ECJiaWiki:Version 1.21.0

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.21.1

20180930411

更新内容

EC+到家v1.21.0更新日志: 【平台/商家】

 1. 【平台】新增商店设置中,平台小程序切换模式;
 2. 【平台】新增商店设置中,被邀请分享说明设置;
 3. 【平台】新增商店设置中,新增会员中心设置项;
 4. 【平台】新增公众平台-小程序管理功能;
 5. 【平台】按名称关键词搜索小程序;
 6. 【平台】新增添加、编辑、删除小程序功能;
 7. 【平台】新增商店配置字段填充运维工具;
 8. 【平台】修复众包配送方式的阶梯价格问题;
 9. 【平台】修复商家管理-佣金比例不显示问题;
 10. 【平台】修复微信公众平台,某些环境下点击插件管理报错的问题;
 11. 【平台】修复OSS无法上传图片的问题;
 12. 【平台】修复会员等级显示的问题;
 13. 【平台】优化主题管理中店铺街主题封面图;
 14. 【修复】修复PHP7.2下小程序登录问题;
 15. 【修复】批量导入商品后商品属性值会叠加;
 16. 【商家】新增微信小程序管理功能;
 17. 【商家】按名称关键词搜索小程序;
 18. 【商家】新增添加、编辑、删除小程序功能;
 19. 【商家】修复商家后台商家取货操作,未记录订单状态问题修改;
 20. 【商家】修复员工、商品分类权限问题;
 21. 【商家】优化员工数量显示问题;

【小程序后台】

 1. 【新增】小程序仪表盘功能;
 2. 【新增】查看小程序新访客、新增人数、总人数统计;
 3. 【新增】查看小程序用户发送的信息;
 4. 【新增】小程序后台插件管理;
 5. 【新增】小程序后台添加/编辑/删除关键词命令;
 6. 【新增】小程序后台搜索命令关键词功能;
 7. 【新增】小程序后台消息推送设置功能;
 8. 【新增】小程序后台用户管理功能;
 9. 【新增】小程序后台给单个或批量用户打标签功能;
 10. 【新增】小程序后台查看用户消息记录功能;
 11. 【新增】小程序后台标签管理功能;
 12. 【新增】小程序后台标签添加/编辑/删除功能;
 13. 【新增】小程序后台用户加入黑名单功能;
 14. 【新增】小程序后台黑名单管理;
 15. 【新增】小程序后台自动回复功能;
 16. 【新增】小程序后台添加/编辑/删除关键词回复规则;
 17. 【新增】小程序后台关键词回复功能;
 18. 【新增】小程序后台收到消息后自动回复功能;
 19. 【新增】小程序后台打开客服后自动回复功能;
 20. 【新增】小程序后台素材管理功能;
 21. 【新增】小程序后台临时素材编辑/删除功能;
 22. 【新增】小程序后台客服管理功能;
 23. 【新增】小程序后台获取全部客服/在线客服功能;
 24. 【新增】小程序后台查看所有客服/在线客服/已删除客服功能;
 25. 【新增】小程序后台查看客服会话记录功能;
 26. 【新增】小程序后台获取客服会话功能;
 27. 【新增】小程序后台解绑客服账号功能;

【H5】

 1. 【新增】订单详情中增加查看物流信息功能;
 2. 【新增】物流信息中增加运单编号复制功能;
 3. 【修复】支付宝支付成功后,显示签名失败问题;
 4. 【修复】余额充值成功后余额不增加问题;
 5. 【修复】众包配送无法使用的问题;
 6. 【修复】推荐邀请页面,按钮显示倒计时,仍然可以点击发送验证码问题;
 7. 【优化】订单状态中,状态图标展示;
 8. 【优化】订单详情发票抬头内容显示;
 9. 【优化】推广邀请分享;

【接口】

 1. 【新增】首页促销、新品、推荐增加店铺信息返回;
 2. 【新增】返回店铺营业时间;
 3. 【修复】订单详情接口中送达时间返回值处理;
 4. 【修复】掌柜店铺分类接口权限判断问题修复;

