ECJiaWiki:Version 1.12.0

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.12.0

20180115241

更新内容

EC+到家v1.12.0更新日志:

【平台/商家后台】

 1. 【平台】添加自营店铺默认类型为企业认证;
 2. 【平台】新增买单订单列表“订单状态”显示;
 3. 【平台】新增买单订单列表“订单状态”筛选;
 4. 【平台】新增配送方式插件“韵达快递”;
 5. 【平台】新增自助购物订单详情;
 6. 【平台】新增短信发送号码支持166和199号段;
 7. 【平台】优化使用余额支付的买单订单实付款金额为0的问题;
 8. 【平台】优化买单销售明细列表只统计已付款订单;
 9. 【平台】优化买单订单统计中,销售额走势为0的问题;
 10. 【平台】优化买单销售明细页面,列表数据按时间依次递减的顺序显示;
 11. 【平台】平台后台查看店铺配送区域修改为运费模板;
 12. 【平台】优化后台广告位置默认城市的判断;
 13. 【平台】优化待审核入驻商家审核通过时写入四级地区问题修改;
 14. 【平台】优化发货时四级地区写入;
 15. 【平台】优化发货用户地址未解析为经纬度存入发货单问题修改;
 16. 【平台】修复商家入驻审核时四级地区的写入;
 17. 【平台】阿里云短信插件短信模板更新,支持最新模板规则;
 18. 【平台】修复微信支付用户提交订单后修改订单价格无法支付问题;
 19. 【平台】修复“货到付款”支付插件为未安装报错问题;
 20. 【平台】重构session功能,使用新的session表;
 21. 【平台】优化session的Memcache驱动,重构RC_Memcache组件库;
 22. 【商家】新增买单订单列表“订单状态”显示;
 23. 【商家】新增买单订单列表“订单状态” 筛选;
 24. 【商家】新增待付款的买单订单,取消订单功能;
 25. 【商家】新增已取消的买单订单,删除订单功能;
 26. 【商家】新增小程序“自助购物”模版切换;
 27. 【商家】新增自助购物订单详情;
 28. 【商家】店铺设置增加最小购物金额设置功能;
 29. 【商家】优化使用余额支付的买单订单实付款金额为0的问题
 30. 【商家】优化买单销售明细列表只统计已付款订单;
 31. 【商家】优化买单订单统计中,销售额走势为0的问题;
 32. 【商家】优化买单销售明细页面,列表数据按时间依次递减的顺序显示;
 33. 【商家】优化“店铺模版”更名为“小程序模版”;
 34. 【商家】优化小程序模版设置里面,更改每个模版的名称显示;
 35. 【商家】优化订单列表铃声循环播放;
 36. 【商家】优化派单后消息通知地址增加四级地区显示;
 37. 【商家】优化发货时四级地区写入配送单问题;

【到家H5】

 1. 【新增】买单页面,使用优惠后,显示对应优惠的价格;
 2. 【新增】待付款订单详情,取消订单功能;
 3. 【新增】已取消订单详情,删除订单功能;
 4. 【新增】订单模块支持显示自助购物的订单详情;
 5. 【新增】购物金额没达到店铺设置的最小购物金额时限制用户下单功能;
 6. 【优化】结算页,支付方式和配送方式合并在一个页面显示;
 7. 【优化】商家配送,选择送货时间样式;
 8. 【优化】首页顶部定位城市出现重名的问题;

【到家门店小程序】

 1. 【新增】店铺“自助购物”模版展示效果;
 2. 【新增】新增扫货品码加入购物车功能;
 3. 【新增】自助购物模版中结算页面效果;
 4. 【新增】自助购物模版中订单列表/详情效果;
 5. 【优化】新建/编辑地址时,定位后自动选择省市区;
 6. 【优化】样式兼容iPhone X设备;

