ECJiaWiki:Version 1.25.0

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.25.0

20190108478

更新内容

EC+到家v1.25.0更新日志: 【平台/商家后台】

 1. 【平台】新增线下提现支持微信钱包功能(收费);
 2. 【平台】新增删除账号数据功能;
 3. 【平台】新增一键删除账号数据功能;
 4. 【平台】新增删除会员功能;
 5. 【平台】新增未付款订单超时自动取消功能;
 6. 【平台】新增微信支付的订单,在退款时支持微信原路退回;
 7. 【平台】新增商店设置未付款订单取消时间设置;
 8. 【平台】新增售后列表增加订单编号搜索功能;
 9. 【平台】新增团购订单详情展示活动基本信息;
 10. 【平台】新增线下提现增加银行卡提现功能;
 11. 【平台】新增线下提现增加现金提现功能;
 12. 【平台】新增线下提现增加微信银行卡提现功能(收费);
 13. 【平台】新增团购成功/失败计划任务;
 14. 【平台】新增团购成功/失败短信模板;
 15. 【平台】新增提现方式插件管理;
 16. 【平台】新增提现管理中,增加设置用户端提现时可使用的银行卡提现方式;
 17. 【平台】新增售后列表中,增加系统自动拒单生成的退款记录列表;
 18. 【平台】新增提现成功/失败短信模版;
 19. 【平台】新增退款流水功能;
 20. 【平台】新增提现对账查询功能;
 21. 【平台】新增交易退款对账查询功能;
 22. 【平台】新增Ucenter Server对接用户帐号功能;
 23. 【平台】新增检测可用版本更新功能;
 24. 【平台】修复平台后台无法删除优惠活动;
 25. 【平台】修复发放用户红包报错的问题;
 26. 【平台】修复店铺内商品重复的问题;
 27. 【平台】优化平台只可以查看商家促销活动;
 28. 【平台】优化平台只可以查看商家优惠活动;
 29. 【平台】优化平台只可以查看商家红包;
 30. 【平台】优化资金管理拆分为资金和积分管理;
 31. 【平台】优化平台管理员活动权限分配;
 32. 【平台】优化订单统计排序筛选;
 33. 【平台】优化会员排行排序筛选;
 34. 【平台】优化支付方式手续费设置功能;
 35. 【平台】优化交易退款操作支持快捷用语功能;
 36. 【平台】优化订单详情,购货人信息样式;
 37. 【平台】优化平台后台中用户余额充值只能为整数的问题;
 38. 【商家】新增PC端店铺首页楼层模板切换;(另需购买到家PC电商模板才可使用)
 39. 【商家】新增PC端店铺首页楼层模板预览功能;(另需购买到家PC电商模板才可使用)
 40. 【商家】新增未付款订单超时自动取消功能;
 41. 【商家】新增团购订单详情展示活动基本信息;
 42. 【商家】新增商家分类广告位设置;
 43. 【商家】修复后台二维码,第一次扫码后会跳转到首页,第二次才会进入买单页面 H5;
 44. 【商家】优化商家后台历史配送中,任务类型显示不正确;
 45. 【商家】优化编辑团购活动功能;

【H5】

 1. 【新增】商家详情增加营业执照展示;
 2. 【新增】用户中心增加绑定/解绑微信功能;
 3. 【新增】用户中心增加设置/修改支付密码功能;
 4. 【新增】账户余额提现至微信钱包功能(收费);
 5. 【新增】提现时最低提现金额功能;
 6. 【新增】账户余额提现手续费功能;
 7. 【新增】提现管理绑定银行卡功能;
 8. 【新增】删除微信钱包/银行卡提现方式;
 9. 【新增】银行卡提现功能;
 10. 【新增】用户中心增加注销账号功能;
 11. 【新增】用户注销账号时查看注销须知功能;
 12. 【新增】账号注销申请后,系统默认保留账号30日的后悔期;
 13. 【新增】提交账号注销后,30日内支持再次激活账号功能;
 14. 【新增】用户支持查看已取消的待付款订单;
 15. 【新增】用户微信支付的订单,退款时支持微信原路退回;
 16. 【新增】普通商品详情页,若商品有设置团购活动,则需要显示团购标识及团购入口;
 17. 【新增】下单结算使用余额支付方式时,输入支付密码功能;
 18. 【修复】有设置价格阶梯的团购商品加入购物车后,价格显示;
 19. 【优化】H5定位增加弹窗选择,优化无法定位时数据无法加载的问题;
 20. 【优化】平台后台没有添加微信公众号时的商品页面报错问题;
 21. 【优化】团购订单详情;
 22. 【优化】结算时支付手续费功能;
 23. 【优化】订单详情显示订单的支付手续费功能;
 24. 【优化】平台通用红包显示用户端显示为“指定自营店铺使用”;
 25. 【优化】用户首次访问商城,定位后会跳转到首页的问题;
 26. 【优化】验证码错误的问题;
 27. 【优化】平台后台设置为不显示市场价格后,H5端不显示市场价文字以及价格;

【接口】

 1. 【新增】余额支付接口;
 2. 【新增】用户修改支付密码接口;
 3. 【新增】用户充值/提现记录详情接口;
 4. 【新增】用户绑定的银行卡信息接口;
 5. 【新增】用户提现接口升级为user/account/withdraw,并优化;
 6. 【新增】用户解绑关联的第三方账号接口;
 7. 【新增】用户提现所支持的银行接口;
 8. 【新增】用户绑定提现银行卡接口;
 9. 【新增】用户提现绑定微信钱包接口;
 10. 【新增】用户删除绑定的银行卡接口;
 11. 【新增】通用型验证短信验证码接口;
 12. 【新增】账户注销须知接口;
 13. 【新增】用户申请注销账号接口;
 14. 【新增】用户申请激活账号接口;
 15. 【新增】店铺营业执照接口;
 16. 【优化】手续费、最小提现金额接口;
 17. 【优化】用户信息接口;
 18. 【优化】发送短信验证码接口;