更新文件

M	content/apps/adsense/admin_cycleimage.php
M	content/apps/adsense/admin_group.php
M	content/apps/adsense/admin_shortcut.php
A	content/apps/adsense/classes/Installer.php
M	content/apps/adsense/configs/package.php
M	content/apps/adsense/modules/home/adsense_module.class.php
M	content/apps/affiliate/admin_config.php
A	content/apps/affiliate/classes/Installer.php
M	content/apps/affiliate/classes/affiliate_installer.class.php
M	content/apps/affiliate/configs/package.php
A	content/apps/affiliate/modules/affiliate/user/invite_module.class.php
A	content/apps/affiliate/modules/invite/invitee/rule_module.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/record_module.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/reward_module.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/user_module.class.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/validate_module.class.php
D	content/apps/affiliate/modules/user/invite_module.class.php
M	content/apps/affiliate/statics/js/affiliate.js
M	content/apps/affiliate/templates/admin/affiliate_config.dwt.php
D	content/apps/api/api.php
A	content/apps/api/classes/ApiModels/ApiModel.php
M	content/apps/api/classes/ApiServiceProvider.php
A	content/apps/api/classes/BaseControllers/EcjiaApi.php
A	content/apps/api/classes/BaseControllers/EcjiaApiAdminController.php
A	content/apps/api/classes/BaseControllers/EcjiaApiFrontController.php
A	content/apps/api/classes/Compatible/api_admin.php
A	content/apps/api/classes/Compatible/api_front.php
A	content/apps/api/classes/Compatible/ecjia_api.php
A	content/apps/api/classes/Compatible/ecjia_api_const.php
A	content/apps/api/classes/Compatible/ecjia_api_manager.php
A	content/apps/api/classes/Controllers/ApiController.php
A	content/apps/api/classes/Controllers/IndexController.php
D	content/apps/api/classes/EM_Api.class.php
A	content/apps/api/classes/Installer.php
A	content/apps/api/classes/LocalRequest/ApiConst.php
A	content/apps/api/classes/LocalRequest/ApiManager.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Actions/ActionFactory.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Actions/BaseAction.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Actions/LocalAction.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Actions/RemoteAction.php
A	content/apps/api/classes/Requests/ApiManager.php
A	content/apps/api/classes/Requests/ApiResponse.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Contracts/RequestAction.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Contracts/ResolveBody.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Exceptions/HttpRequestException.php
A	content/apps/api/classes/Requests/Exceptions/ServerHostNotFoundException.php
A	content/apps/api/classes/Requests/ResolveEcjiaBody.php
A	content/apps/api/classes/Responses/ApiError.php
A	content/apps/api/classes/Responses/ApiManager.php
A	content/apps/api/classes/Responses/ApiResponse.php
A	content/apps/api/classes/Responses/ApiRouter.php
A	content/apps/api/classes/Responses/Contracts/ApiHandler.php
M	content/apps/api/classes/Royalcms/Component/HttpKernel/Request.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/AddressTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/CategoryTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/ConfigTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/GoodsTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/PhotoTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/SignupFieldsTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/SimpleGoodsTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/SimpleOrderTransformer.php
A	content/apps/api/classes/Transformers/Transformer.php
D	content/apps/api/classes/api_admin.class.php
D	content/apps/api/classes/api_error.class.php
D	content/apps/api/classes/api_front.class.php
D	content/apps/api/classes/api_installer.class.php
D	content/apps/api/classes/api_interface.class.php
D	content/apps/api/classes/api_response.class.php
D	content/apps/api/classes/api_router.class.php
M	content/apps/api/configs/package.php
D	content/apps/api/functions/global.func.php
D	content/apps/api/index.php
A	content/apps/article/classes/Installer.php
M	content/apps/article/configs/package.php
M	content/apps/article/modules/article/category_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/comment/comments_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/comment/create_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/home/cycleimage_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/like/like_manage_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/list_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/help/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/help_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/info/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/info_module.class.php
A	content/apps/bonus/classes/Installer.php
A	content/apps/bonus/classes/UserAvaliableBonus.php
M	content/apps/bonus/configs/package.php
D	content/apps/bonus/model/merchants_user_bonus_type_viewmodel.class.php
M	content/apps/bonus/modules/bonus/bind_module.class.php
M	content/apps/bonus/modules/bonus/coupon_module.class.php
M	content/apps/bonus/modules/bonus/receive_coupon_module.class.php
M	content/apps/bonus/modules/bonus/validate_module.class.php
A	content/apps/captcha/classes/Installer.php
M	content/apps/captcha/configs/package.php
M	content/apps/captcha/modules/captcha/admin/checkcode_module.class.php
M	content/apps/captcha/modules/captcha/admin/mail_module.class.php
M	content/apps/captcha/modules/captcha/admin/sms_module.class.php
M	content/apps/captcha/modules/captcha/image_module.class.php
M	content/apps/captcha/modules/captcha/mail_module.class.php
M	content/apps/captcha/modules/captcha/sms_module.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_flow_done_api.class.php
M	content/apps/cart/classes/StoreStatus.php
M	content/apps/cart/classes/cart.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart_cashdesk.class.php
A	content/apps/cart/classes/cart_goods_stock.class.php
M	content/apps/cart/configs/package.php
M	content/apps/cart/functions/cart.func.php
M	content/apps/cart/functions/cashdesk.func.php
M	content/apps/cart/functions/global.func.php
D	content/apps/cart/model/shipping_viewmodel.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/bonus/validate_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/buyagain_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/checked_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/create_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/delete_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/list_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/update_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/checked_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/create_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/delete_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/list_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/update_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storepickup/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storepickup/flow/done_module.class.php
M	content/apps/comment/configs/package.php
M	content/apps/comment/modules/goods/comments_module.class.php
M	content/apps/comment/modules/goods/create_module.class.php
M	content/apps/comment/modules/store/comments_module.class.php
M	content/apps/commission/configs/package.php
M	content/apps/connect/admin_plugin.php
M	content/apps/connect/apis/connect_plugin_install_api.class.php
M	content/apps/connect/apis/connect_plugin_uninstall_api.class.php
M	content/apps/connect/classes/ConnectAbstract.php
A	content/apps/connect/classes/Installer.php
M	content/apps/connect/configs/package.php
M	content/apps/connect/modules/connect/bind_module.class.php
M	content/apps/connect/modules/connect/signin_module.class.php
M	content/apps/connect/modules/connect/signup_module.class.php
A	content/apps/cron/classes/Installer.php
M	content/apps/cron/configs/package.php
M	content/apps/express/configs/package.php
M	content/apps/express/merchant.php
M	content/apps/express/modules/admin/express/express/list_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/crowdsource/express/pickup_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/crowdsource/express/remind_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/crowdsource/express/task_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/location_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/pickup_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/add_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/assignOrder_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/detail_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/list_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/online_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/update_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/validate_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/task_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/basicinfo_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/detail_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/finished_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/grab_list_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/grab_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/location_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/pickup_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/user/checkin_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/user/info_module.class.php
M	content/apps/express/modules/express/user/location_module.class.php
M	content/apps/favourable/admin.php
M	content/apps/favourable/apis/favourable_store_favourable_list_api.class.php
A	content/apps/favourable/classes/FavourableActivity.php
D	content/apps/favourable/classes/favourable_installer.class.php
M	content/apps/favourable/configs/package.php
M	content/apps/favourable/functions/admin_favourable.func.php
M	content/apps/favourable/merchant.php
M	content/apps/favourable/modules/admin/favourable/delete_module.class.php
M	content/apps/favourable/modules/admin/favourable/info_module.class.php
M	content/apps/favourable/modules/admin/favourable/list_module.class.php
M	content/apps/favourable/modules/admin/favourable/manage_module.class.php
M	content/apps/favourable/modules/favourable/list_module.class.php
M	content/apps/finance/admin_account.php
M	content/apps/finance/apis/finance_account_balance_change_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_account_change_log_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_pay_points_change_api.class.php
M	content/apps/finance/configs/package.php
M	content/apps/finance/functions/admin_user.func.php
M	content/apps/franchisee/configs/package.php
A	content/apps/friendlink/classes/Installer.php
M	content/apps/friendlink/configs/package.php
M	content/apps/goods/admin.php
M	content/apps/goods/apis/goods_merchant_menu_api.class.php
A	content/apps/goods/classes/Installer.php
M	content/apps/goods/classes/goods_list.class.php
M	content/apps/goods/configs/package.php
M	content/apps/goods/functions/global.func.php
M	content/apps/goods/merchant.php
D	content/apps/goods/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/goods/model/tag_model.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/brand_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/show_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/desc_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/gallery/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/gallery/delete_batch_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/gallery/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/gallery/sort_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/list_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/list_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/show_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/move/category_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/product_search_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/promote/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/promote/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/promote/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/restore_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/free_shipping_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/gifts_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/sale_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/suggest_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/togglesale_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/trash/list_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/trash_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/updatedesc_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/updateprice_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/category_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/desc_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/filter_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/list_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/mobilebuygoods_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/search_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/home/category_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/seller/list_module.class.php
M	content/apps/goodslib/configs/package.php
A	content/apps/groupbuy/classes/Installer.php
M	content/apps/groupbuy/classes/groupbuy_installer.class.php
M	content/apps/groupbuy/configs/package.php
D	content/apps/groupbuy/functions/global.func.php
D	content/apps/groupbuy/index.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/goods/list_module.class.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/order/detail_module.class.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/order/list_module.class.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/order/pay_module.class.php
M	content/apps/installer/configs/package.php
M	content/apps/installer/languages/zh_CN/installer.lang.php
M	content/apps/intro/configs/package.php
A	content/apps/logviewer/classes/Installer.php
M	content/apps/logviewer/configs/package.php
M	content/apps/mail/admin.php
M	content/apps/mail/admin_email_list.php
M	content/apps/mail/admin_view_sendlist.php
M	content/apps/mail/apis/mail_mail_template_api.class.php
A	content/apps/mail/classes/EmailList.php
A	content/apps/mail/classes/EmailSendlist.php
A	content/apps/mail/classes/Installer.php
A	content/apps/mail/classes/MailTeplates.php
M	content/apps/mail/configs/package.php
D	content/apps/mail/model/mail_templates_model.class.php
M	content/apps/main/configs/package.php
D	content/apps/maintain/classes/Commands/SettingShopConfigSequence.php
M	content/apps/maintain/configs/package.php
M	content/apps/market/apis/market_platform_menu_api.class.php
M	content/apps/market/configs/package.php
M	content/apps/market/mobile_reward.php
D	content/apps/market/modules/activity/shake_module.class.php
A	content/apps/market/modules/market/shake_module.class.php
M	content/apps/market/platform.php
M	content/apps/market/statics/platform-css/activity.css
M	content/apps/market/statics/platform-js/platform_activity.js
M	content/apps/market/templates/platform/activity_prize_add.dwt.php
M	content/apps/merchant/apis/merchant_merchant_menu_api.class.php
M	content/apps/merchant/configs/package.php
M	content/apps/merchant/functions/merchant.func.php
M	content/apps/merchant/mh_franchisee.php
D	content/apps/merchant/modules/admin/account/info_module.class.php
D	content/apps/merchant/modules/admin/account/validate_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/account/info_module.class.php
A	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/account/validate_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/cancel_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/info_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/preaudit_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/process_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/refreshQrcode_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/resignup_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/signup_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/update_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/validate_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/shopkeeper/merchant/offline_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/shopkeeper/merchant/online_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/shopkeeper/shop/boss/sms_module.class.php