【到家接口】

 1. 【新增】到家门店小程序自助购物接口;
 2. 【新增】买单取消和删除接口;
 3. 【新增】买单订单列表和详情增加取消状态订单;
 4. 【优化】掌柜发货时获取配送方式列表接口更新;
 5. 【优化】掌柜发货时修改配送方式接口更新;
 6. 【优化】收银台获取商品详情接口支持按货号获取;
 7. 【优化】店铺最小购物金额限制相关接口更新;
 8. 【优化】掌柜查看商品描述问题修改(商品信息获取去掉审核状态条件限制);
 9. 【优化】配送员相关(抢单,取货,完成)等操作的消息通知地址增加四级地区显示;
 10. 【优化】收银台验单和订单详情接口权限问题修复;
 11. 【优化】用户添加更新收货地址接口经纬度写入问题修改;
 12. 【优化】掌柜发货时四级地区写入配送单问题;
 13. 【优化】更新物流查询;

更新文件

M	bootstrap/classmap.php
M	bootstrap/compiled.php
M	content/apps/adsense/admin_position.php
D	content/apps/adsense/configs/merchant_ad.cfg.php
A	content/apps/adsense/configs/merchant_ad.php
D	content/apps/adsense/configs/merchant_adgroup.cfg.php
A	content/apps/adsense/configs/merchant_adgroup.php
D	content/apps/adsense/configs/merchant_cycleimage.cfg.php
A	content/apps/adsense/configs/merchant_cycleimage.php
D	content/apps/adsense/configs/merchant_shortcut.cfg.php
A	content/apps/adsense/configs/merchant_shortcut.php
M	content/apps/adsense/configs/package.cfg.php
D	content/apps/adsense/languages/zh-cn/adsense.lang.php
D	content/apps/adsense/languages/zh-cn/package.lang.php
M	content/apps/api/classes/EM_Api.class.php
M	content/apps/api/configs/package.cfg.php
D	content/apps/article/configs/article_type.cfg.php
A	content/apps/article/configs/article_type.php
D	content/apps/article/configs/cattype.cfg.php
A	content/apps/article/configs/cattype.php
M	content/apps/article/configs/package.cfg.php
D	content/apps/captcha/configs/constant.cfg.php
A	content/apps/captcha/configs/constant.php
M	content/apps/captcha/configs/package.cfg.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_list_api.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_flow_done_api.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart.class.php
M	content/apps/cart/classes/hooks/admin_cart.class.php
M	content/apps/cart/configs/package.cfg.php
M	content/apps/cart/functions/cart.func.php
A	content/apps/cart/functions/cashdesk.func.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/flow/done_module.class.php
D	content/apps/mobile/languages/zh-cn/package.lang.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/checked_module.class.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/create_module.class.php
D	content/apps/sms/model/sms_user_rank_model.class.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/delete_module.class.php
D	content/apps/sms/apis/sms_sms_send_api.class.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/list_module.class.php
D	content/apps/connect/languages/zh-cn/package.lang.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/update_module.class.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/flow/checkOrder_module.class.php
A	content/apps/cart/modules/storebuy/flow/done_module.class.php
M	content/apps/connect/configs/package.cfg.php
M	content/apps/express/configs/package.cfg.php
M	content/apps/express/modules/express/pickup_module.class.php
M	content/apps/goods/admin.php
M	content/apps/goods/apis/goods_goods_list_api.class.php
M	content/apps/goods/classes/goods_list.class.php
M	content/apps/goods/configs/package.cfg.php
M	content/apps/goods/merchant.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/desc_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/statics/js/goods_list.js
M	content/apps/goods/statics/js/merchant_goods_list.js
M	content/apps/goods/statics/styles/goods.css
M	content/apps/goods/templates/admin/goods_info.dwt.php
M	content/apps/goods/templates/merchant/goods_info.dwt.php
M	content/apps/goods/templates/merchant/goods_list.dwt.php
D	content/apps/installer/configs/checking_dirs.cfg.php
A	content/apps/installer/configs/checking_dirs.php
M	content/apps/installer/configs/package.cfg.php
D	content/apps/installer/configs/timezones_zh_CN.cfg.php
A	content/apps/installer/configs/timezones_zh_CN.php
M	content/apps/merchant/apis/merchant_merchant_menu_api.class.php
M	content/apps/merchant/apis/merchant_merchant_purview_api.class.php
M	content/apps/merchant/classes/ecjia_merchant.class.php
M	content/apps/merchant/configs/package.cfg.php
M	content/apps/merchant/merchant.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/storebuy/list_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/storebuy/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/nearby_module.class.php
A	content/apps/merchant/statics/css/merchant_template.css
A	content/apps/merchant/statics/img/template/template_3.png
M	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_basic_info.dwt.php
M	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_template.dwt.php
