ECJiaWiki:Version 1.27.0

来自ECJiaWiki
跳转至: 导航搜索

更新版本

v1.27.0

20190124494

更新内容

EC+到家v1.27.0更新日志:

【平台后台】

 1. 【平台】新增区域代理管理模块;
 2. 【平台】新增区域代理商列表;
 3. 【平台】新增添加/编辑/删除代理商功能;
 4. 【平台】新增查看代理商详情功能;
 5. 【平台】新增统计代理商管辖店铺情况;
 6. 【平台】新增代理商列表按代理等级筛选;
 7. 【平台】新增批量删除代理商功能;
 8. 【平台】新增代理商列表可按代理商名称/手机号搜索;
 9. 【平台】新增代理商等级模块;
 10. 【平台】新增编辑代理商等级功能;
 11. 【平台】新增设置代理商等级别名;
 12. 【平台】新增设置代理商等级分红比例;
 13. 【平台】新增H5端主题选项设置,支持2种布局切换;
 14. 【平台】新增运维工具更新第三方登录会员数据;
 15. 【平台】新增线下随机充值增加充值成功短信提醒;
 16. 【平台】新增调整会员余额页面,增加备注快捷用语选择;
 17. 【平台】优化入驻商家查看地图效果;
 18. 【平台】优化用户提现至银行卡时管理员无法查看完整银行卡号的问题;
 19. 【平台】优化后台微信绑定关系判断;
 20. 【平台】优化后台线下随机充值最小金额;
 21. 【平台】优化后台调整会员余额功能;
 22. 【平台】优化后台从会员详情进行线下充值、提现时,自动显示用户信息;
 23. 【平台】优化升级后台系统模块语言包;
 24. 【平台】修复配送员列表查询;
 25. 【平台】修复后台删除账户日志报错的问题;

【H5】

 1. 【新增】商品列表页,增加田字格显示效果模板;
 2. 【新增】我的页面,我的推广中,增加我的团队入口;
 3. 【新增】统计当前账号推荐注册的团队总人数以及列表;
 4. 【优化】后台微信绑定关系判断;
 5. 【优化】店铺列表排版显示与店铺名称长度限制;
 6. 【优化】添加收货地址楼层门牌为必填项;

【接口】

 1. 【新增】团队列表接口;
 2. 【优化】退款还原库存逻辑;
 3. 【优化】下单及发货减库存逻辑;
 4. 【优化】撤销退款减退款还原的库存逻辑;
 5. 【优化】用户端取消订单还原库存;
 6. 【优化】自动拒单退款还原库存;