更新文件

M	content/apps/adsense/configs/package.php
M	content/apps/adsense/statics/js/group.js
M	content/apps/affiliate/admin.php
M	content/apps/affiliate/configs/package.php
M	content/apps/affiliate/modules/invite/record_module.class.php
M	content/apps/api/classes/LocalRequest/ApiConst.php
M	content/apps/api/classes/LocalRequest/ApiManager.php
M	content/apps/api/classes/Requests/Actions/BaseAction.php
M	content/apps/api/classes/Requests/ApiManager.php
M	content/apps/api/classes/Requests/ApiResponse.php
M	content/apps/api/classes/Requests/ResolveEcjiaBody.php
M	content/apps/api/classes/Responses/ApiManager.php
M	content/apps/api/classes/Responses/ApiResponse.php
M	content/apps/api/configs/package.php
M	content/apps/article/configs/package.php
A	content/apps/article/modules/shop/special/readme/userdelete_module.class.php
M	content/apps/article/statics/js/article_list.js
M	content/apps/article/statics/js/merchant_article_list.js
M	content/apps/bonus/admin.php
M	content/apps/bonus/apis/bonus_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/bonus/apis/bonus_use_bonus_api.class.php
M	content/apps/bonus/classes/UserAvaliableBonus.php
M	content/apps/bonus/configs/package.php
M	content/apps/bonus/functions/admin_bonus.func.php
M	content/apps/bonus/merchant.php
M	content/apps/bonus/templates/admin/bonus_type.dwt.php
M	content/apps/bonus/templates/merchant/bonus_by_print.dwt.php
M	content/apps/captcha/configs/package.php
A	content/apps/captcha/modules/shop/captcha/sms/checkcode_module.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_groupbuy_manage_api.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_list_api.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_manage_api.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_flow_done_api.class.php
A	content/apps/cart/apis/cart_flow_done_do_something_api.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart_pc.class.php
M	content/apps/cart/configs/package.php
M	content/apps/cart/functions/cart.func.php
M	content/apps/cart/modules/cart/create_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/cart/list_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/create_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/cart/list_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storepickup/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/comment/configs/package.php
M	content/apps/commission/configs/package.php
M	content/apps/commission/model/store_bill_detail_model.class.php
M	content/apps/commission/templates/admin/order_list.dwt.php
M	content/apps/commission/templates/merchant/bill_record.dwt.php
M	content/apps/connect/apis/connect_connect_user_bind_api.class.php
A	content/apps/connect/apis/connect_user_remove_cleardata_api.class.php
A	content/apps/connect/classes/ConnectUser/ConnectUserAbstract.php
A	content/apps/connect/classes/UserCleanHandlers/UserConnectClear.php
M	content/apps/connect/configs/package.php
M	content/apps/connect/modules/connect/bind_module.class.php
M	content/apps/connect/modules/connect/signin_module.class.php
M	content/apps/connect/modules/connect/signup_module.class.php
A	content/apps/connect/modules/connect/unbind_module.class.php
M	content/apps/cron/apis/cron_plugin_install_api.class.php
M	content/apps/cron/configs/package.php
M	content/apps/customer/configs/package.php
M	content/apps/customer/statics/js/contact_way.js
M	content/apps/customer/statics/js/customer_source.js
M	content/apps/customer/statics/js/customer_type_search.js
M	content/apps/customer/statics/js/search.js
M	content/apps/express/configs/package.php
M	content/apps/express/mh_express.php
M	content/apps/express/mh_history.php
M	content/apps/express/statics/js/admin_express_order_list.js
M	content/apps/express/statics/js/mh_express_order_list.js
M	content/apps/express/templates/merchant/express_detail.dwt.php
M	content/apps/express/templates/merchant/express_history_detail.dwt.php
M	content/apps/express/templates/merchant/express_history_list.dwt.php
M	content/apps/express/templates/merchant/express_match_detail.dwt.php
M	content/apps/favourable/admin.php
M	content/apps/favourable/apis/favourable_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/favourable/apis/favourable_store_favourable_list_api.class.php
M	content/apps/favourable/configs/package.php
D	content/apps/favourable/templates/admin/favourable_info.dwt.php
M	content/apps/favourable/templates/admin/favourable_list.dwt.php
M	content/apps/finance/admin_account.php
M	content/apps/finance/admin_account_manage.php
M	content/apps/finance/apis/finance_admin_menu_api.class.php
A	content/apps/finance/apis/finance_payment_paid_process_api.class.php
A	content/apps/finance/apis/finance_user_remove_cleardata_api.class.php
A	content/apps/finance/classes/AccountConstant.php
A	content/apps/finance/classes/PaidOrder/PaidOrderProcess.php
A	content/apps/finance/classes/UserAccountBalance.php
A	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserAccountLogClear.php
A	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserFinanceInvoiceClear.php
A	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserMoneyClear.php
A	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserTradingRecordClear.php
M	content/apps/finance/configs/package.php
M	content/apps/finance/functions/admin_user.func.php
M	content/apps/finance/statics/css/admin_account_manage.css
M	content/apps/finance/statics/js/user_surplus.js
M	content/apps/finance/templates/admin/account_log_list.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_account_manage.dwt.php
M	content/apps/franchisee/configs/package.php
M	content/apps/friendlink/configs/package.php
M	content/apps/goods/apis/goods_get_goods_list_api.class.php
A	content/apps/goods/classes/Brand/Brand.php
A	content/apps/goods/classes/Category/CategoryTree.php
A	content/apps/goods/classes/Collections/CategoryCollection.php
A	content/apps/goods/classes/Collections/GoodsCollection.php
A	content/apps/goods/classes/Collections/MerchantGoodsCollection.php
A	content/apps/goods/classes/Constant.php
A	content/apps/goods/classes/Gallery/Gallery.php
A	content/apps/goods/classes/Goods/BasicGoods.php
A	content/apps/goods/classes/Goods/GroupbuyGoods.php
A	content/apps/goods/classes/Goods/PromotionGoods.php
A	content/apps/goods/classes/Goods/StandardGoods.php
M	content/apps/goods/classes/Helper.php
A	content/apps/goods/classes/Image/ImageUtils.php
A	content/apps/goods/classes/Models/CategoryModel.php
A	content/apps/goods/classes/Models/GoodsModel.php
A	content/apps/goods/classes/Product/GoodsProduct.php
M	content/apps/goods/classes/goods_info.class.php
M	content/apps/goods/classes/goods_list.class.php
M	content/apps/goods/configs/package.php
M	content/apps/goods/functions/admin_goods.func.php
M	content/apps/goods/mh_category.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/product_search_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/list_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/goods/search_module.class.php
M	content/apps/goods/statics/js/goods_list.js
M	content/apps/goods/statics/js/merchant_goods_category.js
M	content/apps/goods/statics/js/merchant_goods_list.js
M	content/apps/goods/templates/merchant/category_info.dwt.php
M	content/apps/goodslib/configs/package.php
M	content/apps/goodslib/statics/js/goods_list.js
M	content/apps/goodslib/statics/js/merchant_goods_list.js
M	content/apps/groupbuy/admin.php
M	content/apps/groupbuy/apis/groupbuy_admin_purview_api.class.php
A	content/apps/groupbuy/classes/GroupbuyActivityFailed.php
A	content/apps/groupbuy/classes/GroupbuyActivitySucceed.php
A	content/apps/groupbuy/classes/Notifications/GroupbuyActivityFailed.php
M	content/apps/groupbuy/classes/groupbuy_activity.class.php
M	content/apps/groupbuy/configs/package.php
M	content/apps/groupbuy/languages/zh_CN/groupbuy.lang.php
M	content/apps/groupbuy/merchant.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/order/detail_module.class.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/order/list_module.class.php
M	content/apps/groupbuy/modules/groupbuy/order/pay_module.class.php
M	content/apps/groupbuy/statics/css/admin_groupbuy.css
M	content/apps/groupbuy/statics/css/mh_groupbuy.css
M	content/apps/groupbuy/templates/admin/group_buy_info.dwt.php
M	content/apps/groupbuy/templates/merchant/group_buy_info.dwt.php
M	content/apps/installer/configs/package.php
M	content/apps/integrate/admin_plugin.php
M	content/apps/integrate/classes/IntegratePlugin.php
M	content/apps/integrate/classes/Plugins/IntegrateEcjia.php
M	content/apps/integrate/classes/Tables/EcjiaUserTable.php
M	content/apps/integrate/classes/UserField.php
M	content/apps/integrate/classes/UserIntegrate.php
M	content/apps/integrate/classes/UserIntegrateAbstract.php
M	content/apps/integrate/classes/UserIntegrateDatabaseAbstract.php
M	content/apps/integrate/classes/UserIntegrateInterface.php
M	content/apps/integrate/configs/package.php
M	content/apps/integrate/languages/zh_CN/integrate.lang.php
M	content/apps/integrate/templates/admin/integrates_setup.dwt.php
M	content/apps/intro/configs/package.php
M	content/apps/logviewer/configs/package.php
M	content/apps/logviewer/templates/admin/logviewer_list.dwt.php
M	content/apps/mail/configs/package.php