D	content/apps/mobile/configs/group_code.cfg.php
A	content/apps/mobile/configs/group_code.php
M	content/apps/mobile/configs/package.cfg.php
M	content/apps/orders/admin.php
M	content/apps/orders/admin_order_delivery.php
M	content/apps/orders/apis/orders_buy_order_paid_api.class.php
M	content/apps/orders/classes/CustomizeOrderList.php
M	content/apps/orders/classes/Repositories/OrdersRepository.php
M	content/apps/orders/classes/order_operate.class.php
M	content/apps/orders/classes/order_query.class.php
M	content/apps/orders/configs/package.cfg.php
M	content/apps/orders/languages/zh_CN/order.lang.php
M	content/apps/orders/merchant.php
M	content/apps/orders/mh_delivery.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/check_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/express_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/delivery_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/shipping_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/shipping/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/affirmReceived_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/express_module.class.php
M	content/apps/orders/statics/css/admin_orders.css
M	content/apps/orders/statics/music/new_order.mp3
M	content/apps/orders/templates/admin/order_info.dwt.php
A	content/apps/orders/templates/admin/storebuy_order_info.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/mh_order_list.dwt.php
A	content/apps/orders/templates/merchant/order_storebuy_info.dwt.php
M	content/apps/payment/classes/Repositories/PaymentRecordRepository.php
M	content/apps/payment/configs/package.cfg.php
D	content/apps/payment/languages/zh-cn/package.lang.php
D	content/apps/payment/languages/zh-cn/payment.lang.php
M	content/apps/platform/admin_switch.php
M	content/apps/platform/configs/package.cfg.php
D	content/apps/platform/configs/platform_type.cfg.php
A	content/apps/platform/configs/platform_type.php
M	content/apps/platform/index.php
M	content/apps/promotion/admin.php
M	content/apps/promotion/configs/package.cfg.php
M	content/apps/promotion/merchant.php
M	content/apps/promotion/statics/js/promotion_merchant.js
M	content/apps/promotion/templates/admin/promotion_info.dwt.php
M	content/apps/push/configs/package.cfg.php
D	content/apps/push/languages/zh-cn/package.lang.php
D	content/apps/push/languages/zh-cn/push.lang.php
M	content/apps/quickpay/admin_order.php
M	content/apps/quickpay/admin_sale_general.php
M	content/apps/quickpay/admin_sale_list.php
M	content/apps/quickpay/apis/quickpay_quickpay_order_list_api.class.php
M	content/apps/quickpay/apis/quickpay_quickpay_user_account_paid_api.class.php
M	content/apps/quickpay/classes/Status.php
M	content/apps/quickpay/classes/quickpay_activity.class.php
M	content/apps/quickpay/configs/package.cfg.php
M	content/apps/quickpay/languages/zh_CN/order.lang.php
M	content/apps/quickpay/mh_order.php
M	content/apps/quickpay/mh_sale_general.php
M	content/apps/quickpay/mh_sale_list.php
M	content/apps/quickpay/modules/flow/done_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/order/operate/cancel_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/order/operate/delete_module.class.php
M	content/apps/quickpay/statics/js/admin_order.js
M	content/apps/quickpay/statics/js/mh_order.js
M	content/apps/quickpay/templates/admin/quickpay_order_list.dwt.php
M	content/apps/quickpay/templates/admin/quickpay_sale_general.dwt.php
M	content/apps/quickpay/templates/admin/quickpay_sale_list.dwt.php
M	content/apps/quickpay/templates/merchant/library/quickpay_order_step.lbi.php
M	content/apps/quickpay/templates/merchant/quickpay_order_info.dwt.php
M	content/apps/quickpay/templates/merchant/quickpay_order_list.dwt.php
M	content/apps/quickpay/templates/merchant/quickpay_sale_general.dwt.php
M	content/apps/quickpay/templates/merchant/quickpay_sale_list.dwt.php
M	content/apps/setting/admin_region.php
M	content/apps/setting/configs/package.cfg.php
M	content/apps/shipping/admin_store_shipping.php
M	content/apps/shipping/apis/shipping_store_menu_api.class.php
M	content/apps/shipping/configs/package.cfg.php
D	content/apps/shipping/configs/shipping_template_info.cfg.php
A	content/apps/shipping/configs/shipping_template_info.php
D	content/apps/shipping/languages/zh-cn/package.lang.php
D	content/apps/shipping/languages/zh-cn/shipping.lang.php
D	content/apps/shipping/languages/zh-cn/shipping_area.lang.php
M	content/apps/shipping/statics/css/merchant_express.css
M	content/apps/shipping/templates/admin/store_shipping.dwt.php
