisee.func.php
M	content/apps/franchisee/merchant.php
M	content/apps/franchisee/statics/js/franchisee.js
M	content/apps/franchisee/templates/merchant/franchisee.dwt.php
M	content/apps/goods/apis/goods_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/goods/classes/goods_list.class.php
M	content/apps/goods/configs/package.cfg.php
D	content/apps/goods/model/warehouse_region_model.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/product_search_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/list_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/mobilebuygoods_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/seller/list_module.class.php
M	content/apps/installer/configs/package.cfg.php
M	content/apps/installer/statics/front/js/install.js
M	content/apps/market/configs/package.cfg.php
M	content/apps/market/modules/activity/shake_module.class.php
A	content/apps/merchant/admin_store_setting.php
D	content/plugins/ship_fpd/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/apps/merchant/apis/merchant_store_menu_api.class.php
M	content/apps/merchant/classes/ecjia_merchant.class.php
M	content/apps/merchant/configs/package.cfg.php
M	content/apps/merchant/functions/merchant.func.php
M	content/apps/merchant/merchant.php
M	content/apps/merchant/mh_franchisee.php
D	content/apps/store/modules/admin/account/info_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/account/info_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/account/validate_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/account/validate_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/cancel_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/cancel_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/info_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/info_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/preaudit_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/preaudit_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/process_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/process_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/refreshQrcode_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/refreshQrcode_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/resignup_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/resignup_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/signup_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/signup_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/update_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/update_module.class.php
D	content/apps/store/modules/admin/merchant/validate_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/validate_module.class.php
D	content/apps/store/modules/home/data_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/home/data_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/config_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/config_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/goods/category_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/category_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/goods/list_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/list_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/goods/suggestlist_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/suggestlist_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/home/category_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/home/category_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/home/data_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/home/data_module.class.php
D	content/apps/store/modules/merchant/nearby_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/nearby_module.class.php
D	content/apps/store/modules/seller/category_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/seller/category_module.class.php
D	content/apps/store/modules/seller/collect/create_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/seller/collect/create_module.class.php
D	content/apps/store/modules/seller/collect/delete_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/seller/collect/delete_module.class.php
D	content/apps/store/modules/seller/collect/list_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/seller/collect/list_module.class.php
D	content/apps/store/modules/seller/list_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/seller/list_module.class.php
D	content/apps/store/modules/seller/search_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/seller/search_module.class.php
D	content/apps/shipping/region.php
A	content/apps/merchant/region.php
M	content/apps/merchant/statics/css/merchant.css
M	content/apps/merchant/statics/ecjia/ecjia-merchant.js
A	content/apps/merchant/statics/js/admin_store_setting.js
M	content/apps/merchant/statics/js/merchant_info.js
M	content/apps/merchant/statics/mh-css/ecjia.function.css
A	content/apps/merchant/templates/admin/store_setting.dwt.php
A	content/apps/merchant/templates/admin/store_setting_edit.dwt.php
M	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_edit.dwt.php
M	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_info.dwt.php
M	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_shop_notice.dwt.php
M	content/apps/mobile/admin_config.php
M	content/apps/mobile/configs/package.cfg.php