M	content/apps/main/configs/package.php
M	content/apps/maintain/configs/package.php
M	content/apps/market/configs/package.php
M	content/apps/market/mobile_reward.php
M	content/apps/market/modules/market/shake_module.class.php
M	content/apps/market/templates/front/reward.dwt.php
M	content/apps/merchant/apis/merchant_merchant_menu_api.class.php
M	content/apps/merchant/configs/package.php
M	content/apps/merchant/functions/merchant.func.php
M	content/apps/merchant/merchant.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/config_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/storebuy/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/storebuy/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/merchant/goods/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/list_module.class.php
M	content/apps/merchant/statics/css/merchant_template.css
A	content/apps/merchant/statics/img/store_index_template/01.png
A	content/apps/merchant/statics/img/store_index_template/02.png
A	content/apps/merchant/statics/img/store_index_template/03.png
A	content/apps/merchant/statics/img/store_index_template/04.png
A	content/apps/merchant/statics/img/store_index_template/05.png
A	content/apps/merchant/statics/img/store_index_template/06.png
A	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_index_template.dwt.php
M	content/apps/mobile/configs/package.php
M	content/apps/mobile/modules/home/data_module.class.php
M	content/apps/mobile/statics/js/cycleimage.js
M	content/apps/mobile/statics/js/discover.js
M	content/apps/mobile/statics/js/shortcut.js
M	content/apps/mobile/templates/admin/mobile_config_pay.dwt.php
M	content/apps/notification/configs/package.php
M	content/apps/notification/modules/user/notifications_module.class.php
M	content/apps/orders/admin.php
A	content/apps/orders/admin_config.php
M	content/apps/orders/admin_order_stats.php
M	content/apps/orders/apis/orders_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/orders/apis/orders_buy_order_paid_api.class.php
M	content/apps/orders/apis/orders_merchant_menu_api.class.php
A	content/apps/orders/apis/orders_payment_paid_process_api.class.php
M	content/apps/orders/apis/orders_separate_order_paid_api.class.php
A	content/apps/orders/apis/orders_separate_user_account_paid_api.class.php
M	content/apps/orders/apis/orders_user_account_paid_api.class.php
A	content/apps/orders/classes/CashierPaidProcessOrder.php
M	content/apps/orders/classes/OrderAutoRefuse.php
M	content/apps/orders/classes/OrderStatusLog.class.php
A	content/apps/orders/classes/PaidOrder/PaidOrderProcess.php
M	content/apps/orders/classes/SendPickupCode.php
M	content/apps/orders/classes/hooks/admin_orders.class.php
M	content/apps/orders/configs/package.php
M	content/apps/orders/functions/admin_order.func.php
M	content/apps/orders/languages/zh_CN/order.lang.php
M	content/apps/orders/merchant.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/pay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/payment/history_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/payment_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/detail_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/pay_module.class.php
M	content/apps/orders/statics/css/admin_orders.css
A	content/apps/orders/statics/js/admin_config.js
M	content/apps/orders/statics/js/merchant_orders.js
M	content/apps/orders/statics/js/merchant_validate_order.js
M	content/apps/orders/statics/js/orders.js
M	content/apps/orders/templates/admin/order_info.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/admin/order_stats_list.dwt.php
A	content/apps/orders/templates/admin/orders_setting.dwt.php
M	content/apps/orders/templates/merchant/order_info.dwt.php
D	content/apps/payment/admin.php
A	content/apps/payment/admin_payment_refund.php
M	content/apps/payment/admin_plugin.php
M	content/apps/payment/apis/payment_admin_purview_api.class.php
A	content/apps/payment/classes/Callback/PayCallback.php
A	content/apps/payment/classes/Callback/RefundCallback.php
M	content/apps/payment/classes/CompatibleTrait.php
A	content/apps/payment/classes/Contracts/CallbackPayment.php
A	content/apps/payment/classes/Contracts/PayPayment.php
A	content/apps/payment/classes/Contracts/RefundCallbackPayment.php
M	content/apps/payment/classes/Contracts/RefundPayment.php
A	content/apps/payment/classes/Models/PaymentRefundModel.php
A	content/apps/payment/classes/Pay/PayManager.php
M	content/apps/payment/classes/PayConstant.php
M	content/apps/payment/classes/PaymentAbstract.php
M	content/apps/payment/classes/PaymentManagerAbstract.php
M	content/apps/payment/classes/PaymentOutput.php
M	content/apps/payment/classes/PaymentPlugin.php
A	content/apps/payment/classes/Refund/RefundQueryManager.php
M	content/apps/payment/classes/Repositories/PaymentRecordRepository.php
A	content/apps/payment/classes/Repositories/PaymentRefundRepository.php
M	content/apps/payment/configs/package.php
M	content/apps/payment/languages/zh_CN/payment.lang.php
A	content/apps/payment/modules/admin/payment/notify/cancel_module.class.php
A	content/apps/payment/modules/admin/payment/notify/pay_module.class.php
A	content/apps/payment/modules/admin/payment/notify/refund_module.class.php
A	content/apps/payment/modules/admin/payment/pay/balance_module.class.php
A	content/apps/payment/modules/admin/payment/pay/cash_module.class.php
M	content/apps/payment/modules/admin/payment/scancode_module.class.php
M	content/apps/payment/modules/order/pay_module.class.php
A	content/apps/payment/modules/payment/pay/balance_module.class.php
M	content/apps/payment/respond.php
A	content/apps/payment/statics/js/payment_refund.js
M	content/apps/payment/templates/admin/payment_edit.dwt.php
D	content/apps/payment/templates/admin/payment_list.dwt.php
A	content/apps/payment/templates/admin/payment_refund_info.dwt.php
A	content/apps/payment/templates/admin/payment_refund_list.dwt.php
M	content/apps/platform/classes/Plugin/PlatformPlugin.php
M	content/apps/platform/configs/package.php
M	content/apps/platform/functions/functions.func.php
M	content/apps/printer/configs/package.php
M	content/apps/printer/statics/js/mh_printer.js
M	content/apps/printer/statics/js/printer.js
M	content/apps/promotion/admin.php
M	content/apps/promotion/apis/promotion_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/promotion/configs/package.php
D	content/apps/promotion/templates/admin/promotion_info.dwt.php
M	content/apps/promotion/templates/admin/promotion_list.dwt.php
M	content/apps/push/configs/package.php
M	content/apps/push/statics/js/push_events.js
A	content/apps/quickpay/apis/quickpay_payment_paid_process_api.class.php
M	content/apps/quickpay/apis/quickpay_quickpay_order_paid_api.class.php
A	content/apps/quickpay/classes/PaidOrder/PaidOrderProcess.php
M	content/apps/quickpay/configs/package.php
M	content/apps/quickpay/modules/quickpay/flow/done_module.class.php
M	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/list_module.class.php
M	content/apps/quickpay/modules/quickpay/order/pay_module.class.php
M	content/apps/refund/admin.php
M	content/apps/refund/admin_payrecord.php
M	content/apps/refund/apis/refund_merchant_confirm_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_merchant_refund_order_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_agree_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_apply_api.class.php
A	content/apps/refund/apis/refund_refund_order_info_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_order_list_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_returnway_shop_api.class.php
A	content/apps/refund/classes/Exceptions/RefundException.php
A	content/apps/refund/classes/HandleRefundedUpdateData.php
A	content/apps/refund/classes/Models/RefundOrderModel.php
A	content/apps/refund/classes/Models/RefundPayRecordModel.php
A	content/apps/refund/classes/Orders/CancelOrders.php
A	content/apps/refund/classes/Orders/Orders.php
A	content/apps/refund/classes/Orders/RefundOrders.php
A	content/apps/refund/classes/Orders/ReturnOrders.php
M	content/apps/refund/classes/RefundOrder.php
A	content/apps/refund/classes/RefundProcess/BuyOrderRefundProcess.php
M	content/apps/refund/classes/RefundReasonList.class.php
M	content/apps/refund/classes/RefundStatus.php
M	content/apps/refund/classes/RefundStatusLog.class.php
A	content/apps/refund/classes/ReturnAutoApply.php
M	content/apps/refund/classes/hooks/admin_refund.class.php
M	content/apps/refund/configs/package.php
M	content/apps/refund/merchant.php
M	content/apps/refund/modules/refund/apply_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/cancel_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/detail_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/payrecord_module.class.php
A	content/apps/refund/statics/images/pay_wxpay_img.png
M	content/apps/refund/statics/js/admin_payrecord.js
M	content/apps/refund/statics/js/admin_refund.js
M	content/apps/refund/templates/admin/payrecord_detail.dwt.php
M	content/apps/refund/templates/admin/payrecord_list.dwt.php
M	content/apps/refund/templates/admin/refund_list.dwt.php
M	content/apps/refund/templates/merchant/refund_list.dwt.php
A	content/apps/setting/classes/BankWithdraw.php
M	content/apps/setting/classes/Components/G06Hidden.php