D	content/apps/merchant/modules/home/data_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/config_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/category_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/storebuy/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/storebuy/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/groupbuy/goods/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/home/category_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/home/data_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/nearby_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/category_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/collect/create_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/collect/delete_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/collect/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/search_module.class.php
M	content/apps/mobile/admin_device.php
M	content/apps/mobile/admin_mobile_config.php
M	content/apps/mobile/admin_mobile_manage.php
M	content/apps/mobile/admin_mobile_news.php
M	content/apps/mobile/apis/mobile_device_record_api.class.php
M	content/apps/mobile/apis/mobile_tool_menu_api.class.php
A	content/apps/mobile/classes/Installer.php
A	content/apps/mobile/classes/MobileDevice.php
A	content/apps/mobile/classes/MobileNews.php
M	content/apps/mobile/classes/mobile_manage.class.php
M	content/apps/mobile/configs/package.php
M	content/apps/mobile/modules/admin/home/data_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/admin/shop/attach/add_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/checkin/integral_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/checkin/record_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/device/setDeviceToken_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/device/setDeviceinfo_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/home/data_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/home/discover_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/home/news_module.class.php
M	content/apps/mobile/modules/mobile/toutiao_module.class.php
A	content/apps/mobile/statics/images/cloudshop.png
M	content/apps/mobile/templates/admin/mobile_street.dwt.php
M	content/apps/notification/apis/notification_notification_list_api.class.php
M	content/apps/notification/configs/package.php
A	content/apps/notification/modules/admin/merchant/notification/read_module.class.php
A	content/apps/notification/modules/admin/merchant/notification/unread_count_module.class.php
M	content/apps/notification/modules/admin/merchant/notification_module.class.php
D	content/apps/notification/modules/admin/merchant/read_module.class.php
D	content/apps/notification/modules/admin/merchant/unread_count_module.class.php
A	content/apps/notification/modules/user/notification/count_module.class.php
A	content/apps/notification/modules/user/notification/read_module.class.php
M	content/apps/notification/modules/user/notifications_module.class.php
M	content/apps/orders/apis/orders_order_info_api.class.php
M	content/apps/orders/configs/package.php
M	content/apps/orders/functions/admin_order.func.php
M	content/apps/orders/functions/global.func.php
M	content/apps/orders/merchant.php
M	content/apps/orders/mh_delivery.php
D	content/apps/orders/model/shipping_viewmodel.class.php
D	content/apps/orders/model/sys_category_viewmodel.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/cancel_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/check_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/consignee/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/delivery_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/express_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/cancel_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/cancelgrab_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/consignee_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/delivery_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/money_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/pay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/shipping_detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/shipping_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/unused-setgrab_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/payConfirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/pay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/quickpay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/receive_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/refundConfirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/shipping/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/split_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/today_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/update_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/shopkeeper/order/checking/confirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/shopkeeper/order/checking/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/shopkeeper/order/checking/record_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/order_sales_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/orders_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/payment_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/sales_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/salesdetails_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/user/merchant/order/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/affirmReceived_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/cancel_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/comment/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/comment_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/express_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/pay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/update_module.class.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/library/widget_merchant_dashboard_overview.lbi.php
M	content/apps/payment/admin.php
M	content/apps/payment/admin_plugin.php
M	content/apps/payment/apis/payment_pay_list_api.class.php
M	content/apps/payment/classes/CompatibleTrait.php
A	content/apps/payment/classes/Installer.php
M	content/apps/payment/classes/payment_method.class.php
M	content/apps/payment/configs/package.php
M	content/apps/payment/functions/global.func.php
M	content/apps/payment/modules/order/pay_module.class.php
M	content/apps/payment/modules/shop/payment_module.class.php
M	content/apps/platform/admin.php
M	content/apps/platform/admin_command.php
M	content/apps/platform/admin_plugin.php
M	content/apps/platform/apis/platform_admin_menu_api.class.php
A	content/apps/platform/apis/platform_platform_account_list_api.class.php
A	content/apps/platform/apis/platform_platform_menu_api.class.php
M	content/apps/platform/apis/platform_plugin_install_api.class.php
M	content/apps/platform/apis/platform_plugin_uninstall_api.class.php
M	content/apps/platform/classes/Frameworks/Component/Menu.php
M	content/apps/platform/classes/Frameworks/EcjiaPlatform.php
M	content/apps/platform/classes/Frameworks/Platform/Account.php
A	content/apps/platform/classes/Frameworks/Platform/AccountManager.php
A	content/apps/platform/classes/Installer.php
M	content/apps/platform/classes/Plugin/PlatformAbstract.php
A	content/apps/platform/classes/Plugin/PluginManager.php
D	content/apps/platform/classes/hooks/admin_platform.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_abstract.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_account.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_command.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_factory.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_installer.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_interface.class.php
M	content/apps/platform/configs/package.php
M	content/apps/platform/merchant.php
M	content/apps/platform/platform_extend.php
M	content/apps/platform/statics/css/wechat_extend.css
A	content/apps/platform/statics/image/weapp.png
M	content/apps/platform/templates/admin/wechat_edit.dwt.php
M	content/apps/platform/templates/merchant/wechat_edit.dwt.php
M	content/apps/platform/templates/platform/library/common_header_mega.lbi.php
D	content/apps/platform/templates/platform/wechat_extend_edit.dwt.php
M	content/apps/printer/classes/hooks/merchant_printer.class.php
M	content/apps/printer/configs/package.php
A	content/apps/promotion/classes/Installer.php
M	content/apps/promotion/configs/package.php
M	content/apps/promotion/modules/admin/promotion/delete_module.class.php
M	content/apps/promotion/modules/admin/promotion/detail_module.class.php
M	content/apps/promotion/modules/admin/promotion/list_module.class.php
M	content/apps/promotion/modules/admin/promotion/manage_module.class.php
M	content/apps/push/apis/push_push_template_api.class.php
A	content/apps/push/classes/Installer.php
M	content/apps/push/configs/package.php
D	content/apps/push/model/mail_templates_model.class.php
M	content/apps/quickpay/configs/package.php
M	content/apps/quickpay/functions/quickpay.func.php
D	content/apps/quickpay/modules/activity/list_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/flow/checkOrder_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/flow/done_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/merchant/shop/payment_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/detail_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/list_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/operate/cancel_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/operate/delete_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/pay_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/activity/list_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/flow/checkOrder_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/flow/done_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/merchant/shop/payment_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/detail_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/list_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/operate/cancel_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/operate/delete_module.class.php
A	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/pay_module.class.php
M	content/apps/refund/configs/package.php
M	content/apps/refund/modules/refund/apply_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/cancel_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/detail_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/list_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/payrecord_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/reasons_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/returnway/express_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/returnway/home_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/returnway/shop_module.class.php
A	content/apps/setting/classes/ComponentAbstract.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G01ShopInfo.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G02Basic.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G03Display.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G04ShoppingFlow.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G05Smtp.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G06Hidden.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G07Goods.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G08Sms.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G09Wap.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G10Mobile.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G11Addon.php
A	content/apps/setting/classes/Components/G12Printer.php
A	content/apps/setting/classes/Factory.php
A	content/apps/setting/classes/Maintains/SettingShopConfigSeeder.php
A	content/apps/setting/classes/Maintains/SettingShopConfigSequence.php
A	content/apps/setting/classes/SettingSeeder.php
M	content/apps/setting/classes/hooks/admin_setting.class.php
M	content/apps/setting/configs/package.php
A	content/apps/setting/configs/settings.php
M	content/apps/setting/modules/admin/shop/config_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/admin/shop/info_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/admin/shop/token/validate_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/admin/shop/token_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/admin/shop/update_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/config_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/region/detail_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/region_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/server_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/token/validate_module.class.php
M	content/apps/setting/modules/shop/token_module.class.php
M	content/apps/setting/shop_config.php
M	content/apps/setting/templates/admin/region_list.dwt.php
M	content/apps/shipping/admin_area.php
M	content/apps/shipping/admin_area_plugin.php
A	content/apps/shipping/classes/Installer.php
A	content/apps/shipping/classes/ShippingArea.php
M	content/apps/shipping/configs/package.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_area_model.class.php
M	content/apps/shipping/model/shipping_area_viewmodel.class.php
D	content/apps/shipping/model/shipping_model.class.php
D	content/apps/shipping/model/shipping_viewmodel.class.php
M	content/apps/shopguide/configs/package.php
M	content/apps/shopguide/functions/merchant_shopguide.func.php
A	content/apps/sms/classes/Installer.php
M	content/apps/sms/classes/sms_installer.class.php
M	content/apps/sms/configs/package.php
M	content/apps/staff/configs/package.php
M	content/apps/staff/mh_group.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/account/update_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/account/validate_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/bind_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/info_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/password_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/rank_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/search_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/signout_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/forget_request_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/forget_validate_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/signin_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/update_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/userinfo_module.class.php
M	content/apps/staff/templates/merchant/staff_customize.dwt.php
M	content/apps/stats/apis/stats_spider_record_api.class.php
M	content/apps/stats/apis/stats_statsapi_api.class.php
A	content/apps/stats/classes/Installer.php
M	content/apps/stats/configs/package.php
D	content/apps/stats/model/store_keywords_model.class.php
M	content/apps/store/admin_commission.php
M	content/apps/store/admin_config.php
M	content/apps/store/admin_percent.php
A	content/apps/store/classes/StoreFranchisee.php
M	content/apps/store/classes/order_query.class.php
M	content/apps/store/classes/store_category.class.php
M	content/apps/store/configs/package.php
M	content/apps/store/functions/admin_order.func.php
M	content/apps/store/functions/merchant_store_category.func.php
D	content/apps/store/model/admin_action_model.class.php
D	content/apps/store/model/attribute_model.class.php
D	content/apps/store/model/cart_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/category_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/collect_store_model.class.php
D	content/apps/store/model/collect_store_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/goods_attr_model.class.php
D	content/apps/store/model/goods_model.class.php
D	content/apps/store/model/goods_type_model.class.php
D	content/apps/store/model/goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_temporarydate_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_temporarydate_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_percent_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_server_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_server_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/order_goods_model.class.php
D	content/apps/store/model/order_info_model.class.php
D	content/apps/store/model/order_info_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/seller_category_shopinfo_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/seller_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/seller_shopinfo_model.class.php
D	content/apps/store/model/staff_log_model.class.php
D	content/apps/store/model/store_category_model.class.php
D	content/apps/store/model/users_model.class.php
D	content/apps/store/modules/business/city_module.class.php