更新文件

M	content/apps/affiliate/configs/package.php
A	content/apps/affiliate/modules/affiliate/user/invitee_module.class.php
A	content/apps/agent/admin.php
A	content/apps/agent/admin_rank.php
A	content/apps/agent/apis/agent_admin_menu_api.class.php
A	content/apps/agent/apis/agent_admin_purview_api.class.php
A	content/apps/agent/classes/Agent.class.php
A	content/apps/agent/classes/AgentRankList.class.php
A	content/apps/agent/classes/AgentServiceProvider.php
A	content/apps/agent/classes/Helper.php
A	content/apps/agent/configs/package.php
A	content/apps/agent/languages/zh_CN/package.lang.php
A	content/apps/agent/statics/css/agent.css
A	content/apps/agent/statics/js/agent.js
A	content/apps/agent/templates/admin/agent_detail.dwt.php
A	content/apps/agent/templates/admin/agent_edit.dwt.php
A	content/apps/agent/templates/admin/agent_list.dwt.php
A	content/apps/agent/templates/admin/agent_rank_edit.dwt.php
A	content/apps/agent/templates/admin/agent_rank_list.dwt.php
M	content/apps/article/admin.php
M	content/apps/article/admin_article_auto.php
M	content/apps/article/admin_articlecat.php
M	content/apps/article/admin_notice.php
M	content/apps/article/admin_shophelp.php
M	content/apps/article/admin_shopinfo.php
M	content/apps/article/apis/article_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/article/apis/article_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/article/apis/article_article_info_api.class.php
M	content/apps/article/apis/article_article_list_api.class.php
M	content/apps/article/apis/article_merchant_menu_api.class.php
M	content/apps/article/apis/article_merchant_purview_api.class.php
M	content/apps/article/classes/Helper.php
A	content/apps/article/configs/jslang.php
M	content/apps/article/configs/package.php
M	content/apps/article/merchant.php
M	content/apps/article/modules/article/comment/comments_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/list_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/suggestlist_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/help/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/info/detail_module.class.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_auto.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_comment_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_info.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_notice_info.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/article_notice_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/articlecat_info.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/articlecat_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/comments.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/library/widget_admin_dashboard_articlestats.lbi.php
M	content/apps/article/templates/admin/link_goods.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/preview.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/shophelp_article_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/shophelp_cat_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/shophelp_info.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/shopinfo_info.dwt.php
M	content/apps/article/templates/admin/shopinfo_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/merchant/article_comment_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/merchant/article_info.dwt.php
M	content/apps/article/templates/merchant/article_list.dwt.php
M	content/apps/article/templates/merchant/link_goods.dwt.php
M	content/apps/article/templates/merchant/preview.dwt.php
M	content/apps/bonus/classes/UserAvaliableBonus.php
M	content/apps/bonus/configs/package.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_groupbuy_manage_api.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_manage_api.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_flow_done_api.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart.class.php
M	content/apps/cart/configs/package.php
M	content/apps/cart/functions/cart.func.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/admin/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storebuy/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cart/modules/storepickup/flow/done_module.class.php
A	content/apps/cashier/classes/CashierDevice.php
M	content/apps/cashier/configs/package.php
M	content/apps/cashier/mh_bulk_goods.php
M	content/apps/cashier/mh_cashier_goods.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/flow/done_module.class.php
A	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/notify/printmachine/print_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/orders/refund/detail_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/orders/summary_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/quickpay/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/quickpay/order/detail_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/quickpay/order/list_module.class.php
M	content/apps/cashier/templates/merchant/bulk_goods_list.dwt.php
M	content/apps/cashier/templates/merchant/cashier_goods_list.dwt.php
M	content/apps/connect/apis/connect_ecjia_syncappuser_add_api.class.php
M	content/apps/connect/callback.php
M	content/apps/connect/classes/ConnectAbstract.php
A	content/apps/connect/classes/ConnectUser/ConnectAdminUser.php
A	content/apps/connect/classes/ConnectUser/ConnectMerchatUser.php
A	content/apps/connect/classes/ConnectUser/ConnectUser.php
M	content/apps/connect/classes/ConnectUser/ConnectUserAbstract.php
D	content/apps/connect/classes/EcjiaSyncAppUser.php
A	content/apps/connect/classes/Maintains/UpdateConnectPlatform.php
M	content/apps/connect/classes/Models/ConnectUserModel.php
A	content/apps/connect/classes/Plugins/EcjiaSyncAppUser.php
M	content/apps/connect/classes/UserCleanHandlers/UserConnectClear.php
A	content/apps/connect/classes/UserGenerate.php
M	content/apps/connect/classes/hooks/admin_connect.class.php
M	content/apps/connect/configs/package.php
M	content/apps/cron/configs/package.php
M	content/apps/cron/templates/admin/cron_edit.dwt.php
M	content/apps/express/admin_express.php
M	content/apps/express/configs/package.php
M	content/apps/express/merchant.php
M	content/apps/express/mh_express.php
M	content/apps/express/mh_match.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/add_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/list_module.class.php
M	content/apps/express/modules/admin/shopkeeper/express/staff/online_module.class.php
M	content/apps/express/statics/js/admin_express.js
M	content/apps/favourable/configs/package.php
M	content/apps/favourable/modules/admin/favourable/delete_module.class.php
M	content/apps/favourable/modules/admin/favourable/manage_module.class.php
M	content/apps/finance/admin_account.php
M	content/apps/finance/admin_account_log.php
M	content/apps/finance/apis/finance_user_account_order_info_api.class.php
M	content/apps/finance/classes/Helper.php
A	content/apps/finance/classes/OrderPrint.php
M	content/apps/finance/configs/package.php
M	content/apps/finance/statics/css/admin_finance.css
M	content/apps/finance/statics/js/account_log.js
M	content/apps/finance/templates/admin/account_log_list.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/account_points.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_account_edit.dwt.php
M	content/apps/franchisee/configs/package.php
M	content/apps/franchisee/merchant.php
M	content/apps/goods/configs/package.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/show_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/category/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/gallery/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/show_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/move/category_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/product_search_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/promote/add_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/promote/delete_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/promote/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/restore_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/free_shipping_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/gifts_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/sale_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/toggle/suggest_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/togglesale_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/trash_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/update_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/updatedesc_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/updateprice_module.class.php