M	content/apps/setting/configs/package.php
M	content/apps/setting/modules/shop/config_module.class.php
M	content/apps/setting/statics/js/admin_region.js
M	content/apps/setting/statics/js/admin_region_manage.js
A	content/apps/shipping/classes/Compatible/ecjia_shipping.php
M	content/apps/shipping/classes/ShippingPlugin.php
M	content/apps/shipping/configs/package.php
M	content/apps/shipping/mh_shipping.php
M	content/apps/shipping/statics/js/merchant_express.js
M	content/apps/shipping/templates/merchant/library/shipping_info.lbi.php
M	content/apps/shopguide/configs/package.php
M	content/apps/shopguide/templates/admin/shop_guide.dwt.php
M	content/apps/sms/apis/sms_send_event_sms_api.class.php
A	content/apps/sms/classes/Events/SmsGroupbuyActivityFailed.php
A	content/apps/sms/classes/Events/SmsRefundOriginalArrived.php
A	content/apps/sms/classes/Events/SmsWithdrawFail.php
A	content/apps/sms/classes/Events/SmsWithdrawSuccess.php
M	content/apps/sms/configs/package.php
M	content/apps/staff/configs/package.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/signin_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/userinfo_module.class.php
M	content/apps/staff/statics/js/profile.js
M	content/apps/stats/configs/package.php
M	content/apps/store/apis/store_store_list_api.class.php
M	content/apps/store/configs/package.php
M	content/apps/store/functions/admin_order.func.php
M	content/apps/store/statics/js/store_business_city.js
A	content/apps/theme/classes/Components/Topic.php
M	content/apps/theme/configs/package.php
M	content/apps/touch/classes/ApiRequest/ApiConst.php
M	content/apps/touch/classes/ApiRequest/ApiManager.php
M	content/apps/touch/classes/Frameworks/Component/User.php
M	content/apps/touch/configs/package.php
M	content/apps/toutiao/configs/package.php
M	content/apps/track/configs/package.php
M	content/apps/track/modules/user/orders/express/message_module.class.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/ApiBase.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/ApiManager.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/ApiResponse.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/ApiRouter.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/ClientConst.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/UcClient.php
A	content/apps/ucclient/classes/Client/UcNote.php
A	content/apps/ucclient/classes/Contracts/ApiHandler.php
A	content/apps/ucclient/classes/Controllers/UcController.php
A	content/apps/ucclient/classes/UcclientServiceProvider.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/ClientConst.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/Contracts/UcApi.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/Services/Api.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/Traits/CompatibleTrait.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/Traits/FunctionTrait.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/Ucenter.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/UcenterConfig.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Client/UcenterRequest.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Controllers/ApiController.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Facades/Ucenter.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/UcenterServiceProvider.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Utilities/Serialize.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/Royalcms/Component/Ucenter/Utilities/Xml.php
A	content/apps/ucclient/classes/Ucenter/config/ucenter.php
A	content/apps/ucclient/configs/package.php
A	content/apps/ucclient/languages/zh_CN/package.lang.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/addfeed_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/deleteuser_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/getcredit_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/getcreditsettings_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/gettag_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/renameuser_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/synlogin_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/synlogout_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/test_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updateapps_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updatebadwords_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updateclient_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updatecredit_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updatecreditsettings_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updatehosts_module.class.php
A	content/apps/ucclient/modules/client/updatepw_module.class.php
A	content/apps/ucserver/admin.php
A	content/apps/ucserver/apis/ucserver_admin_purview_api.class.php
A	content/apps/ucserver/apis/ucserver_tool_menu_api.class.php
A	content/apps/ucserver/classes/AppNote.php
A	content/apps/ucserver/classes/Contracts/ApiHandler.php
A	content/apps/ucserver/classes/Controllers/IndexController.php
A	content/apps/ucserver/classes/Helper.php
A	content/apps/ucserver/classes/Models/UcenterApplicationsModel.php
A	content/apps/ucserver/classes/Models/UcenterFailedLoginsModel.php
A	content/apps/ucserver/classes/Models/UcenterOpenidsModel.php
A	content/apps/ucserver/classes/Models/UserModel.php
A	content/apps/ucserver/classes/Repositories/ApplicationRepository.php
A	content/apps/ucserver/classes/Repositories/NoteRepository.php
A	content/apps/ucserver/classes/Requests/CreateApplicationFormRequest.php
A	content/apps/ucserver/classes/Server/ApiBase.php
A	content/apps/ucserver/classes/Server/ApiManager.php
A	content/apps/ucserver/classes/Server/ApiResponse.php
A	content/apps/ucserver/classes/Server/ApiRouter.php
A	content/apps/ucserver/classes/Server/CheckUser.php
A	content/apps/ucserver/classes/Server/ServerConst.php
A	content/apps/ucserver/classes/UcserverServiceProvider.php
A	content/apps/ucserver/classes/Utilities/Serialize.php
A	content/apps/ucserver/classes/Utilities/Xml.php
A	content/apps/ucserver/configs/package.php
A	content/apps/ucserver/configs/uctypes.php
A	content/apps/ucserver/languages/zh_CN/package.lang.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/addprotected_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/check_email_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/check_mobile_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/check_username_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/delete_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/deleteavatar_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/deleteprotected_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/edit_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/get_user_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/getprotected_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/login_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/logincheck_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/merge_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/merge_remove_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/register_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/synlogin_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/user/synlogout_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/version/check_module.class.php
A	content/apps/ucserver/modules/server/version/release_module.class.php
A	content/apps/ucserver/statics/js/admin_ucenter.js
A	content/apps/ucserver/templates/admin/ucenter_edit.dwt.php
A	content/apps/ucserver/templates/admin/ucenter_list.dwt.php
M	content/apps/upgrade/configs/package.php
M	content/apps/user/admin.php
M	content/apps/user/admin_level.php
A	content/apps/user/apis/user_add_local_user_api.class.php
M	content/apps/user/apis/user_add_user_api.class.php
M	content/apps/user/apis/user_get_user_info_api.class.php
A	content/apps/user/apis/user_user_account_info_api.class.php
A	content/apps/user/apis/user_user_collect_goods_list_api.class.php
A	content/apps/user/apis/user_user_remove_cleardata_api.class.php
M	content/apps/user/classes/Helper.php
A	content/apps/user/classes/LocalUser.php
A	content/apps/user/classes/Location.php
A	content/apps/user/classes/Models/UserModel.php
D	content/apps/user/classes/Models/UsersModel.php
M	content/apps/user/classes/UserAddress.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanAbstract.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserAddressClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserBonusClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserCollectGoodsClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserCollectStoreClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserInviteeRecordClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserLogClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserParentIdClear.php
A	content/apps/user/classes/UserCleanManager.php
M	content/apps/user/classes/Users.php
M	content/apps/user/configs/package.php
M	content/apps/user/functions/admin_user.func.php
M	content/apps/user/languages/zh_CN/users.lang.php
M	content/apps/user/modules/address/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/account/payConfirm_module.class.php