A	content/apps/store/modules/store/business/city_module.class.php
M	content/apps/store/statics/js/admin_config.js
M	content/apps/store/templates/admin/store_config_info.dwt.php
A	content/apps/theme/admin_home_group_sort.php
A	content/apps/theme/classes/ComponentAbstract.php
A	content/apps/theme/classes/Components/BestGoods.php
A	content/apps/theme/classes/Components/GroupbuyGoods.php
A	content/apps/theme/classes/Components/HomeComplexAdsenseOne.php
A	content/apps/theme/classes/Components/HomeComplexAdsenseTwo.php
A	content/apps/theme/classes/Components/HomeCycleimage.php
A	content/apps/theme/classes/Components/HomeShortcut.php
A	content/apps/theme/classes/Components/NewGoods.php
A	content/apps/theme/classes/Components/PromoteGoods.php
A	content/apps/theme/classes/Factory.php
M	content/apps/theme/configs/package.php
M	content/apps/theme/navigator.php
A	content/apps/theme/statics/css/dragslot.css
A	content/apps/theme/statics/css/style.css
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_bestgoods.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_cycleimage.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_groupbuygoods.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_home_adsense_one.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_home_adsense_two.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_newgoods.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_promotegoods.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_seckill_goods.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_seller_recommend.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_shortcut.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_topic.png
A	content/apps/theme/statics/images/thumb/module_toutiao.png
A	content/apps/theme/statics/js/admin_home_group.js
A	content/apps/theme/statics/js/dragslot.js
A	content/apps/theme/templates/admin/home_group_sort.dwt.php
A	content/apps/touch/classes/Installer.php
M	content/apps/touch/classes/ecjia_touch_api.class.php
M	content/apps/touch/classes/ecjia_touch_manager.class.php
M	content/apps/touch/classes/hooks/api_touch.class.php
M	content/apps/touch/configs/package.php
M	content/apps/touch/functions/topic.func.php
D	content/apps/touch/model/brand_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/category_model.class.php
D	content/apps/touch/model/category_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/collect_goods_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_activity_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_cat_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_cat_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/nav_model.class.php
D	content/apps/touch/model/order_info_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/topic_model.class.php
M	content/apps/upgrade/configs/package.php
M	content/apps/user/admin.php
A	content/apps/user/admin_config.php
M	content/apps/user/apis/user_address_manage_api.class.php
M	content/apps/user/apis/user_user_bonus_list_api.class.php
A	content/apps/user/apis/user_user_bonus_number_api.class.php
M	content/apps/user/classes/Helper.php
A	content/apps/user/classes/TermRelationship.php
A	content/apps/user/classes/UserAddress.php
A	content/apps/user/classes/Users.php
A	content/apps/user/classes/hooks/admin_user.class.php
M	content/apps/user/classes/integrate_abstract.class.php
M	content/apps/user/configs/package.php
M	content/apps/user/functions/admin_user.func.php
D	content/apps/user/model/account_log_model.class.php
D	content/apps/user/model/admin_user_model.class.php
D	content/apps/user/model/article_model.class.php
D	content/apps/user/model/article_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/bonus_type_model.class.php
D	content/apps/user/model/booking_addres_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/booking_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/cart_model.class.php
D	content/apps/user/model/cart_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/collect_goods_model.class.php
D	content/apps/user/model/collect_goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/connect_user_model.class.php
D	content/apps/user/model/connect_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/default_notable_model.class.php
D	content/apps/user/model/feedback_model.class.php
D	content/apps/user/model/feedback_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/goods_attr_model.class.php
D	content/apps/user/model/goods_auto_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/goods_cat_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/goods_model.class.php
D	content/apps/user/model/goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/mail_templates_model.class.php
D	content/apps/user/model/message_model.class.php
D	content/apps/user/model/message_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/nav_model.class.php
D	content/apps/user/model/new_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/order_action_model.class.php
D	content/apps/user/model/order_goods_model.class.php
D	content/apps/user/model/order_info_model.class.php
D	content/apps/user/model/order_info_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/order_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/reg_extend_info_model.class.php
D	content/apps/user/model/reg_fields_model.class.php
D	content/apps/user/model/shipping_model.class.php
D	content/apps/user/model/shipping_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/tag_model.class.php
D	content/apps/user/model/user_account_model.class.php
D	content/apps/user/model/user_account_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/user_account_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/user_address_model.class.php
D	content/apps/user/model/user_address_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/user_address_viewmodel.class.php
M	content/apps/user/modules/address/add_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/delete_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/info_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/setDefault_module.class.php
M	content/apps/user/modules/address/update_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/merchant/user/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/stats/visitor_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/account/deposit_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/account/pay_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/add_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/forget_request_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/forget_validate_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/signin_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/userinfo_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/validate/get_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/cancel_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/deposit_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/account/integral/record_module.class.php
D	content/apps/user/modules/user/account/integral_record_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/pay_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/raply_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/record_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/switchPayment_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/bind_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/bonus_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/collect/create_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/collect/delete_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/collect/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/forget_password_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/info_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/password_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/reset_password_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signin_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signout_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signupFields_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signup_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/update_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/userbind_module.class.php
M	content/apps/user/modules/validate/bind_module.class.php
M	content/apps/user/modules/validate/bonus_module.class.php
M	content/apps/user/modules/validate/forget_password_module.class.php
M	content/apps/user/modules/validate/get_module.class.php
M	content/apps/user/modules/validate/integral_module.class.php
A	content/apps/user/statics/js/user_config.js
A	content/apps/user/templates/admin/user_config.dwt.php
M	content/apps/user/templates/admin/user_info.dwt.php
M	content/apps/weapp/admin.php
D	content/apps/weapp/admin_switch.php
D	content/apps/weapp/apis/weapp_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/weapp/apis/weapp_admin_purview_api.class.php
A	content/apps/weapp/apis/weapp_merchant_purview_api.class.php
A	content/apps/weapp/apis/weapp_platform_menu_api.class.php
A	content/apps/weapp/apis/weapp_platform_purview_api.class.php
A	content/apps/weapp/apis/weapp_platform_response_api.class.php
M	content/apps/weapp/apis/weapp_weapp_user_info_api.class.php
M	content/apps/weapp/classes/Decrypted/BizDataCrypt.php
D	content/apps/weapp/classes/Decrypted/Prpcrypt.php
A	content/apps/weapp/classes/Handlers/WeappEventHandler.php
A	content/apps/weapp/classes/Handlers/WeappMessageHandler.php
M	content/apps/weapp/classes/Helper.php
A	content/apps/weapp/classes/Repositories/WeappCustomerSessionRepository.php
M	content/apps/weapp/classes/Repositories/WechatUserRepository.php
A	content/apps/weapp/classes/Sends/SendCustomMessage.php
A	content/apps/weapp/classes/WeappCommand.php
A	content/apps/weapp/classes/WeappMediaReply.php
A	content/apps/weapp/classes/WeappRecord.php
M	content/apps/weapp/classes/WeappUUID.php
M	content/apps/weapp/classes/WeappUser.php
M	content/apps/weapp/classes/WxaCode.php
A	content/apps/weapp/classes/hooks/admin_weapp.class.php
A	content/apps/weapp/classes/hooks/merchant_weapp.class.php
A	content/apps/weapp/classes/hooks/platform_weapp.class.php
M	content/apps/weapp/configs/package.php
M	content/apps/weapp/languages/zh_CN/weapp.lang.php
A	content/apps/weapp/merchant.php
M	content/apps/weapp/modules/weapp/wxbind_module.class.php
M	content/apps/weapp/modules/weapp/wxlogin_module.class.php
M	content/apps/weapp/modules/weapp/wxpay_module.class.php
A	content/apps/weapp/platform_config.php
A	content/apps/weapp/platform_customer.php
A	content/apps/weapp/platform_material.php
A	content/apps/weapp/platform_message.php
A	content/apps/weapp/platform_response.php
A	content/apps/weapp/platform_user.php
A	content/apps/weapp/privilege.php
A	content/apps/weapp/statics/css/admin_customer.css
A	content/apps/weapp/statics/images/base_z381ecd.png
A	content/apps/weapp/statics/images/icon_card_selected3a7b38.png
A	content/apps/weapp/statics/images/index_z354723.png
A	content/apps/weapp/statics/images/menu_foot.png
A	content/apps/weapp/statics/images/menu_head.png
A	content/apps/weapp/statics/images/msg_sender_z.png
A	content/apps/weapp/statics/images/msg_tab_z25df2d.png
A	content/apps/weapp/statics/images/video.png
A	content/apps/weapp/statics/images/voice.png
A	content/apps/weapp/statics/js/mh_weapp.js
M	content/apps/weapp/statics/js/weapp.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-css/admin_material.css
A	content/apps/weapp/statics/platform-css/platform_user.css
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/admin_material.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/choose_material.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/clipboard.min.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/Gruntfile.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/bower.json
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/dropper.jquery.json
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/jquery.fs.dropper.css
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/jquery.fs.dropper.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/jquery.fs.dropper.min.css
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/jquery.fs.dropper.min.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/dropper-upload/package.json
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/platform_config.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/platform_customer.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/platform_response.js
A	content/apps/weapp/statics/platform-js/platform_user.js
M	content/apps/weapp/templates/admin/weapp_edit.dwt.php
M	content/apps/weapp/templates/admin/weapp_list.dwt.php
D	content/apps/weapp/templates/admin/weapp_user_list.dwt.php
D	content/apps/weapp/templates/admin/weapp_userinfo.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/merchant/weapp_edit.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/merchant/weapp_list.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/common_header_messages.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/weapp_choose_material.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/weapp_choose_material_list.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/weapp_choose_material_newchild_list.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/weapp_material_image.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/weapp_show_message.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/widget_platform_dashboard_msg_stats.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/library/widget_platform_dashboard_stats.lbi.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_black_list.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_config.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_customer_edit.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_customer_list.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_customer_session.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_material.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_material_add.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_material_edit.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_message_list.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_open_reply.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_reply_keywords.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_reply_keywords_edit.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_reply_msg.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_subscribe_list.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_subscribe_message.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_subscribe_tag.dwt.php
A	content/apps/weapp/templates/platform/weapp_unsubscribe_list.dwt.php
M	content/apps/wechat/apis/wechat_platform_menu_api.class.php
M	content/apps/wechat/classes/Handlers/WechatMessageHandler.php
M	content/apps/wechat/classes/Helper.php
A	content/apps/wechat/classes/Installer.php
M	content/apps/wechat/classes/WechatCommand.php
A	content/apps/wechat/classes/WechatRequestTimes.php
M	content/apps/wechat/classes/hooks/admin_wechat.class.php
M	content/apps/wechat/classes/hooks/platform_wechat.class.php
D	content/apps/wechat/classes/wechat_installer.class.php
D	content/apps/wechat/classes/wechat_login.class.php
D	content/apps/wechat/classes/wechat_request_times.class.php
M	content/apps/wechat/configs/package.php
D	content/apps/wechat/functions/global.func.php
M	content/apps/wechat/languages/zh_CN/wechat.lang.php
M	content/apps/wechat/mobile_profile.php
M	content/apps/wechat/mobile_userbind.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_point_model.class.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_prize_model.class.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_prize_viewmodel.class.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_request_times_model.class.php
M	content/apps/wechat/platform_customer.php
M	content/apps/wechat/platform_mass_message.php
M	content/apps/wechat/platform_material.php
M	content/apps/wechat/platform_menus.php
M	content/apps/wechat/platform_message.php
M	content/apps/wechat/platform_prize.php
M	content/apps/wechat/platform_qrcode.php
M	content/apps/wechat/platform_record.php
M	content/apps/wechat/platform_request.php
M	content/apps/wechat/platform_response.php
M	content/apps/wechat/platform_share.php
M	content/apps/wechat/platform_subscribe.php
M	content/apps/wechat/templates/platform/library/widget_platform_dashboard_stats.lbi.php
M	content/bootstrap/autoload.php
M	content/bootstrap/cache/compiled.php
M	content/bootstrap/cache/config.php
M	content/bootstrap/cache/services.json
M	content/bootstrap/classmap.php