A	content/apps/shipping/templates/admin/store_shipping_info.dwt.php
M	content/apps/sms/admin.php
M	content/apps/sms/admin_config.php
M	content/apps/sms/admin_plugin.php
M	content/apps/sms/classes/SmsManager.php
M	content/apps/sms/classes/sms_installer.class.php
D	content/apps/sms/classes/sms_send.class.php
M	content/apps/sms/configs/package.cfg.php
D	content/apps/sms/languages/zh-cn/package.lang.php
D	content/apps/sms/languages/zh-cn/sms.lang.php
D	content/apps/sms/model/mail_templates_model.class.php
D	content/apps/sms/model/sms_config_model.class.php
D	content/apps/sms/model/sms_sendlist_model.class.php
D	content/apps/sms/model/sms_users_model.class.php
D	content/apps/sms/model/user_rank_model.class.php
D	content/apps/sms/model/users_model.class.php
D	content/apps/sms/templates/admin/sms_send.dwt.php
M	content/apps/staff/configs/package.cfg.php
D	content/apps/staff/configs/staff_internal_group.cfg.php
A	content/apps/staff/configs/staff_internal_group.php
M	content/apps/staff/merchant.php
M	content/apps/staff/mh_profile.php
M	content/apps/staff/privilege.php
M	content/apps/staff/templates/merchant/staff_customize.dwt.php
M	content/apps/store/admin_preaudit.php
M	content/apps/store/configs/package.cfg.php
M	content/apps/store/statics/js/admin_config.js
M	content/apps/store/templates/admin/store_config_info.dwt.php
M	content/apps/touch/classes/ecjia_touch_api.class.php
M	content/apps/touch/configs/package.cfg.php
M	content/apps/user/admin.php
M	content/apps/user/apis/user_address_manage_api.class.php
M	content/apps/user/classes/integrate_abstract.class.php
D	content/apps/user/configs/constant.cfg.php
A	content/apps/user/configs/constant.php
M	content/apps/user/configs/package.cfg.php
M	content/apps/weapp/admin_switch.php
M	content/apps/weapp/configs/package.cfg.php
D	content/apps/wechat/configs/api_limit.cfg.php
A	content/apps/wechat/configs/api_limit.php
M	content/apps/wechat/configs/package.cfg.php
M	content/configs/api.php
A	content/configs/coreservice.php
M	content/configs/facade.php
M	content/configs/namespaces.php
M	content/configs/provider.php
M	content/configs/release.php
M	content/configs/session.php
A	content/database/migrations/2018_01_11_095623_create_session_table.php
A	content/database/migrations/2018_01_12_150951_drop_sessions_table.php
A	content/database/migrations/2018_01_12_151009_drop_sessions_data_table.php
D	content/apps/sms/model/sms_sendlist_viewmodel.class.php
A	content/database/patchs/v1.12.0/Version_11200.php
A	content/database/patchs/v1.12.0/ecjia-daojia-patch-v1.12.0.log
A	content/database/patchs/v1.12.0/readme.txt
D	content/apps/sms/configs/template_code.cfg.php
A	content/plugins/ship_yunda/config.php
A	content/plugins/ship_yunda/images/dly_yunda.jpg
A	content/plugins/ship_yunda/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/plugins/ship_yunda/ship_yunda.class.php
D	content/apps/sms/classes/sms_method.class.php
A	content/plugins/ship_yunda/ship_yunda.php
M	content/plugins/ship_zto/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/ship_zto/ship_zto.class.php
M	content/plugins/ship_zto/ship_zto.php
D	content/system/classes/session/ecjia_session_interface.class.php
A	content/system/classes/Sessions/EcjiaSessionInterface.php
A	content/system/classes/Sessions/Handler/MemcacheSessionHandler.php
A	content/system/classes/Sessions/Handler/MysqlSessionHandler.php
A	content/system/classes/Sessions/Handler/RedisSessionHandler.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
M	content/system/classes/ecjia_admin.class.php
M	content/system/classes/ecjia_front.class.php
M	content/system/classes/ecjia_loader.class.php
D	content/system/classes/session/ecjia_session_base.class.php
D	content/system/classes/session/ecjia_session_memcache.class.php
D	content/system/classes/session/ecjia_session_mysql.class.php
D	content/system/configs/autoload_class.cfg.php
A	content/system/configs/autoload_class.php
D	content/system/configs/constant.cfg.php
A	content/system/configs/constant.php
M	content/system/functions/functions.func.php
M	content/system/privilege.php
M	content/system/start/bootstrap.php
M	content/system/start/global.php
A	content/system/statics/js/ecjia.chosen.js
M	content/system/statics/lib/chosen/chosen.jquery.js
M	content/system/statics/lib/chosen/chosen.jquery.min.js
A	content/system/statics/lib/chosen/chosen.proto.js
A	content/system/statics/lib/chosen/chosen.proto.min.js
A	content/system/statics/lib/chosen/readme.md
M	sites/m/content/themes/h5/css/ecjia_city.css