M	content/apps/mobile/languages/zh_CN/mobile.lang.php
M	content/apps/mobile/modules/admin/home/data_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/home/data_module.class.php
M	content/apps/mobile/statics/js/mobile_config.js
M	content/apps/mobile/templates/admin/mobile_config.dwt.php
M	content/apps/notification/admin.php
M	content/apps/notification/configs/package.cfg.php
M	content/apps/notification/mh_notification.php
M	content/apps/orders/admin.php
M	content/apps/orders/admin_order_back.php
M	content/apps/orders/admin_order_delivery.php
M	content/apps/orders/apis/orders_merchant_menu_api.class.php
M	content/apps/orders/apis/orders_order_delivery_ship_api.class.php
A	content/apps/orders/classes/OrderStatusLog.class.php
M	content/apps/orders/classes/Repositories/OrdersRepository.php
M	content/apps/orders/classes/hooks/merchant_orders.class.php
M	content/apps/orders/classes/merchant_order_list.class.php
M	content/apps/orders/classes/merchant_order_query.class.php
M	content/apps/orders/classes/order_operate.class.php
M	content/apps/orders/classes/order_query.class.php
M	content/apps/orders/configs/package.cfg.php
M	content/apps/orders/functions/admin_order.func.php
M	content/apps/orders/functions/global.func.php
M	content/apps/orders/functions/merchant_order.func.php
M	content/apps/orders/merchant.php
M	content/apps/orders/mh_back.php
M	content/apps/orders/mh_delivery.php
M	content/apps/orders/mh_validate_order.php
M	content/apps/orders/model/order_region_viewmodel.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/cancel_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/check_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/consignee/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/consignee_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/delivery_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/shipping_detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/payConfirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/quickpay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/refundConfirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/order_sales_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/orders_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/payment_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/sales_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/salesdetails_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/affirmReceived_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/statics/js/merchant_orders.js
M	content/apps/orders/statics/js/orders.js
M	content/apps/orders/templates/admin/library/order_operate.lbi.php
M	content/apps/orders/templates/admin/order_delivery_info.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/admin/order_info.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/admin/order_query.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/admin/order_step.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/library/order_operate.lbi.php
D	content/apps/orders/templates/merchant/order_list.dwt.php
A	content/apps/orders/templates/merchant/mh_order_list.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/order_info.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/order_query.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/order_step.dwt.php
M	content/apps/payment/configs/package.cfg.php
M	content/apps/payment/modules/order/pay_module.class.php
M	content/apps/promotion/admin.php
M	content/apps/promotion/configs/package.cfg.php
M	content/apps/push/admin_template.php
M	content/apps/push/classes/Clients/AndroidNotification.php
M	content/apps/push/configs/package.cfg.php
M	content/apps/quickpay/apis/quickpay_quickpay_order_paid_api.class.php
M	content/apps/quickpay/apis/quickpay_quickpay_user_account_paid_api.class.php
M	content/apps/quickpay/configs/package.cfg.php
M	content/apps/quickpay/modules/flow/done_module.class.php
M	content/apps/quickpay/statics/js/mh_order.js
D	content/apps/setting/admin_area_manage.php
M	content/apps/setting/admin_region.php
M	content/apps/setting/apis/setting_setting_menu_api.class.php
D	content/apps/user/model/region_model.class.php
A	content/apps/setting/classes/CompatibleTrait.php
M	content/apps/setting/classes/Country.php
D	content/plugins/ship_fpd/languages/zh-cn/plugin.lang.php
A	content/apps/setting/classes/Facades/Region.php
D	content/system/modules/shop/server_module.class.php
A	content/apps/setting/classes/Models/RegionModel.php
A	content/apps/setting/classes/Region.php
D	content/apps/shipping/model/region_model.class.php
A	content/apps/setting/classes/SettingServiceProvider.php
M	content/apps/setting/classes/hooks/admin_setting.class.php
M	content/apps/setting/configs/package.cfg.php
M	content/apps/setting/languages/zh_CN/shop_config.lang.php
M	content/apps/setting/modules/admin/shop/info_module.class.php
D	content/system/modules/shop/token_module.class.php
A	content/apps/setting/modules/admin/shop/token_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/config_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/region/detail_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/region_module.class.php
D	content/apps/shopguide/region.php
A	content/apps/setting/region.php
M	content/apps/setting/statics/js/setting.js
D	content/apps/setting/templates/admin/area_list.dwt.php