M	content/apps/user/modules/admin/user/add_module.class.php
A	content/apps/user/modules/goods/collect/cancel_module.class.php
A	content/apps/user/modules/goods/collect/create_module.class.php
A	content/apps/user/modules/goods/collect/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/store/collect/list_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/account/activate/apply_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/cancel_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/account/delete/apply_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/deposit_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/raply_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/account/record/detail_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/account/record_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/account/withdraw_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/bind_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/bonus_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/info/bankcard_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/info_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/password_module.class.php
A	content/apps/user/modules/user/paypassword/modify_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signin_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signup_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/update_module.class.php
M	content/apps/user/statics/css/user_info.css
A	content/apps/user/statics/images/bank/wechat.png
M	content/apps/user/statics/js/user_info.js
A	content/apps/user/templates/admin/user_delete.dwt.php
M	content/apps/user/templates/admin/user_info.dwt.php
M	content/apps/user/templates/admin/user_level_list.dwt.php
M	content/apps/weapp/configs/package.php
A	content/apps/wechat/apis/wechat_user_remove_cleardata_api.class.php
A	content/apps/wechat/classes/UserCleanHandlers/UserWechatAccountClear.php
A	content/apps/wechat/classes/UserCleanHandlers/UserWechatCustomMessageClear.php
A	content/apps/wechat/classes/UserCleanHandlers/UserWechatCustomerRecordClear.php
A	content/apps/wechat/classes/UserCleanHandlers/UserWechatPrizeClear.php
M	content/apps/wechat/classes/WechatCommand.php
M	content/apps/wechat/configs/package.php
M	content/apps/wechat/mobile_userbind.php
M	content/apps/wechat/statics/js/admin_mass_message.js
M	content/apps/wechat/statics/js/admin_material.js
M	content/apps/wechat/statics/js/admin_response.js
M	content/apps/wechat/statics/js/admin_subscribe.js
M	content/apps/wechat/statics/js/wechat_customer.js
M	content/apps/wechat/statics/js/wechat_prize.js
M	content/apps/withdraw/admin.php
M	content/apps/withdraw/admin_config.php
A	content/apps/withdraw/admin_plugin.php
M	content/apps/withdraw/apis/withdraw_admin_purview_api.class.php
A	content/apps/withdraw/apis/withdraw_plugin_install_api.class.php
A	content/apps/withdraw/apis/withdraw_plugin_menu_api.class.php
A	content/apps/withdraw/apis/withdraw_plugin_uninstall_api.class.php
A	content/apps/withdraw/apis/withdraw_tool_menu_api.class.php
A	content/apps/withdraw/classes/Exceptions/WithdrawException.php
A	content/apps/withdraw/classes/Models/UserAccountModel.php
A	content/apps/withdraw/classes/Models/WithdrawRecordModel.php
A	content/apps/withdraw/classes/Models/WithdrawUserBankModel.php
A	content/apps/withdraw/classes/Orders/WithdrawOrderFailedProcess.php
A	content/apps/withdraw/classes/Orders/WithdrawOrderSuccessProcess.php
A	content/apps/withdraw/classes/Repositories/UserAccountRepository.php
A	content/apps/withdraw/classes/Repositories/WithdrawRecordRepository.php
A	content/apps/withdraw/classes/Transfers/TransferManager.php
A	content/apps/withdraw/classes/Transfers/TransferQueryManager.php
A	content/apps/withdraw/classes/WithdrawAbstract.php
A	content/apps/withdraw/classes/WithdrawBankType.php
A	content/apps/withdraw/classes/WithdrawConstant.php
A	content/apps/withdraw/classes/WithdrawManagerAbstract.php
A	content/apps/withdraw/classes/WithdrawPlugin.php
M	content/apps/withdraw/configs/package.php
A	content/apps/withdraw/languages/zh_CN/withdraw.lang.php
A	content/apps/withdraw/modules/withdraw/bankcard/bind_module.class.php
A	content/apps/withdraw/modules/withdraw/bankcard/delete_module.class.php
A	content/apps/withdraw/modules/withdraw/banks_module.class.php
A	content/apps/withdraw/modules/withdraw/wechat/wallet/bind_module.class.php
M	content/apps/withdraw/statics/css/admin.css
M	content/apps/withdraw/statics/files/withdraw.xls
A	content/apps/withdraw/statics/files/withdraw.xlsx
A	content/apps/withdraw/statics/images/bank_card.png
A	content/apps/withdraw/statics/images/default-avatar-60.png
A	content/apps/withdraw/statics/images/unbind.png
A	content/apps/withdraw/statics/images/wechat.png
M	content/apps/withdraw/statics/js/admin.js
A	content/apps/withdraw/statics/js/admin_plugin.js
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_edit.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_info.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_list.dwt.php
A	content/apps/withdraw/templates/admin/library/user_bank_card.lbi.php
A	content/apps/withdraw/templates/admin/library/user_card.lbi.php
A	content/apps/withdraw/templates/admin/withdraw_channel.dwt.php
A	content/apps/withdraw/templates/admin/withdraw_edit.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/withdraw_setting.dwt.php
M	content/bootstrap/cache/compiled.php
M	content/bootstrap/cache/config.php
M	content/configs/api.php
M	content/configs/compile.php
M	content/configs/release.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_141235_create_separate_order_info_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_151105_add_separate_order_sn_to_order_info_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_152535_add_order_sn_to_user_bonus_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_153021_add_pay_password_to_users_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_161425_alter_channel_payment_list_type_to_payment_record_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_164234_create_payment_refund_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_171105_create_withdraw_user_bank_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_172524_add_bank_name_to_user_account_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_173100_create_withdraw_method_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_173914_add_cat_level1_id_to_goods_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_05_174508_create_withdraw_record_table.php
A	content/database/patchs/v1.25.0/Version_12500.php
A	content/database/patchs/v1.25.0/readme.txt
A	content/plugins/cron_group_buy_failed/config.php
A	content/plugins/cron_group_buy_failed/cron_group_buy_failed.class.php
A	content/plugins/cron_group_buy_failed/cron_group_buy_failed.php
A	content/plugins/cron_group_buy_failed/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/plugins/cron_group_buy_succeed/config.php
A	content/plugins/cron_group_buy_succeed/cron_group_buy_succeed.class.php
A	content/plugins/cron_group_buy_succeed/cron_group_buy_succeed.php
A	content/plugins/cron_group_buy_succeed/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/cron_unpayed/cron_unpayed.class.php
M	content/plugins/cron_unpayed/cron_unpayed.php
A	content/plugins/ecjiauc/ecjiauc.class.php
A	content/plugins/ecjiauc/ecjiauc.php
A	content/plugins/ecjiauc/ecjiauc_connect_user.class.php
A	content/plugins/ecjiauc/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/pay_alipay/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/pay_alipay/pay_alipay.class.php
M	content/plugins/pay_alipay/pay_alipay.php
M	content/plugins/pay_balance/pay_balance.class.php
M	content/plugins/pay_balance/pay_balance.php
M	content/plugins/pay_bank/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/pay_bank/pay_bank.class.php
M	content/plugins/pay_bank/pay_bank.php
M	content/plugins/pay_cod/pay_cod.class.php
M	content/plugins/pay_cod/pay_cod.php
A	content/plugins/withdraw_bank/config.php
A	content/plugins/withdraw_bank/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/plugins/withdraw_bank/withdraw_bank.class.php
A	content/plugins/withdraw_bank/withdraw_bank.php
A	content/plugins/withdraw_cash/config.php
A	content/plugins/withdraw_cash/languages/zh_CN/plugin.lang.php
A	content/plugins/withdraw_cash/withdraw_cash.class.php
A	content/plugins/withdraw_cash/withdraw_cash.php
D	content/system/admin_filehash.php
M	content/system/apis/system_system_menu_api.class.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/AutomaticUpdater.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/FileUploadUpgrader.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/AutomaticUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/Bulk/PluginUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/Bulk/ThemeUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/BulkUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/LanguagePackUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/PluginInstallerSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/PluginUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/ThemeInstallerSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Skin/ThemeUpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Upgrader.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Upgrader/CoreUpgrader.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Upgrader/LanguagePackUpgrader.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Upgrader/PluginUpgrader.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/Upgrader/ThemeUpgrader.php