A	content/apps/installer/classes/hooks/admin_installer.class.php
M	content/apps/installer/configs/package.php
M	content/apps/main/classes/hooks/admin_main.class.php
M	content/apps/main/configs/package.php
M	content/apps/maintain/admin.php
A	content/apps/maintain/classes/CommandOutput.php
M	content/apps/maintain/configs/package.php
M	content/apps/merchant/configs/package.php
M	content/apps/merchant/merchant.php
M	content/apps/merchant/modules/admin/merchant/update_module.class.php
M	content/apps/merchant/modules/seller/list_module.class.php
A	content/apps/mobile/classes/Platform/EcjiaCashier.php
A	content/apps/mobile/classes/Platform/EcjiaCityo2oB2b2c.php
M	content/apps/mobile/classes/Platform/EcjiaCityo2oLocal.php
M	content/apps/mobile/classes/Platform/EcjiaStreet.php
M	content/apps/mobile/configs/package.php
A	content/apps/mobile/statics/images/cashier.png
A	content/apps/mobile/statics/images/cityo2ob2b2c.png
M	content/apps/orders/classes/OrderAutoRefuse.php
M	content/apps/orders/classes/OrderPrint.php
M	content/apps/orders/classes/PaidOrder/PaidOrderProcess.php
M	content/apps/orders/classes/order_operate.class.php
M	content/apps/orders/classes/order_ship.class.php
M	content/apps/orders/configs/package.php
M	content/apps/orders/merchant.php
M	content/apps/orders/mh_validate_order.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/cancel_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/check_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/detail_module.class.php
D	content/apps/orders/modules/admin/orders/list_bak_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/list_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/consignee_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/delivery_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/money_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/pay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/shipping_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/payConfirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/payment/history_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/quickpay_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/orders/refundConfirm_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/order_sales_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/orders_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/payment_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/sales_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/admin/stats/salesdetails_module.class.php
M	content/apps/orders/modules/order/cancel_module.class.php
M	content/apps/payment/classes/Refund/RefundManager.php
M	content/apps/payment/classes/Repositories/PaymentRecordRepository.php
M	content/apps/payment/configs/package.php
M	content/apps/payment/modules/admin/payment/notify/pay_module.class.php
M	content/apps/payment/modules/admin/payment/pay/balance_module.class.php
M	content/apps/payment/modules/admin/payment/pay/cash_module.class.php
M	content/apps/payment/modules/admin/payment/scancode_module.class.php
M	content/apps/printer/apis/printer_merchant_printer_menu_api.class.php
A	content/apps/printer/classes/Events/PrintRefundOrders.php
M	content/apps/printer/classes/Events/PrintStoreOrders.php
A	content/apps/printer/classes/Events/PrintSurplusOrders.php
M	content/apps/printer/configs/package.php
M	content/apps/printer/mh_print.php
M	content/apps/printer/statics/css/merchant_printer.css
M	content/apps/printer/templates/merchant/library/print_quickpay_orders.lbi.php
A	content/apps/printer/templates/merchant/library/print_refund_orders.lbi.php
M	content/apps/printer/templates/merchant/library/print_store_orders.lbi.php
A	content/apps/printer/templates/merchant/library/print_surplus_orders.lbi.php
M	content/apps/printer/templates/merchant/printer_order_ticket.dwt.php
M	content/apps/promotion/configs/package.php
M	content/apps/promotion/modules/admin/promotion/delete_module.class.php
M	content/apps/promotion/modules/admin/promotion/manage_module.class.php
M	content/apps/quickpay/apis/quickpay_cashier_quickpay_order_list_api.class.php
M	content/apps/quickpay/classes/PaidOrder/PaidOrderProcess.php
M	content/apps/quickpay/configs/package.php
M	content/apps/refund/admin_payrecord.php
M	content/apps/refund/apis/refund_merchant_confirm_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_agree_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_apply_api.class.php
M	content/apps/refund/apis/refund_refund_order_info_api.class.php
M	content/apps/refund/classes/HandleRefundedUpdateData.php
A	content/apps/refund/classes/OrderPrint.php
A	content/apps/refund/classes/RefundBackGoodsStock.php
M	content/apps/refund/classes/ReturnAutoApply.php
M	content/apps/refund/configs/package.php
M	content/apps/refund/modules/refund/apply_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/cancel_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/detail_module.class.php
M	content/apps/setting/classes/Components/G06Hidden.php
M	content/apps/setting/configs/package.php
A	content/apps/staff/classes/StaffGroupConstant.php
M	content/apps/staff/configs/package.php
M	content/apps/staff/modules/admin/user/signout_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/signin_module.class.php
M	content/apps/staff/modules/v2/admin/user/userinfo_module.class.php
M	content/apps/store/admin.php
M	content/apps/store/configs/package.php
A	content/apps/store/statics/images/lable_text.png
A	content/apps/store/statics/images/map_marker.png
M	content/apps/store/statics/js/store.js
A	content/apps/store/templates/admin/library/map.lbi.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_preaudit_check.dwt.php
M	content/apps/store/templates/admin/store_preview.dwt.php
M	content/apps/theme/admin_option.php
M	content/apps/theme/apis/theme_admin_purview_api.class.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_framework.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_option.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_setting.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_transient.php
A	content/apps/theme/classes/Components/Toutiao.php
A	content/apps/theme/classes/IDEHelper/ecjia_theme_framework.php
A	content/apps/theme/classes/IDEHelper/ecjia_theme_option.php
A	content/apps/theme/classes/IDEHelper/ecjia_theme_setting.php
A	content/apps/theme/classes/IDEHelper/ecjia_theme_transient.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Fields/Radio/Radio.php
A	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Fields/Radio/RadioImage.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Foundation/AdminPanel.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Foundation/Customize.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Foundation/Metabox.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Foundation/Options.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Foundation/ShortcodeManager.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Foundation/Taxonomy.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Actions.php
D	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Enqueue.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Fallback.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Helpers.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Sanitize.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Validate.php
A	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/ThemeConstant.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/ThemeFramework.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/ThemeFrameworkAbstract.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeOption/Models/TemplateOptionsModel.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeOption/Repositories/TemplateOptionsRepository.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeOption/ThemeOption.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeOption/ThemeSetting.php