M	content/apps/setting/templates/admin/library/widget_config_region_select.lbi.php
M	content/apps/setting/templates/admin/region_list.dwt.php
M	content/apps/shipping/admin.php
M	content/apps/shipping/admin_area.php
M	content/apps/shipping/admin_area_plugin.php
M	content/apps/shipping/admin_config.php
M	content/apps/shipping/admin_express_order.php
M	content/apps/shipping/admin_plugin.php
A	content/apps/shipping/admin_store_shipping.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_merchant_menu_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_merchant_purview_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_plugin_install_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_plugin_menu_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_plugin_uninstall_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_shipping_area_info_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_shipping_list_api.class.php
D	content/plugins/sms_ihuyi/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/apps/shipping/apis/shipping_store_menu_api.class.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_tool_menu_api.class.php
D	content/plugins/sms_ihuyi/sms_ihuyi.class.php
A	content/apps/shipping/classes/CompatibleTrait.php
D	content/plugins/ship_cac/languages/zh-cn/plugin.lang.php
A	content/apps/shipping/classes/Facades/Shipping.php
D	content/plugins/ship_fpd/ship_fpd.class.php
A	content/apps/shipping/classes/Models/ShippingAreaModel.php
D	content/plugins/ship_no_express/ship_no_express.class.php
A	content/apps/shipping/classes/Plugins/ShipNoExpress.php
A	content/apps/shipping/classes/PrintConfigLabel.php
M	content/apps/shipping/classes/ShippingAbstract.php
A	content/apps/shipping/classes/ShippingAreaManager.php
A	content/apps/shipping/classes/ShippingManager.php
M	content/apps/shipping/classes/ShippingPlugin.php
D	content/apps/store/model/region_model.class.php
A	content/apps/shipping/classes/ShippingServiceProvider.php
M	content/apps/shipping/classes/hooks/admin_shipping.class.php
M	content/apps/shipping/classes/shipping_abstract.class.php
M	content/apps/shipping/classes/shipping_factory.class.php
M	content/apps/shipping/classes/shipping_installer.class.php
M	content/apps/shipping/classes/shipping_method.class.php
M	content/apps/shipping/configs/package.cfg.php
D	content/plugins/ship_no_express/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/apps/shipping/configs/shipping_template_info.cfg.php
M	content/apps/shipping/functions/global.func.php
M	content/apps/shipping/languages/zh_CN/shipping.lang.php
M	content/apps/shipping/languages/zh_CN/shipping_area.lang.php
D	content/apps/shipping/merchant.php
D	content/apps/shipping/mh_area.php
A	content/apps/shipping/mh_shipping.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_area_model.class.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_area_region_model.class.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_area_region_viewmodel.class.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_area_viewmodel.class.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_model.class.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_viewmodel.class.php
A	content/apps/shipping/statics/css/merchant_express.css
M	content/apps/shipping/statics/css/merchant_shipping.css
M	content/apps/shipping/statics/js/admin_express_order.js
A	content/apps/shipping/statics/js/merchant_express.js
M	content/apps/shipping/statics/js/merchant_shipping.js
M	content/apps/shipping/statics/js/shipping.js
M	content/apps/shipping/statics/js/shipping_admin.js
M	content/apps/shipping/statics/js/shipping_config.js
A	content/apps/shipping/statics/js/template.js
D	content/apps/shipping/templates/admin/print_index.dwt.php
M	content/apps/shipping/templates/admin/shipping_area_info.dwt.php
M	content/apps/shipping/templates/admin/shipping_area_list.dwt.php
M	content/apps/shipping/templates/admin/shipping_channel.dwt.php
M	content/apps/shipping/templates/admin/shipping_list.dwt.php
M	content/apps/shipping/templates/admin/shipping_template.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/admin/store_shipping.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/merchant/library/shipping_info.lbi.php
D	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_area_info.dwt.php
D	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_area_list.dwt.php
D	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_list.dwt.php
D	content/apps/express/templates/merchant/express_info.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_record_info.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_record_list.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_template_info.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/merchant/shipping_template_list.dwt.php
M	content/apps/shopguide/admin.php
M	content/apps/shopguide/configs/package.cfg.php
M	content/apps/shopguide/functions/merchant_shopguide.func.php
M	content/apps/shopguide/merchant.php
M	content/apps/shopguide/statics/mh-css/shopguide.css
M	content/apps/shopguide/templates/admin/shop_guide.dwt.php
M	content/apps/shopguide/templates/merchant/shop_guide.dwt.php
M	content/apps/sms/admin_template.php
M	content/apps/sms/classes/Events/SmsOrderPayed.php
D	content/plugins/sms_ihuyi/config.php
A	content/apps/sms/classes/Events/SmsQuickpayOrderPayed.php