M	content/configs/api.php
M	content/configs/app.php
M	content/configs/compile.php
M	content/configs/provider.php
M	content/configs/release.php
A	content/database/migrations/2018_09_06_114738_alter_user_id_to_market_activity_lottery_table.php
A	content/database/patchs/v1.21.0/Version_12100.php
A	content/database/patchs/v1.21.0/readme.txt
M	content/database/seeds/DemoCategoryTableSeeder.php
M	content/database/seeds/InitDatabaseSeeder.php
D	content/database/seeds/InitPlatformCommandTableSeeder.php
D	content/database/seeds/InitPlatformConfigTableSeeder.php
M	content/database/seeds/InitShopConfigTableSeeder.php
M	content/plugins/cron_auto_manage/cron_auto_manage.php
M	content/plugins/cron_auto_manage/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/cron_bill_day/cron_bill_day.php
M	content/plugins/cron_bill_month/cron_bill_month.php
M	content/plugins/cron_ipdel/cron_ipdel.php
M	content/plugins/cron_unpayed/cron_unpayed.php
M	content/plugins/mp_goods/config.php
M	content/plugins/mp_kefu/config.php
M	content/plugins/mp_kefu/mp_kefu.class.php
M	content/plugins/mp_kefu/mp_kefu.php
M	content/plugins/pay_alipay/pay_alipay.class.php
M	content/plugins/pay_alipay/pay_alipay.php
M	content/plugins/sns_qq/sns_qq.class.php
M	content/plugins/sns_qq/sns_qq.php
A	content/system/classes/Frameworks/Widget/Widget.php
M	content/system/classes/Plugin/PluginModel.php
M	content/system/classes/Providers/SystemServiceProvider.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
D	content/system/classes/ecjia_api.class.php
M	content/system/classes/ecjia_widget.class.php
M	content/system/classes/widgets/widget_ad_position.class.php
M	content/system/classes/widgets/widget_brand_goods.class.php
M	content/system/classes/widgets/widget_cat_articles.class.php
M	content/system/classes/widgets/widget_cat_goods.class.php
M	content/system/classes/widgets/widget_nav_menu.class.php
M	content/system/functions/functions.func.php
M	content/themes/ecjia-intro/functions.php
M	content/themes/ecjia-intro/index.dwt.php
M	content/themes/ecjia-intro/style.css
M	content/themes/ecjia-pc/css/style.css
M	content/themes/ecjia-pc/ecjia-pc.dwt.php
M	content/themes/ecjia-pc/library/page_header.lbi.php
M	content/themes/ecjia-pc/style.css
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/css/style.css
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/functions.php
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/screenshot.png
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/index.dwt.php
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/style.css
M	sites/m/content/themes/h5/affiliate_invite_register.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/css/ecjia_city.css
M	sites/m/content/themes/h5/extras/configs/route.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/affiliate_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/cart_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/touch_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_address_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/functions.php
A	sites/m/content/themes/h5/goods_best.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/images/invite.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/invite_01.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/invite_02.png
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user.js
M	sites/m/content/themes/h5/library/model_suggest_goods.lbi.php
M	sites/m/content/themes/h5/spread.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/style.css
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_detail.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_order_express.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_status.dwt.php
M	sites/merchant/content/configs/merchant.php
M	vendor/composer/autoload_files.php
M	vendor/composer/autoload_namespaces.php
M	vendor/composer/autoload_psr4.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/AliyunOSS.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Auth/HmacSHA1Signature.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Auth/ServiceSignature.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Auth/SignerInterface.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/Command.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/ExecutionContext.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/HttpMessage.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/HttpRequest.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/HttpResponse.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/HttpServiceClient.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/OpenServiceClient.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/ResponseHandlerInterface.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/ResponseParserInterface.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/RetryableServiceClient.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/ServiceClientFactory.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Communication/ServiceClientInterface.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Exceptions/ClientException.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Exceptions/ServiceException.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Models/ServiceOptions.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Resources/ResourceManager.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Utilities/AssertUtils.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Utilities/DateUtils.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Utilities/HttpHeaders.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Utilities/HttpMethods.php
A	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Utilities/MimeType.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/Common/Utilities/ServiceConstants.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Auth/OSSRequestSigner.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/AbortMultipartUploadCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/CompleteMultipartUploadCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/CopyObjectCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/CreateBucketCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/DeleteBucketCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/DeleteMultipleObjectsCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/DeleteObjectCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/GeneratePresignedUrlCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/GetBucketAclCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/GetObjectCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/InitiateMultipartUploadCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/ListBucketsCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/ListMultipartUploadsCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/ListObjectsCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/ListPartsCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/OSSCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/PutObjectCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/SetBucketAclCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Commands/UploadPartCommand.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Exceptions/OSSException.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/AccessControlPolicy.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/Bucket.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/CompleteMultipartUploadResult.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/CopyObjectResult.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/DeleteResult.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/InitiateMultipartUploadResult.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/MultipartUpload.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/MultipartUploadsListing.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/OSSError.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/OSSErrorCode.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/OSSObject.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/OSSObjectSummary.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/OSSOptions.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/ObjectListing.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/Owner.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/PartListing.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/PartSummary.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/PutObjectResult.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Models/UploadPartResult.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/OSSClient.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXCompleteMultipartUploadParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXCopyObjectParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXCreateBucketParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXDeleteMultipleObjectsParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXEmptyParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXGetBucketAclParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXGetObjectParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXInitiateMultipartUploadParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXListBucketsParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXListMultipartUploadsParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXListObjectsParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXListPartsParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXOSSErrorParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXPutObjectParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Parsers/SXParser/SXUploadPartParser.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Resources/default.options.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/ResponseHandlers/OSSErrorResponseHandler.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/OSSExceptionFactory.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/OSSHeaders.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/OSSRequestBuilder.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/OSSResponseParserFactory.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/OSSSXParserFactory.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/OSSUtils.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/ResponseHeaderOverrides.php
M	vendor/royalcms/aliyun/Royalcms/Component/Aliyun/OSS/Utilities/SignUtils.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/BundleAbstract.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/Bundles/AppBundle.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/Bundles/SystemBundle.php
D	vendor/royalcms/class-loader/Royalcms/Component/ClassLoader/AliasLoader.php
D	vendor/royalcms/class-loader/Royalcms/Component/ClassLoader/AliasManager.php
M	vendor/royalcms/class-loader/Royalcms/Component/ClassLoader/ClassManager.php
A	vendor/royalcms/dump-server/Royalcms/Component/DumpServer/DumpServerCommand.php
A	vendor/royalcms/dump-server/Royalcms/Component/DumpServer/DumpServerServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/dump-server/Royalcms/Component/DumpServer/Dumper.php
A	vendor/royalcms/dump-server/Royalcms/Component/DumpServer/RequestContextProvider.php
A	vendor/royalcms/dump-server/config/config.php
A	vendor/royalcms/environment/Royalcms/Component/Environment/EnvironmentServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/environment/Royalcms/Component/Environment/Phpinfo.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Config/Contracts/Repository.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Config/Resources/coreservice.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Database/Migrations/stubs/create.stub
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Database/Migrations/stubs/update.stub
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Bootstrap/RegisterFacades.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Console/Optimize/config.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Helpers/royalcms-helpers.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Loader.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Widget.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Session/Store.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Session/StoreInterface.php
A	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/HigherOrderCollectionProxy.php
A	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/HigherOrderTapProxy.php
A	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/Optional.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/Str.php
M	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/helpers.php
M	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/Store.php
A	vendor/royalcms/pay/README.md
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Contracts/GatewayApplicationInterface.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Contracts/GatewayInterface.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/Exception.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/GatewayException.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/InvalidArgumentException.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/InvalidConfigException.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/InvalidGatewayException.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/InvalidSignException.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Facades/Pay.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/AppGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/PosGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/ScanGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/Support.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/TransferGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/WapGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/WebGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/AppGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/Gateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/GroupRedpackGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/MiniappGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/MpGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/PosGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/RedpackGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/ScanGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/Support.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/TransferGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/WapGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Log.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Pay.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Support/Config.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Traits/HasHttpRequest.php
A	vendor/royalcms/pay/composer.json
A	vendor/royalcms/pay/config/pay.php
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/README.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/cancel.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/close.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/download.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/find.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/pay.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/refund.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/success.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/alipay/verify.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/others/faq.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/others/others.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/README.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/cancel.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/close.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/find.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/pay.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/refund.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/success.md
A	vendor/royalcms/pay/docs/wechat/verify.md
M	vendor/royalcms/readme/Royalcms/Component/Readme/Controllers/ReadmeController.php