A	content/system/classes/Admins/Upgrade/UpgraderSkin.php
A	content/system/classes/Admins/UpgradeCheck/CloudCheck.php
A	content/system/classes/Admins/UpgradeCheck/FormatterResult.php
A	content/system/classes/Admins/UpgradeCheck/ResultManager.php
A	content/system/classes/Controllers/AdminFilePermissionController.php
A	content/system/classes/Controllers/AdminFilehashController.php
A	content/system/classes/Controllers/UpgradeController.php
A	content/system/classes/Frameworks/Contracts/PaidOrderProcessInterface.php
M	content/system/classes/Plugin/AbstractPlugin.php
M	content/system/classes/Plugin/PluginModel.php
M	content/system/classes/Version/VersionManager.php
M	content/system/classes/Version/VersionUtility.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
M	content/system/classes/ecjia_admin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_automatic_updater.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_core_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_file_upload_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_language_pack_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_plugin_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_theme_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/bulk/ecjia_bulk_plugin_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/bulk/ecjia_bulk_theme_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/bulk/ecjia_bulk_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_automatic_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_language_pack_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_plugin_installer_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_plugin_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_theme_installer_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_theme_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_upgrader_skin.class.php
M	content/system/configs/constant.php
M	content/system/configs/package.php
M	content/system/functions/functions.func.php
M	content/system/statics/ecjia/ecjia-admin_upgrade.js
A	content/system/statics/images/upgrade.png
A	content/system/templates/admin_upgrade.dwt.php
M	content/system/templates/check_file_hash.dwt.php
D	content/system/templates/upgrade.dwt.php
D	content/system/upgrade.php
M	sites/help/content/themes/default/extras/classes/ecjia_member_uri.class.php
M	sites/help/content/themes/default/extras/controller/article_controller.php
M	sites/help/content/themes/default/library/page_header.lbi.php
M	sites/help/content/themes/default/smarty/insert.page_header.php
M	sites/help/content/themes/default/style.css
M	sites/m/content/configs/system.php
M	sites/m/content/themes/h5/css/ecjia_city.css
M	sites/m/content/themes/h5/discover_init.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/ecjia-touch.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/classes/user/user_front.class.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/classes/utility/user_function.class.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/configs/route.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/article_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/cart_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/connect_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/merchant_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/payment_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/quickpay_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/touch_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_account_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_bonus_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_profile_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/flow_bonus.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/franchisee_enter_captcha.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/franchisee_enter_code.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/functions.php
M	sites/m/content/themes/h5/goods_show.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/images/user/cancel.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/user/keyboard_del.png
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.flow.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.goods.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.quickpay.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user.js
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user_account.js
A	sites/m/content/themes/h5/js/jquery.yomi.js
M	sites/m/content/themes/h5/library/ecjia_bonus_modal.lbi.php
M	sites/m/content/themes/h5/library/index_header.lbi.php
M	sites/m/content/themes/h5/library/merchant_detail.lbi.php
M	sites/m/content/themes/h5/merchant.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/order_return_detail.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/pay.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/pay_change.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/pay_notify.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_collectmoney.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_integral.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/quickpay_pay.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/style.css
M	sites/m/content/themes/h5/user_account_balance.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_account_bind.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_account_recharge.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_account_wechat_withdraw.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_add_bonus.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_bind_info.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_bonus.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_cancel_account.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_cancel_account_notice.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_captcha_validate.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_check_user_mobile.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_enter_code.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_get_integral.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_groupbuy_order_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_detail.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_return_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_profile.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_record.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_record_info.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_set_paypass_check.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_unbind_check_mobile.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/user_withdraw.dwt.php
A	sites/pay/index.php
A	sites/pay/notify/pay_alipay.php
A	sites/pay/notify/pay_wxpay.php
A	sites/pay/notify/pay_wxpay_refund.php
M	sites/platform/content/configs/system.php
A	sites/platform/content/themes/default/functions.php
A	sites/uc/content/configs/clientapi.php
A	sites/uc/content/configs/route.php
A	sites/uc/content/configs/ucapi.php
A	sites/uc/index.php
A	sites/uc/uc.php
M	vendor/composer/autoload_namespaces.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Access/Gate.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Access/HandlesAuthorization.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Access/Response.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Access/UnauthorizedException.php
M	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/AuthManager.php
M	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/AuthServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Authenticatable.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/ClearRemindersCommand.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/ClearResetsCommand.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/RemindersControllerCommand.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/RemindersTableCommand.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/stubs/controller.stub
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/stubs/reminders.stub
M	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/DatabaseUserProvider.php
M	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/EloquentUserProvider.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/GeneratorServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/GenericUser.php