M	content/apps/sms/configs/package.cfg.php
A	content/apps/staff/admin_store_staff.php
D	content/plugins/ship_flat/languages/zh-cn/plugin.lang.php
A	content/apps/staff/apis/staff_store_menu_api.class.php
M	content/apps/staff/configs/package.cfg.php
M	content/apps/staff/functions/global.func.php
M	content/apps/staff/merchant.php
A	content/apps/staff/statics/js/admin_store_staff.js
A	content/apps/staff/templates/admin/store_staff.dwt.php
A	content/apps/staff/templates/admin/store_staff_edit.dwt.php
M	content/apps/store/admin.php
M	content/apps/store/admin_commission.php
M	content/apps/store/admin_config.php
M	content/apps/store/admin_preaudit.php
M	content/apps/store/apis/store_neighbors_store_id_api.class.php
M	content/apps/store/apis/store_store_list_api.class.php
D	content/system/modules/shop/region_module.class.php
A	content/apps/store/apis/store_store_menu_api.class.php
A	content/apps/store/classes/Plugin/ConfigMenu.php
M	content/apps/store/classes/hooks/admin_store.class.php
M	content/apps/store/classes/order_query.class.php
M	content/apps/store/configs/package.cfg.php
M	content/apps/store/functions/admin_order.func.php
M	content/apps/store/functions/global.func.php
M	content/apps/store/functions/merchant_store.func.php
M	content/apps/store/languages/zh_CN/store.lang.php
M	content/apps/store/statics/js/admin_config.js
M	content/apps/store/statics/js/store.js
M	content/apps/store/templates/admin/staff_log.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_add.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_auth.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_commission_info.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_config_info.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_edit.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_edit_bak.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_list.dwt.php
D	content/apps/store/templates/admin/store_merchant_edit.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_preaudit_check_log.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_preaudit_edit.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_preview.dwt.php
D	content/apps/store/templates/admin/store_set.dwt.php
D	content/apps/store/templates/admin/store_shipping.dwt.php
D	content/apps/store/templates/admin/store_staff.dwt.php
D	content/apps/store/templates/admin/store_staff_edit.dwt.php
M	content/apps/touch/admin_shop_config.php
M	content/apps/touch/classes/ecjia_touch_api.class.php
M	content/apps/touch/configs/package.cfg.php
M	content/apps/user/admin.php
M	content/apps/user/apis/user_address_manage_api.class.php
M	content/apps/user/apis/user_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/user/apis/user_neighbors_address_store_api.class.php
M	content/apps/user/configs/package.cfg.php
M	content/apps/user/functions/admin_user.func.php
M	content/apps/user/model/user_address_viewmodel.class.php
M	content/apps/user/modules/address/add_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/info_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/update_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/search_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/signin_module.class.php
M	content/apps/user/modules/v2/admin/user/signin_module.class.php
M	content/apps/wechat/configs/package.cfg.php
M	content/apps/wechat/statics/css/wechat_redirect.css
M	content/configs/api.php
M	content/configs/database.php
M	content/configs/namespaces.php
M	content/configs/provider.php
M	content/configs/release.php
M	content/configs/system.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130102_alter_region_type_for_ad_position_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130129_alter_region_type_for_order_info_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130143_alter_region_type_for_store_franchisee_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130159_alter_region_type_for_express_order_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130213_alter_region_type_for_area_region_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130231_alter_region_type_for_back_order_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130245_alter_region_type_for_delivery_order_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130300_alter_region_type_for_store_preaudit_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_130316_alter_region_type_for_user_address_table.php
A	content/database/migrations/2017_11_29_135832_rename_region_cn_table.php
D	content/apps/merchant/model/region_model.class.php
A	content/database/patchs/v1.10.0/Version_11000.php
A	content/database/patchs/v1.10.0/ecjia-daojia-patch-v1.10.0.log
A	content/database/patchs/v1.10.0/readme.txt
M	content/database/seeds/DemoCategoryTableSeeder.php
M	content/database/seeds/DemoStoreFranchiseeTableSeeder.php
M	content/database/seeds/InitMailTemplatesTableSeeder.php
M	content/database/seeds/InitShopConfigTableSeeder.php
M	content/plugins/cron_testlog/cron_testlog.php
M	content/plugins/ship_cac/config.php
M	content/plugins/ship_cac/ship_cac.class.php
M	content/plugins/ship_cac/ship_cac.php
M	content/plugins/ship_ems/config.php
M	content/plugins/ship_ems/images/dly_ems.jpg
D	content/plugins/ship_ems/languages/zh-cn/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_ems/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_ems/ship_ems.class.php