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/article_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/cart_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/quickpay_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/flow_checkout.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/flow_pay_shipping.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/functions.php
M	sites/m/content/themes/h5/goods_show.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/images/icon/close.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/icon/icon-pay.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/icon/icon-shipping.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/user_center/cancel.png
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.flow.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.goods.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.quickpay.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user.js
M	sites/m/content/themes/h5/merchant.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_checkout.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_detail.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/store_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_detail.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_list.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_order_storebuy_detail.dwt.php
M	vendor/composer/autoload_namespaces.php
A	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Config/Resources/coreservice.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Config/Resources/system.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Kses.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Start.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Hook/HookServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpFoundation/ParameterBag.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpFoundation/Request.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpFoundation/Response.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpFoundation/ServerBag.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpKernel/RedirectResponse.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Package/FileLoader.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/Database.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/RedisServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Routing/Redirector.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Session/Console/stubs/database.stub
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Session/Store.php
A	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Session/StoreInterface.php
M	vendor/royalcms/framework/autoload/pluggable.php
M	vendor/royalcms/memcache/Royalcms/Component/Memcache/CommandInterface.php
M	vendor/royalcms/memcache/Royalcms/Component/Memcache/MemcacheHandler.php
M	vendor/royalcms/memcache/Royalcms/Component/Memcache/MemcachedHandler.php
M	vendor/royalcms/memcache/Royalcms/Component/Memcache/Repository.php
M	vendor/royalcms/memcache/Royalcms/Component/Memcache/ServerHandler.php
A	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/CompatibleTrait.php
A	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/NativeSessionServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/SessionManager.php
A	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/StartSession.php
A	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/Store.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connections/Connection.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connections/PhpRedisClusterConnection.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connections/PhpRedisConnection.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connections/PredisClusterConnection.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connections/PredisConnection.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connectors/PhpRedisConnector.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Connectors/PredisConnector.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Contracts/Factory.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/Facades/Redis.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/RedisManager.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/RedisServiceProvider.php


ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件

升级注意事项

 • 跟新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除图中的7个文件夹
Version deleteCache.png