M	content/apps/theme/configs/fields.php
M	content/apps/theme/configs/package.php
A	content/apps/theme/statics/js/admin_option.js
M	content/apps/theme/statics/theme-framework/css/cs-framework.css
M	content/apps/theme/templates/admin/template_option.dwt.php
M	content/apps/theme/templates/admin/template_option_default.dwt.php
M	content/apps/touch/classes/ApiRequest/ApiConst.php
M	content/apps/touch/configs/package.php
M	content/apps/toutiao/configs/package.php
A	content/apps/toutiao/modules/mobile/toutiao_module.class.php
M	content/apps/upgrade/classes/hooks/admin_upgrade.class.php
M	content/apps/upgrade/configs/package.php
M	content/apps/user/admin.php
M	content/apps/user/apis/user_add_user_api.class.php
M	content/apps/user/apis/user_user_account_info_api.class.php
M	content/apps/user/classes/UserCleanHandlers/UserLogClear.php
M	content/apps/user/configs/package.php
M	content/apps/user/functions/admin_user.func.php
M	content/apps/user/modules/goods/collect/list_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/info_module.class.php
M	content/apps/user/modules/user/signout_module.class.php
M	content/apps/user/templates/admin/user_info.dwt.php
M	content/apps/withdraw/admin.php
M	content/apps/withdraw/configs/package.php
M	content/apps/withdraw/statics/js/admin.js
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_edit.dwt.php
M	content/bootstrap/cache/compiled.php
M	content/bootstrap/cache/config.php
M	content/bootstrap/cache/zh_CN.php
M	content/bootstrap/classmap.php
M	content/configs/api.php
M	content/configs/release.php
A	content/database/migrations/2019_01_23_152223_create_agent_user_table.php
A	content/database/migrations/2019_01_23_152712_add_connect_platform_and_union_id_to_connect_user_table.php
A	content/database/patchs/v1.27.0/Version_12700.php
A	content/database/patchs/v1.27.0/readme.txt
M	content/plugins/cron_bill_day/cron_bill_day.php
M	content/plugins/cron_bill_day/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/cron_bill_queue/cron_bill_queue.php
M	content/plugins/cron_bill_queue/languages/zh_CN/plugin.lang.php
M	content/plugins/pay_balance/pay_balance.class.php
M	content/plugins/pay_balance/pay_balance.php
M	content/system/admin_application.php
M	content/system/admin_logs.php
M	content/system/admin_plugin.php
M	content/system/admin_role.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/AddTextdomain.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/GettextConsoleAbstract.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaAppPOT.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaGenericPOT.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaPluginPOT.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaSystemPOT.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaThemePOT.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakePOT.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/NotGettexted.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/PotExtMeta.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Smarty/CompileDirectory.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Smarty/CompileFile.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/Smarty/SmartyGettextCompiler.php
A	content/system/classes/Admins/Gettext/StringExtractor.php
M	content/system/classes/Admins/UpgradeCheck/CloudCheck.php
M	content/system/classes/BaseController/EcjiaController.php
A	content/system/classes/Console/Commands/GettextCommentCommand.php
A	content/system/classes/Console/Commands/GettextMakePOTCommand.php
A	content/system/classes/Console/Commands/GettextMetadataCommand.php
A	content/system/classes/Console/Commands/GettextTextdomainCommand.php
A	content/system/classes/Console/Commands/TSmartyGettextCommand.php
D	content/system/classes/Console/Commands/TestLogCommand.php
M	content/system/classes/Console/Kernel.php
M	content/system/classes/Frameworks/Component/Transient.php
M	content/system/classes/Frameworks/Model/InsertOnDuplicateKey.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
M	content/system/classes/ecjia_admin.class.php
M	content/system/classes/ecjia_front.class.php
M	content/system/classes/ecjia_loader.class.php
M	content/system/classes/hooks/admin_system.class.php
A	content/system/configs/jslang.php
M	content/system/index.php
M	content/system/languages/en_us/system.mo
M	content/system/languages/en_us/system.po
M	content/system/languages/zh_CN/system.lang.php
M	content/system/languages/zh_CN/system.pot
A	content/system/languages/zh_TW/system.mo
A	content/system/languages/zh_TW/system.po
M	content/system/privilege.php
M	content/system/templates/about_team.dwt.php
M	content/system/templates/check_file_hash.dwt.php
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/css/style.css
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt.png
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt/1.png
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt/2.png
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt/3.png
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt/4.png
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt/5.png
A	sites/app/content/themes/ecjia-app/images/syt/6.png
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/index.dwt.php
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/style.css
M	sites/m/content/themes/h5/css/ecjia.touch.css
M	sites/m/content/themes/h5/css/ecjia_city.css
M	sites/m/content/themes/h5/extras/classes/ecjia_extra.class.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/classes/utility/merchant_function.class.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/configs/route.php
A	sites/m/content/themes/h5/extras/configs/theme-framework.php
A	sites/m/content/themes/h5/extras/configs/theme-settings.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/connect_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/franchisee_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/touch_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/functions.php
A	sites/m/content/themes/h5/images/goods_list/goods.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/goods_list/store_goods.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/sort/price_sort.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/sort/price_sort_asc.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/sort/price_sort_desc.png
A	sites/m/content/themes/h5/images/user_center/my_team.png
A	sites/m/content/themes/h5/personal_reward_team.dwt.php
A	sites/m/content/themes/h5/store_goods_list.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/style.css
M	sites/m/content/themes/h5/user.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/user_address_edit.dwt.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Console/ConfigCacheCommand.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Helpers/royalcms-helpers.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Kses.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Entry.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Gettext.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Locale.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/MachineObject.php
A	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/PluralForms.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/PortableObject.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Reader/CachedFileReader.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Reader/FileReader.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Reader/Reader.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Reader/StringReader.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/TextdomainManager.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Translations/GettextTranslations.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Translations/NoopTranslations.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/Translations/Translations.php
M	vendor/royalcms/ide-helper/aliases/RC_Hook.php
A	vendor/royalcms/ide-helper/aliases/RC_Script.php
A	vendor/royalcms/ide-helper/aliases/RC_Style.php
M	vendor/royalcms/script/Royalcms/Component/Script/Script.php
M	vendor/royalcms/script/Royalcms/Component/Script/Style.php