M	content/plugins/ship_ems/ship_ems.php
M	content/plugins/ship_flat/config.php
M	content/plugins/ship_flat/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_flat/ship_flat.class.php
M	content/plugins/ship_flat/ship_flat.php
D	content/plugins/ship_fpd/config.php
D	content/plugins/ship_fpd/ship_fpd.php
D	content/plugins/ship_no_express/config.php
D	content/plugins/ship_no_express/languages/zh-cn/plugin.lang.php
D	content/plugins/ship_no_express/ship_no_express.php
M	content/plugins/ship_o2o_express/config.php
D	content/plugins/ship_o2o_express/languages/zh-cn/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_o2o_express/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_o2o_express/ship_o2o_express.class.php
M	content/plugins/ship_o2o_express/ship_o2o_express.php
M	content/plugins/ship_sf_express/config.php
M	content/plugins/ship_sf_express/images/dly_sf_express.jpg
D	content/plugins/ship_sf_express/languages/zh-cn/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_sf_express/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_sf_express/ship_sf_express.class.php
M	content/plugins/ship_sf_express/ship_sf_express.php
M	content/plugins/ship_sto_express/config.php
M	content/plugins/ship_sto_express/images/dly_sto_express.jpg
D	content/plugins/ship_sto_express/languages/zh-cn/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_sto_express/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_sto_express/ship_sto_express.class.php
M	content/plugins/ship_sto_express/ship_sto_express.php
M	content/plugins/ship_yto/config.php
M	content/plugins/ship_yto/images/dly_yto.jpg
D	content/plugins/ship_yto/languages/zh-cn/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_yto/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_yto/ship_yto.class.php
M	content/plugins/ship_yto/ship_yto.php
M	content/plugins/ship_zto/config.php
M	content/plugins/ship_zto/images/dly_zto.jpg
D	content/plugins/ship_zto/languages/zh-cn/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_zto/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_zto/ship_zto.class.php
M	content/plugins/ship_zto/ship_zto.php
D	content/plugins/sms_ihuyi/IHuYiAgent.php
D	content/plugins/sms_ihuyi/sms_ihuyi.php
M	content/system/classes/Plugin/PluginManager.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
M	content/system/classes/ecjia_admin.class.php
D	content/system/classes/ecjia_area.class.php
D	content/system/classes/ecjia_region.class.php
M	content/system/classes/ecjia_utility.class.php
M	content/system/languages/zh_CN/shop_config.lang.php
D	content/system/model/region_model.class.php
D	content/system/modules/admin/shop/config_module.class.php
D	content/system/modules/admin/shop/info_module.class.php
D	content/system/modules/admin/shop/update_module.class.php
D	content/system/modules/shop/config_module.class.php
D	content/system/shop_config.php
M	content/system/statics/ecjia/ecjia-admin.js
A	content/system/statics/lib/chosen/chosen.jquery.custom.min.js
M	content/system/statics/lib/chosen/chosen.jquery.min.js
M	content/system/templates/ecjia.dwt.php
M	content/themes/ecjia-pc/css/style.css
M	content/themes/ecjia-pc/extras/classes/utility/merchant_function.class.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/classes/utility/pc_function.class.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/controller/goods_controller.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/controller/merchant_controller.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/controller/pc_controller.php
M	content/themes/ecjia-pc/js/ecjia.pc.js
M	content/themes/ecjia-pc/library/choose_city.lbi.php
M	content/themes/ecjia-pc/library/no_content.lbi.php
M	content/themes/ecjia-pc/library/page_footer.lbi.php
M	content/themes/ecjia-pc/library/page_header.lbi.php
M	sites/m/content/themes/h5/choose_address_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/css/ecjia_city.css
M	sites/m/content/themes/h5/extras/classes/utility/touch_function.class.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/classes/utility/user_function.class.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/franchisee_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/location_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_address_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_get_password_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/flow_checkout.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/franchisee_second.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/functions.php
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.franchisee.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user.js
M	sites/m/content/themes/h5/select_location.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_address_edit.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_address_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_detail.dwt.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpKernel/JsonResponse.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/Collection.php

ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件

注意事项

 • 更新或者安装完成后,切记更新四级地区数据,否则无法正常使用:平台后台-设置-地区管理-同步地区表信息
Version1.10.0.png
 • 跟新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除图中的7个文件夹
Version deleteCache.png