M	vendor/royalcms/readme/Royalcms/Component/Readme/Services/ReadmeService.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Console/SwooleCommand.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/ConnectionFactory.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/Connectors/CoroutineMySQLConnector.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/CoroutineMySQL.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/CoroutineMySQLConnection.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/CoroutineMySQLStatement.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/DatabaseManager.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/DatabaseServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/StatementException.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/DynamicResponse.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Console/SwooleCommand.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Console/SwooleScheduleJob.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/ConnectionException.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/ConnectionFactory.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/Connectors/CoroutineMySQLConnector.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/DatabaseManager.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/DatabaseServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/StatementException.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/SwooleMySQLConnection.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/SwoolePDO.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Database/SwoolePDOStatement.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Foundation/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/GoSwoole.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Inotify.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Process/CustomProcessInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Request.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Response.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/ResponseInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/RoyalcmsSwoole.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Server.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/Http.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/HttpInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/PortInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/TcpInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/TcpSocket.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/UdpInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/UdpSocket.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/WebSocket.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/WebSocketInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/StaticResponse.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Coroutine/Context.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/DynamicResponse.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Inotify.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Process/CustomProcessInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Request.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Response.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/ResponseInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Server.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/Http.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/HttpInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/PortInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/TcpInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/TcpSocket.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/UdpInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/UdpSocket.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/WebSocket.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Socket/WebSocketInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/StaticResponse.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Task/Event.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Task/Listener.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Task/Task.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Timer/CronJob.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Timer/CronJobInterface.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Traits/CustomProcessTrait.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Traits/InotifyTrait.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Traits/LogTrait.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Traits/ProcessTitleTrait.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Traits/RoyalcmsTrait.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/Traits/TimerTrait.php
A	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Swoole/WebSocketHandlerInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/SwooleScheduleJob.php
M	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/SwooleServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Task/Event.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Task/Listener.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Task/Task.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Timer/CronJob.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Timer/CronJobInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/CustomProcessTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/InotifyTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/LogTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/ProcessTitleTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/RoyalcmsTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/TimerTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/WebSocketHandlerInterface.php
M	vendor/royalcms/swoole/config/swoole.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Core/AbstractWeApp.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Core/AccessToken.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Encryption/Encryptor.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Material/Temporary.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Notice/Notice.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/QRCode/QRCode.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Server/Guard.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Sns/Sns.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Staff/Staff.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Stats/Stats.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/WeApp.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/WeAppServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Core/AbstractMiniProgram.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Core/AccessToken.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Encryption/Encryptor.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Material/Temporary.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/MiniProgram.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/MiniProgramServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Notice/Notice.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/QRCode/QRCode.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Server/Guard.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Sns/Sns.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Staff/Staff.php
A	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Stats/Stats.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/AbstractAPI.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/AccessToken.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exception.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exceptions/FaultException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exceptions/HttpException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exceptions/InvalidArgumentException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exceptions/InvalidConfigException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exceptions/RuntimeException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Exceptions/UnboundServiceException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/Http.php
D	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Coupon.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Encryption/EncryptionException.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Encryption/Encryptor.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Facades/WeChat.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Foundation/Config.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Foundation/WeChat.php
D	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/WeChatCorp.php
D	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/WeChatCorpAPI.php
M	vendor/royalcms/wechat/config/provider.php
A	vendor/royalcms/widget/Royalcms/Component/Widget/Facades/Widget.php
M	vendor/royalcms/widget/Royalcms/Component/Widget/Factory.php
M	vendor/royalcms/widget/Royalcms/Component/Widget/Widget.php
A	vendor/royalcms/widget/Royalcms/Component/Widget/WidgetManager.php
A	vendor/royalcms/widget/Royalcms/Component/Widget/WidgetServiceProvider.php
M	vendor/symfony/console/.gitignore
M	vendor/symfony/console/Application.php
M	vendor/symfony/console/CHANGELOG.md
M	vendor/symfony/console/Command/Command.php
M	vendor/symfony/console/Command/HelpCommand.php
M	vendor/symfony/console/Command/ListCommand.php
A	vendor/symfony/console/Command/LockableTrait.php
A	vendor/symfony/console/CommandLoader/CommandLoaderInterface.php
A	vendor/symfony/console/CommandLoader/ContainerCommandLoader.php
A	vendor/symfony/console/CommandLoader/FactoryCommandLoader.php
M	vendor/symfony/console/ConsoleEvents.php
A	vendor/symfony/console/DependencyInjection/AddConsoleCommandPass.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/ApplicationDescription.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/Descriptor.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/DescriptorInterface.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/JsonDescriptor.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/MarkdownDescriptor.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/TextDescriptor.php
M	vendor/symfony/console/Descriptor/XmlDescriptor.php
M	vendor/symfony/console/Event/ConsoleCommandEvent.php
A	vendor/symfony/console/Event/ConsoleErrorEvent.php
M	vendor/symfony/console/Event/ConsoleEvent.php
M	vendor/symfony/console/Event/ConsoleExceptionEvent.php
M	vendor/symfony/console/Event/ConsoleTerminateEvent.php
A	vendor/symfony/console/EventListener/ErrorListener.php
A	vendor/symfony/console/Exception/CommandNotFoundException.php
A	vendor/symfony/console/Exception/ExceptionInterface.php
A	vendor/symfony/console/Exception/InvalidArgumentException.php
A	vendor/symfony/console/Exception/InvalidOptionException.php
A	vendor/symfony/console/Exception/LogicException.php
A	vendor/symfony/console/Exception/RuntimeException.php
M	vendor/symfony/console/Formatter/OutputFormatter.php
M	vendor/symfony/console/Formatter/OutputFormatterInterface.php
M	vendor/symfony/console/Formatter/OutputFormatterStyle.php
M	vendor/symfony/console/Formatter/OutputFormatterStyleInterface.php
M	vendor/symfony/console/Formatter/OutputFormatterStyleStack.php
M	vendor/symfony/console/Helper/DebugFormatterHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/DescriptorHelper.php
D	vendor/symfony/console/Helper/DialogHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/FormatterHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/Helper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/HelperInterface.php
M	vendor/symfony/console/Helper/HelperSet.php
M	vendor/symfony/console/Helper/InputAwareHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/ProcessHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/ProgressBar.php
D	vendor/symfony/console/Helper/ProgressHelper.php
A	vendor/symfony/console/Helper/ProgressIndicator.php
M	vendor/symfony/console/Helper/QuestionHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/SymfonyQuestionHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/Table.php
M	vendor/symfony/console/Helper/TableCell.php
D	vendor/symfony/console/Helper/TableHelper.php
M	vendor/symfony/console/Helper/TableSeparator.php
M	vendor/symfony/console/Helper/TableStyle.php
M	vendor/symfony/console/Input/ArgvInput.php
M	vendor/symfony/console/Input/ArrayInput.php
M	vendor/symfony/console/Input/Input.php
M	vendor/symfony/console/Input/InputArgument.php
M	vendor/symfony/console/Input/InputAwareInterface.php
M	vendor/symfony/console/Input/InputDefinition.php
M	vendor/symfony/console/Input/InputInterface.php
M	vendor/symfony/console/Input/InputOption.php
A	vendor/symfony/console/Input/StreamableInputInterface.php
M	vendor/symfony/console/Input/StringInput.php
M	vendor/symfony/console/LICENSE
M	vendor/symfony/console/Logger/ConsoleLogger.php
M	vendor/symfony/console/Output/BufferedOutput.php
M	vendor/symfony/console/Output/ConsoleOutput.php
M	vendor/symfony/console/Output/ConsoleOutputInterface.php
M	vendor/symfony/console/Output/NullOutput.php
M	vendor/symfony/console/Output/Output.php
M	vendor/symfony/console/Output/OutputInterface.php
M	vendor/symfony/console/Output/StreamOutput.php
M	vendor/symfony/console/Question/ChoiceQuestion.php
M	vendor/symfony/console/Question/ConfirmationQuestion.php
M	vendor/symfony/console/Question/Question.php
M	vendor/symfony/console/README.md
M	vendor/symfony/console/Resources/bin/hiddeninput.exe
D	vendor/symfony/console/Shell.php
M	vendor/symfony/console/Style/OutputStyle.php
M	vendor/symfony/console/Style/StyleInterface.php
M	vendor/symfony/console/Style/SymfonyStyle.php
A	vendor/symfony/console/Terminal.php
M	vendor/symfony/console/Tester/ApplicationTester.php
M	vendor/symfony/console/Tester/CommandTester.php
M	vendor/symfony/console/Tests/ApplicationTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Command/CommandTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Command/HelpCommandTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Command/ListCommandTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Command/LockableTraitTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/CommandLoader/ContainerCommandLoaderTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/CommandLoader/FactoryCommandLoaderTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/DependencyInjection/AddConsoleCommandPassTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Descriptor/AbstractDescriptorTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Descriptor/JsonDescriptorTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Descriptor/MarkdownDescriptorTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Descriptor/ObjectsProvider.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Descriptor/TextDescriptorTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Descriptor/XmlDescriptorTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/EventListener/ErrorListenerTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/BarBucCommand.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorApplication1.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorApplication2.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorApplicationMbString.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorCommand1.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorCommand2.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorCommand3.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorCommand4.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DescriptorCommandMbString.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/DummyOutput.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Foo1Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Foo2Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Foo3Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Foo4Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Foo5Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Foo6Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooCommand.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooLock2Command.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooLockCommand.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooOptCommand.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooSameCaseLowercaseCommand.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooSameCaseUppercaseCommand.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooSubnamespaced1Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FooSubnamespaced2Command.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/FoobarCommand.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_0.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_1.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_10.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_11.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_12.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_13.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_14.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_15.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_16.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_17.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_2.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_3.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_4.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_5.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_6.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_7.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_8.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/command_9.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/command/interactive_command_1.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/interactive_output_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_0.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_10.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_11.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_12.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_13.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_14.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_15.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_16.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_17.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_3.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_4.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_5.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_6.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_7.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_8.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/Style/SymfonyStyle/output/output_9.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/TestCommand.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/TestTiti.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/TestToto.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_1.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_1.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_1.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_2.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_2.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_2.xml
