ECJiaWiki:Version 1.27.1

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.27.1

20190131499

更新内容

EC+到家v1.27.更新日志:

【平台后台】

 1. 【PC】新增微信支付功能(收费);
 2. 【PC】新增待付款订单支持微信支付功能(收费);
 3. 【PC】修复商城登录页Logo显示问题(收费);
 4. 【平台后台】优化后台开店向导;
 5. 【平台后台】优化商品库添加商品,货号规则;
 6. 【平台后台】修复会员余额变动记录显示相同的问题;
 7. 【商家后台】修复商家后台运费模板选择快递计费方式;
 8. 【商家后台】修复商家后台一键发货出现200错误;
 9. 【商家后台】修复商家后台退货退款详情,申请退货商品模块不显示的问题;
 10. 【H5】优化定位失败时不显示轮播图、快捷菜单和广告位等模块;
 11. 【H5】修复待评价订单申请售后的问题;
 12. 【接口】优化微信小程序绑定接口更新;

更新文件

M	content/apps/adsense/admin.php
M	content/apps/adsense/configs/package.php
M	content/apps/api/classes/LocalRequest/ApiConst.php
M	content/apps/api/configs/package.php
M	content/apps/article/classes/hooks/admin_article.class.php
M	content/apps/article/configs/package.php
M	content/apps/article/functions/admin_article.func.php
A	content/apps/article/languages/en_US/article.mo
A	content/apps/article/languages/en_US/article.po
A	content/apps/article/languages/zh_CN/article.pot
A	content/apps/article/languages/zh_TW/article.mo
A	content/apps/article/languages/zh_TW/article.po
M	content/apps/article/modules/article/comment/create_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/article/like/like_manage_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/help/detail_module.class.php
M	content/apps/article/modules/shop/info/detail_module.class.php
M	content/apps/cart/apis/cart_cart_list_api.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart_cashdesk.class.php
M	content/apps/cart/classes/cart_goods_stock.class.php
M	content/apps/cart/configs/package.php
M	content/apps/cart/functions/cart.func.php
M	content/apps/cart/modules/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cashier/configs/package.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/flow/checkOrder_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/flow/done_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/orders/refund/apply_module.class.php
M	content/apps/cashier/modules/admin/cashier/pendorder/list_module.class.php
M	content/apps/connect/apis/connect_connect_user_bind_api.class.php
M	content/apps/connect/configs/package.php
M	content/apps/finance/admin_account.php
M	content/apps/finance/admin_account_log.php
M	content/apps/finance/admin_account_manage.php
M	content/apps/finance/admin_invoice.php
M	content/apps/finance/apis/finance_account_balance_change_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_account_change_log_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_pay_points_change_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_refund_back_pay_points_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_surplus_order_paid_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_user_account_order_info_api.class.php
M	content/apps/finance/apis/finance_user_remove_cleardata_api.class.php
M	content/apps/finance/classes/FinanceServiceProvider.php
M	content/apps/finance/classes/Helper.php
M	content/apps/finance/classes/PaidOrder/PaidOrderProcess.php
M	content/apps/finance/classes/UserAccountBalance.php
M	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserAccountLogClear.php
M	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserFinanceInvoiceClear.php
M	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserMoneyClear.php
M	content/apps/finance/classes/UserCleanHandlers/UserTradingRecordClear.php
A	content/apps/finance/configs/jslang.php
M	content/apps/finance/configs/package.php
M	content/apps/finance/functions/admin_user.func.php
A	content/apps/finance/languages/zh_CN/finance.pot
M	content/apps/finance/statics/js/account_log.js
M	content/apps/finance/statics/js/admin_account.js
A	content/apps/finance/statics/js/admin_account_manage.js
M	content/apps/finance/statics/js/invoice.js
M	content/apps/finance/statics/js/koala.js
D	content/apps/finance/statics/js/user_surplus.js
D	content/apps/finance/templates/admin/account_log_edit.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/account_log_list.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/account_points.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_account_edit.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_account_info.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_account_list.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_account_manage.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_invoice_info.dwt.php
M	content/apps/finance/templates/admin/admin_invoice_list.dwt.php
A	content/apps/finance/templates/admin/library/finance_admin_account_money_sheet.lbi.php