M	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Guard.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Middleware/AuthenticateWithBasicAuth.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Passwords/CanResetPassword.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Passwords/DatabaseTokenRepository.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Passwords/PasswordBroker.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Passwords/PasswordResetServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Passwords/TokenRepositoryInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/DatabaseReminderRepository.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/PasswordBroker.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/RemindableInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/ReminderRepositoryInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/ReminderServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/UserInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/UserProviderInterface.php
A	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/composer.json
M	vendor/royalcms/database/Royalcms/Component/Database/Eloquent/Collection.php
M	vendor/royalcms/datetime/Royalcms/Component/DateTime/Time.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Api.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Console/ConfigCacheCommand.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Console/Optimize/config.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/EnvironmentDetector.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Helpers/compatible.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Providers/ConsoleSupportServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/RoyalcmsObject.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/Gate.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/HandlesAuthorization.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/Response.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/UnauthorizedException.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/AuthManager.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/AuthServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Authenticatable.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Console/ClearResetsCommand.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/DatabaseUserProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/EloquentUserProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/GeneratorServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/GenericUser.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Guard.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Middleware/AuthenticateWithBasicAuth.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/CanResetPassword.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/DatabaseTokenRepository.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/PasswordBroker.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/PasswordResetServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/TokenRepositoryInterface.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/composer.json
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Event/Dispatcher.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Event/EventServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Event/Subscriber.php
M	vendor/royalcms/hook/Royalcms/Component/Hook/Hooks.php
M	vendor/royalcms/ide-helper/aliases/RC_Hook.php
M	vendor/royalcms/native-session/Royalcms/Component/NativeSession/Store.php
M	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Contracts/GatewayInterface.php
M	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Exceptions/Exception.php
M	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Facades/Pay.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/AppGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/PosGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/ScanGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/Support.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/TransferGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/WapGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/WebGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/AppGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/Gateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/GroupRedpackGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/MiniappGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/MpGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/PosGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/RedpackGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/ScanGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/Support.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/TransferGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/WapGateway.php
M	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Pay.php
M	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Alipay.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Gateways/AppGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Gateways/PosGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Gateways/ScanGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Gateways/TransferGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Gateways/WapGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Gateways/WebGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Alipay/Support.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/AppGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/Gateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/GroupRedpackGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/MiniappGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/MpGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/PosGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/PublicKeyGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/RedpackGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/RefundGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/RefundQueryGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/ScanGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/TransferBankGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/TransferBankQueryGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/TransferGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/TransferQueryGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Gateways/WapGateway.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/CloseOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/OrderQuery.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/PublicKeyOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/RefundOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/RefundQueryOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/TransfersBankOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/TransfersBankQueryOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/TransfersOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/TransfersQueryOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Orders/UnifiedOrder.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Support.php
A	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/PayVendor/Wechat/Wechat.php
M	vendor/royalcms/pay/config/pay.php
A	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/composer.json
M	vendor/royalcms/routing/Royalcms/Component/Routing/Route.php
M	vendor/royalcms/routing/Royalcms/Component/Routing/RouteCollection.php
M	vendor/royalcms/routing/Royalcms/Component/Routing/RouteDependencyResolverTrait.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/ActivateGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/CheckinGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/PayOrder.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/RefundOrder.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/TerminalActivate.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/TerminalCheckin.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/RefundGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/ScanGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Support.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Gateways/ActivateGateway.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Gateways/CheckinGateway.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Gateways/RefundGateway.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Gateways/ScanGateway.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Orders/PayOrder.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Orders/RefundOrder.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Orders/TerminalActivate.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Orders/TerminalCheckin.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Shouqianba.php
A	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/PayVendor/Shouqianba/Support.php
M	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/ShouqianbaServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/support/Royalcms/Component/Support/Arr.php
M	vendor/royalcms/support/Royalcms/Component/Support/Collection.php
M	vendor/royalcms/support/Royalcms/Component/Support/Str.php
M	vendor/royalcms/support/Royalcms/Component/Support/helpers.php
M	vendor/royalcms/view/Royalcms/Component/View/Factory.php
M	vendor/royalcms/wechat-server/Royalcms/Component/WeChat/Server/Guard.php
A	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Support/Collection.php