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_astext1.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_astext2.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_asxml1.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_asxml2.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_filtered_namespace.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_gethelp.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_mbstring.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_mbstring.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception3.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception3decorated.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception4.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception_doublewidth1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception_doublewidth1decorated.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception_doublewidth2.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception_escapeslines.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_renderexception_linebreaks.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_run1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_run2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_run3.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_run4.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_1.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_1.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_1.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_2.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_2.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_2.xml
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_astext.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_asxml.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_mbstring.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_mbstring.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/definition_astext.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/definition_asxml.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_1.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_1.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_1.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_2.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_2.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_2.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_3.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_3.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_3.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_3.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_4.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_4.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_4.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_4.xml
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_default_inf_value.json
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_default_inf_value.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_default_inf_value.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_default_inf_value.xml
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_style.json
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_style.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_style.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_argument_with_style.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_1.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_1.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_1.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_2.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_2.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_2.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_3.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_3.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_3.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_3.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_4.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_4.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_4.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_definition_4.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_1.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_1.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_1.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_1.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_2.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_2.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_2.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_2.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_3.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_3.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_3.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_3.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_4.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_4.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_4.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_4.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_5.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_5.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_5.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_5.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_6.json
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_6.md
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_6.txt
M	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_6.xml
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_default_inf_value.json
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_default_inf_value.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_default_inf_value.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_default_inf_value.xml
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style.json
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style.xml
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style_array.json
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style_array.md
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style_array.txt
A	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/input_option_with_style_array.xml
M	vendor/symfony/console/Tests/Formatter/OutputFormatterStyleStackTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Formatter/OutputFormatterStyleTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Formatter/OutputFormatterTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Helper/AbstractQuestionHelperTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/FormatterHelperTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/HelperSetTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/HelperTest.php
D	vendor/symfony/console/Tests/Helper/LegacyDialogHelperTest.php
D	vendor/symfony/console/Tests/Helper/LegacyProgressHelperTest.php
D	vendor/symfony/console/Tests/Helper/LegacyTableHelperTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/ProcessHelperTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/ProgressBarTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/Helper/ProgressIndicatorTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/QuestionHelperTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/SymfonyQuestionHelperTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/TableStyleTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Helper/TableTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/ArgvInputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/ArrayInputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/InputArgumentTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/InputDefinitionTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/InputOptionTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/InputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Input/StringInputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Logger/ConsoleLoggerTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Output/ConsoleOutputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Output/NullOutputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Output/OutputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Output/StreamOutputTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Style/SymfonyStyleTest.php
A	vendor/symfony/console/Tests/TerminalTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Tester/ApplicationTesterTest.php
M	vendor/symfony/console/Tests/Tester/CommandTesterTest.php
M	vendor/symfony/console/composer.json
M	vendor/symfony/console/phpunit.xml.dist
A	vendor/symfony/polyfill-php72/LICENSE
A	vendor/symfony/polyfill-php72/Php72.php
A	vendor/symfony/polyfill-php72/README.md
A	vendor/symfony/polyfill-php72/bootstrap.php
A	vendor/symfony/polyfill-php72/composer.json
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/.gitignore
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/CHANGELOG.md
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/AmqpCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/ArgsStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/Caster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/ClassStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/ConstStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/CutArrayStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/CutStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/DOMCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/DateCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/DoctrineCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/EnumStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/ExceptionCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/FrameStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/GmpCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/LinkStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/PdoCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/PgSqlCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/RedisCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/ReflectionCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/ResourceCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/SplCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/StubCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/SymfonyCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/TraceStub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/XmlReaderCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Caster/XmlResourceCaster.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/AbstractCloner.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/ClonerInterface.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/Cursor.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/Data.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/DumperInterface.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/Stub.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Cloner/VarCloner.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Command/Descriptor/CliDescriptor.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Command/Descriptor/DumpDescriptorInterface.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Command/Descriptor/HtmlDescriptor.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Command/ServerDumpCommand.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/AbstractDumper.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/CliDumper.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/ContextProvider/CliContextProvider.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/ContextProvider/ContextProviderInterface.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/ContextProvider/RequestContextProvider.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/ContextProvider/SourceContextProvider.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/DataDumperInterface.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/HtmlDumper.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Dumper/ServerDumper.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Exception/ThrowingCasterException.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/LICENSE
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/README.md
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Resources/bin/var-dump-server
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Resources/css/htmlDescriptor.css
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Resources/functions/dump.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Resources/js/htmlDescriptor.js
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Server/Connection.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Server/DumpServer.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Test/VarDumperTestTrait.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/CasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/DateCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/ExceptionCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/GmpCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/PdoCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/RedisCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/ReflectionCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/SplCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/StubCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Caster/XmlReaderCasterTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Cloner/DataTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Cloner/VarClonerTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Dumper/CliDumperTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Dumper/HtmlDumperTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Dumper/ServerDumperTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/FooInterface.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/GeneratorDemo.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/NotLoadableClass.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/Twig.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/dumb-var.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/dump_server.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Fixtures/xml_reader.xml
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Server/ConnectionTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/Tests/Test/VarDumperTestTraitTest.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/VarDumper.php
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/composer.json
A	vendor/symfony/var-dumper-php71/phpunit.xml.dist