A	content/apps/finance/templates/admin/library/finance_admin_account_point_sheet.lbi.php
M	content/apps/finance/templates/admin/user_surplus_list.dwt.php
M	content/apps/friendlink/admin.php
M	content/apps/friendlink/apis/friendlink_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/friendlink/apis/friendlink_tool_menu_api.class.php
A	content/apps/friendlink/configs/jslang.php
M	content/apps/friendlink/configs/package.php
A	content/apps/friendlink/languages/en_US/friendlink.mo
A	content/apps/friendlink/languages/en_US/friendlink.po
M	content/apps/friendlink/languages/zh_CN/friend_link.lang.php
A	content/apps/friendlink/languages/zh_CN/friendlink.pot
A	content/apps/friendlink/languages/zh_TW/friendlink.mo
A	content/apps/friendlink/languages/zh_TW/friendlink.po
M	content/apps/friendlink/templates/admin/link_edit.dwt.php
M	content/apps/friendlink/templates/admin/link_list.dwt.php
M	content/apps/goodslib/admin.php
M	content/apps/goodslib/configs/package.php
M	content/apps/goodslib/functions/global.func.php
M	content/apps/goodslib/templates/admin/goodslib_info.dwt.php
M	content/apps/installer/classes/hooks/admin_installer.class.php
M	content/apps/installer/configs/package.php
M	content/apps/mail/admin.php
M	content/apps/mail/admin_email_list.php
M	content/apps/mail/admin_mail_settings.php
M	content/apps/mail/admin_view_sendlist.php
M	content/apps/mail/apis/mail_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/mail/apis/mail_service_menu_api.class.php
M	content/apps/mail/apis/mail_setting_menu_api.class.php
M	content/apps/mail/classes/Helper.php
A	content/apps/mail/configs/jslang.php
M	content/apps/mail/configs/package.php
A	content/apps/mail/languages/en_US/mail.mo
A	content/apps/mail/languages/en_US/mail.po
A	content/apps/mail/languages/zh_CN/mail.pot
M	content/apps/mail/templates/admin/email_list.dwt.php
M	content/apps/mail/templates/admin/mail_template_info.dwt.php
M	content/apps/mail/templates/admin/mail_template_list.dwt.php
M	content/apps/mail/templates/admin/shop_config_mail_settings.dwt.php
M	content/apps/mail/templates/admin/view_sendlist.dwt.php
M	content/apps/main/classes/hooks/admin_main.class.php
M	content/apps/main/configs/package.php
A	content/apps/main/languages/en_US/main.mo
A	content/apps/main/languages/en_US/main.po
A	content/apps/main/languages/zh_CN/main.pot
M	content/apps/maintain/admin.php
M	content/apps/maintain/apis/maintain_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/maintain/apis/maintain_tool_menu_api.class.php
M	content/apps/maintain/configs/package.php
A	content/apps/maintain/languages/en_US/maintain.mo
A	content/apps/maintain/languages/en_US/maintain.po
A	content/apps/maintain/languages/zh_CN/maintain.pot
M	content/apps/maintain/templates/admin/maintain_run.dwt.php
M	content/apps/market/admin.php
M	content/apps/market/apis/market_admin_menu_api.class.php
M	content/apps/market/apis/market_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/market/apis/market_platform_menu_api.class.php
M	content/apps/market/apis/market_platform_purview_api.class.php
M	content/apps/market/classes/Helper.php
A	content/apps/market/configs/jslang.php
M	content/apps/market/configs/package.php
A	content/apps/market/languages/en_US/market.mo
A	content/apps/market/languages/en_US/market.po
A	content/apps/market/languages/zh_CN/market.pot
A	content/apps/market/languages/zh_TW/market.mo
A	content/apps/market/languages/zh_TW/market.po
M	content/apps/market/mobile_prize.php
M	content/apps/market/mobile_reward.php
M	content/apps/market/modules/market/shake_module.class.php
M	content/apps/market/platform.php
M	content/apps/market/platform_prize.php
M	content/apps/market/templates/admin/activity_detail.dwt.php
M	content/apps/market/templates/admin/activity_edit.dwt.php
M	content/apps/market/templates/admin/activity_prize_add.dwt.php
M	content/apps/market/templates/admin/activity_prize_list.dwt.php
M	content/apps/market/templates/admin/activity_record.dwt.php
M	content/apps/market/templates/front/fill_user_info.dwt.php
M	content/apps/market/templates/front/prize_list.dwt.php
M	content/apps/market/templates/front/reward.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/activity_detail.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/activity_edit.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/activity_prize_add.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/activity_record.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/market_activity_list.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/prize_list.dwt.php