需要手动删除的文件

D	content/apps/connect/classes/EcjiaSyncAppUser.php
D	content/apps/orders/modules/admin/orders/list_bak_module.class.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_framework.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_option.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_setting.php
D	content/apps/theme/classes/Compatible/ecjia_theme_transient.php
D	content/apps/theme/classes/ThemeFramework/Support/Enqueue.php
D	content/system/classes/Console/Commands/TestLogCommand.php


注意事项

 • 微信公众平台报错需要修改2处地方,涉及一个文件vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Support/Attribute.php,
 1. use Royalcms\Component\Support\Collection;修改为use Royalcms\Component\Support\Collection as BaseCollection;
 2. abstract class Attribute extends Collection修改为abstract class Attribute extends BaseCollection
 • 需配合微信登录插件1.27.0使用!


ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件


升级注意事项

 • 到家 1.16.0 开始支持 PHP7.2,大家可以积极测试(请勿在正式环境部署),反馈一下在 PHP7.2 上运行的 bug,帮助我们更好地成长。查看错误日志方法: ECJia到家如何查看错误日志
 • 更新或者安装完成后,切记设置经营城市,否则无法正常使用:平台后台-商家管理-经营城市,记得设置城市别名,才能够正常显示
 • 更新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除cachemetatemptemplate文件夹
Version deleteCache.png