需要手动删除的文件

D	content/apps/affiliate/modules/user/invite_module.class.php
D	content/apps/api/api.php
D	content/apps/api/classes/EM_Api.class.php
D	content/apps/api/classes/api_admin.class.php
D	content/apps/api/classes/api_error.class.php
D	content/apps/api/classes/api_front.class.php
D	content/apps/api/classes/api_installer.class.php
D	content/apps/api/classes/api_interface.class.php
D	content/apps/api/classes/api_response.class.php
D	content/apps/api/classes/api_router.class.php
D	content/apps/api/functions/global.func.php
D	content/apps/api/index.php
D	content/apps/bonus/model/merchants_user_bonus_type_viewmodel.class.php
D	content/apps/cart/model/shipping_viewmodel.class.php
D	content/apps/favourable/classes/favourable_installer.class.php
D	content/apps/goods/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/goods/model/tag_model.class.php
D	content/apps/groupbuy/functions/global.func.php
D	content/apps/groupbuy/index.php
D	content/apps/mail/model/mail_templates_model.class.php
D	content/apps/maintain/classes/Commands/SettingShopConfigSequence.php
D	content/apps/market/modules/activity/shake_module.class.php
D	content/apps/merchant/modules/admin/account/info_module.class.php
D	content/apps/merchant/modules/admin/account/validate_module.class.php
D	content/apps/merchant/modules/home/data_module.class.php
D	content/apps/notification/modules/admin/merchant/read_module.class.php
D	content/apps/notification/modules/admin/merchant/unread_count_module.class.php
D	content/apps/orders/model/shipping_viewmodel.class.php
D	content/apps/orders/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/platform/classes/hooks/admin_platform.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_abstract.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_account.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_command.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_factory.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_installer.class.php
D	content/apps/platform/classes/platform_interface.class.php
D	content/apps/platform/templates/platform/wechat_extend_edit.dwt.php
D	content/apps/push/model/mail_templates_model.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/activity/list_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/flow/checkOrder_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/flow/done_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/merchant/shop/payment_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/detail_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/list_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/operate/cancel_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/operate/delete_module.class.php
D	content/apps/quickpay/modules/order/pay_module.class.php
D	content/apps/shipping/model/shipping_model.class.php
D	content/apps/shipping/model/shipping_viewmodel.class.php
D	content/apps/stats/model/store_keywords_model.class.php
D	content/apps/store/model/admin_action_model.class.php
D	content/apps/store/model/attribute_model.class.php
D	content/apps/store/model/cart_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/category_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/collect_store_model.class.php
D	content/apps/store/model/collect_store_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/goods_attr_model.class.php
D	content/apps/store/model/goods_model.class.php
D	content/apps/store/model/goods_type_model.class.php
D	content/apps/store/model/goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_temporarydate_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_temporarydate_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_percent_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_server_model.class.php
D	content/apps/store/model/merchants_server_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/order_goods_model.class.php
D	content/apps/store/model/order_info_model.class.php
D	content/apps/store/model/order_info_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/seller_category_shopinfo_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/seller_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/store/model/seller_shopinfo_model.class.php
D	content/apps/store/model/staff_log_model.class.php
D	content/apps/store/model/store_category_model.class.php
D	content/apps/store/model/users_model.class.php
D	content/apps/store/modules/business/city_module.class.php
D	content/apps/touch/model/brand_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/category_model.class.php
D	content/apps/touch/model/category_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/collect_goods_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_activity_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_cat_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_cat_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_model.class.php
D	content/apps/touch/model/goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/nav_model.class.php
D	content/apps/touch/model/order_info_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/touch/model/topic_model.class.php
D	content/apps/user/model/account_log_model.class.php
D	content/apps/user/model/admin_user_model.class.php
D	content/apps/user/model/article_model.class.php
D	content/apps/user/model/article_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/bonus_type_model.class.php
D	content/apps/user/model/booking_addres_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/booking_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/cart_model.class.php
D	content/apps/user/model/cart_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/collect_goods_model.class.php
D	content/apps/user/model/collect_goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/connect_user_model.class.php
D	content/apps/user/model/connect_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/default_notable_model.class.php
D	content/apps/user/model/feedback_model.class.php
D	content/apps/user/model/feedback_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/goods_attr_model.class.php
D	content/apps/user/model/goods_auto_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/goods_cat_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/goods_model.class.php
D	content/apps/user/model/goods_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/mail_templates_model.class.php
D	content/apps/user/model/message_model.class.php
D	content/apps/user/model/message_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/nav_model.class.php
D	content/apps/user/model/new_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/order_action_model.class.php
D	content/apps/user/model/order_goods_model.class.php
D	content/apps/user/model/order_info_model.class.php
D	content/apps/user/model/order_info_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/order_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/reg_extend_info_model.class.php
D	content/apps/user/model/reg_fields_model.class.php
D	content/apps/user/model/shipping_model.class.php
D	content/apps/user/model/shipping_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/sys_category_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/tag_model.class.php
D	content/apps/user/model/user_account_model.class.php
D	content/apps/user/model/user_account_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/user_account_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/user_address_model.class.php
D	content/apps/user/model/user_address_user_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/model/user_address_viewmodel.class.php
D	content/apps/user/modules/user/account/integral_record_module.class.php
D	content/apps/weapp/admin_switch.php
D	content/apps/weapp/apis/weapp_admin_menu_api.class.php
D	content/apps/weapp/classes/Decrypted/Prpcrypt.php
D	content/apps/weapp/templates/admin/weapp_user_list.dwt.php
D	content/apps/weapp/templates/admin/weapp_userinfo.dwt.php
D	content/apps/wechat/classes/wechat_installer.class.php
D	content/apps/wechat/classes/wechat_login.class.php
D	content/apps/wechat/classes/wechat_request_times.class.php
D	content/apps/wechat/functions/global.func.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_point_model.class.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_prize_model.class.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_prize_viewmodel.class.php
D	content/apps/wechat/model/wechat_request_times_model.class.php
D	content/database/seeds/InitPlatformCommandTableSeeder.php
D	content/database/seeds/InitPlatformConfigTableSeeder.php
D	content/system/classes/ecjia_api.class.php
D	vendor/royalcms/class-loader/Royalcms/Component/ClassLoader/AliasLoader.php
D	vendor/royalcms/class-loader/Royalcms/Component/ClassLoader/AliasManager.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Config/Contracts/Repository.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Foundation/Widget.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Console/SwooleCommand.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/ConnectionFactory.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/Connectors/CoroutineMySQLConnector.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/CoroutineMySQL.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/CoroutineMySQLConnection.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/CoroutineMySQLStatement.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/DatabaseManager.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/DatabaseServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Database/StatementException.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/DynamicResponse.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Inotify.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Process/CustomProcessInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Request.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Response.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/ResponseInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Royalcms.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Server.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/Http.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/HttpInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/PortInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/TcpInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/TcpSocket.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/UdpInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/UdpSocket.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/WebSocket.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Socket/WebSocketInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/StaticResponse.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/SwooleScheduleJob.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Task/Event.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Task/Listener.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Task/Task.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Timer/CronJob.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Timer/CronJobInterface.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/CustomProcessTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/InotifyTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/LogTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/ProcessTitleTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/RoyalcmsTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/Traits/TimerTrait.php
D	vendor/royalcms/swoole/Royalcms/Component/Swoole/WebSocketHandlerInterface.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Core/AbstractWeApp.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Core/AccessToken.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Encryption/Encryptor.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Material/Temporary.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Notice/Notice.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/QRCode/QRCode.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Server/Guard.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Sns/Sns.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Staff/Staff.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/Stats/Stats.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/WeApp.php
D	vendor/royalcms/weapp/Royalcms/Component/WeApp/WeAppServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Coupon.php
D	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/WeChatCorp.php
D	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/WeChatCorpAPI.php
D	vendor/symfony/console/Helper/DialogHelper.php
D	vendor/symfony/console/Helper/ProgressHelper.php
D	vendor/symfony/console/Helper/TableHelper.php
D	vendor/symfony/console/Shell.php
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_astext1.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_astext2.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_asxml1.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/application_asxml2.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_astext.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/command_asxml.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/definition_astext.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Fixtures/definition_asxml.txt
D	vendor/symfony/console/Tests/Helper/LegacyDialogHelperTest.php
D	vendor/symfony/console/Tests/Helper/LegacyProgressHelperTest.php
D	vendor/symfony/console/Tests/Helper/LegacyTableHelperTest.php


ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件

升级注意事项

 • 本次升级【工具】-【运维工具】下新增2个工具:更新数据库结构、微信粉丝用户头像更换HTTPS。
 • 到家 1.16.0 开始支持 PHP7.2,大家可以积极测试(请勿在正式环境部署),反馈一下在 PHP7.2 上运行的 bug,帮助我们更好地成长。查看错误日志方法: ECJia到家如何查看错误日志
 • 后续版本将陆续不支持PHP5.4,请将快升级PHP版本,性能更好、更安全。
 • 更新或者安装完成后,切记设置经营城市,否则无法正常使用:平台后台-商家管理-经营城市,记得设置城市别名,才能够正常显示
 • 跟新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除图中的7个文件夹
Version deleteCache.png