需要手动删除的文件

D	content/apps/favourable/templates/admin/favourable_info.dwt.php
D	content/apps/payment/admin.php
D	content/apps/payment/templates/admin/payment_list.dwt.php
D	content/apps/promotion/templates/admin/promotion_info.dwt.php
D	content/apps/user/classes/Models/UsersModel.php
D	content/system/admin_filehash.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_automatic_updater.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_core_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_file_upload_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_language_pack_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_plugin_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_theme_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/ecjia_upgrader.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/bulk/ecjia_bulk_plugin_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/bulk/ecjia_bulk_theme_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/bulk/ecjia_bulk_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_automatic_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_language_pack_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_plugin_installer_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_plugin_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_theme_installer_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_theme_upgrader_skin.class.php
D	content/system/classes/upgrade/skin/ecjia_upgrader_skin.class.php
D	content/system/templates/upgrade.dwt.php
D	content/system/upgrade.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/ClearRemindersCommand.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/RemindersControllerCommand.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/RemindersTableCommand.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/stubs/controller.stub
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Console/stubs/reminders.stub
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/DatabaseReminderRepository.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/PasswordBroker.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/RemindableInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/ReminderRepositoryInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/Reminders/ReminderServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/UserInterface.php
D	vendor/royalcms/auth/Royalcms/Component/Auth/UserProviderInterface.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/Gate.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/HandlesAuthorization.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/Response.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Access/UnauthorizedException.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/AuthManager.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/AuthServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Authenticatable.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Console/ClearResetsCommand.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/DatabaseUserProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/EloquentUserProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/GeneratorServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/GenericUser.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Guard.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Middleware/AuthenticateWithBasicAuth.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/CanResetPassword.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/DatabaseTokenRepository.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/PasswordBroker.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/PasswordResetServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/Passwords/TokenRepositoryInterface.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Auth/composer.json
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Event/Dispatcher.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Event/EventServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Event/Subscriber.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/AppGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/PosGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/ScanGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/Support.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/TransferGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/WapGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Alipay/WebGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/AppGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/Gateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/GroupRedpackGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/MiniappGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/MpGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/PosGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/RedpackGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/ScanGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/Support.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/TransferGateway.php
D	vendor/royalcms/pay/Royalcms/Component/Pay/Gateways/Wechat/WapGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/ActivateGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/CheckinGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/PayOrder.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/RefundOrder.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/TerminalActivate.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Orders/TerminalCheckin.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/RefundGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/ScanGateway.php
D	vendor/royalcms/shouqianba/Royalcms/Component/Shouqianba/Gateways/Shouqianba/Support.php


注意事项


ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件


升级注意事项

 • 到家 1.16.0 开始支持 PHP7.2,大家可以积极测试(请勿在正式环境部署),反馈一下在 PHP7.2 上运行的 bug,帮助我们更好地成长。查看错误日志方法: ECJia到家如何查看错误日志
 • 更新或者安装完成后,切记设置经营城市,否则无法正常使用:平台后台-商家管理-经营城市,记得设置城市别名,才能够正常显示
 • 更新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除cachemetatemptemplate文件夹
Version deleteCache.png