M	content/apps/market/templates/platform/prize_record.dwt.php
M	content/apps/merchant/configs/package.php
M	content/apps/merchant/merchant.php
M	content/apps/merchant/templates/admin/store_setting.dwt.php
M	content/apps/merchant/templates/admin/store_setting_edit.dwt.php
M	content/apps/merchant/templates/merchant/merchant_basic_info.dwt.php
M	content/apps/mobile/classes/Platform/EcjiaCityo2oLocal.php
M	content/apps/mobile/configs/package.php
A	content/apps/orders/classes/CashPaidUpdateBuyOrder.php
M	content/apps/orders/configs/package.php
M	content/apps/payment/classes/PaymentAbstract.php
M	content/apps/payment/configs/package.php
M	content/apps/payment/modules/order/pay_module.class.php
M	content/apps/platform/classes/Frameworks/Component/Loader.php
M	content/apps/platform/configs/package.php
D	content/apps/platform/statics/platform/data/jqvmaps/jquery.vmap.sampledata.js
D	content/apps/platform/statics/platform/data/jvector/gdp-data.js
D	content/apps/platform/statics/platform/data/jvector/visitor-data.js
M	content/apps/push/classes/PushManager.php
M	content/apps/push/configs/package.php
M	content/apps/refund/classes/RefundBackGoodsStock.php
M	content/apps/refund/configs/package.php
M	content/apps/refund/configs/refund_original.php
M	content/apps/refund/modules/refund/apply_module.class.php
M	content/apps/refund/modules/refund/payrecord_module.class.php
M	content/apps/refund/templates/merchant/return_detail.dwt.php
M	content/apps/setting/admin_region.php
M	content/apps/setting/apis/setting_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/setting/apis/setting_setting_menu_api.class.php
A	content/apps/setting/classes/ShopConfigAdminSetting.php
M	content/apps/setting/classes/ecjia_admin_setting.class.php
A	content/apps/setting/configs/jslang.php
M	content/apps/setting/configs/package.php
A	content/apps/setting/configs/shop_config.php
A	content/apps/setting/languages/zh_CN/setting.pot
M	content/apps/setting/shop_config.php
M	content/apps/setting/templates/admin/library/setting_form.lbi.php
M	content/apps/setting/templates/admin/library/widget_config_invoice_type.lbi.php
M	content/apps/setting/templates/admin/library/widget_config_region_select.lbi.php
M	content/apps/setting/templates/admin/region_list.dwt.php
M	content/apps/setting/templates/admin/setting.dwt.php
M	content/apps/shipping/configs/package.php
M	content/apps/shipping/statics/js/merchant_express.js
M	content/apps/shopguide/configs/package.php
M	content/apps/shopguide/merchant.php
A	content/apps/shopguide/statics/images/cron.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/cycleimage.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/friendlink.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/map.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/sms.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/theme.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/weapp.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/wechat-platform.png
A	content/apps/shopguide/statics/images/withdraw.png
M	content/apps/shopguide/templates/admin/shop_guide.dwt.php
M	content/apps/shopguide/templates/merchant/shop_guide.dwt.php
M	content/apps/store/admin.php
M	content/apps/store/admin_preaudit.php
M	content/apps/store/configs/package.php
M	content/apps/theme/classes/Components/BestGoods.php
M	content/apps/theme/classes/Components/GroupbuyGoods.php
M	content/apps/theme/classes/Components/HomeComplexAdsenseOne.php
M	content/apps/theme/classes/Components/HomeComplexAdsenseTwo.php
M	content/apps/theme/classes/Components/HomeCycleimage.php
M	content/apps/theme/classes/Components/HomeShortcut.php
M	content/apps/theme/classes/Components/NewGoods.php
M	content/apps/theme/classes/Components/PromoteGoods.php
M	content/apps/theme/configs/package.php
M	content/apps/touch/classes/ApiRequest/ApiConst.php
M	content/apps/touch/configs/package.php
M	content/apps/toutiao/configs/package.php
M	content/apps/toutiao/modules/mobile/toutiao_module.class.php
M	content/apps/user/configs/package.php
M	content/apps/user/functions/admin_user.func.php
M	content/apps/user/modules/user/account/pay_module.class.php
A	content/apps/weapp/classes/ConnectUser/WeappConnectUser.php
M	content/apps/weapp/configs/package.php
M	content/apps/weapp/modules/weapp/wxbind_module.class.php
A	content/apps/weapp/statics/js/clipboard.min.js
M	content/apps/withdraw/admin.php
M	content/apps/withdraw/admin_config.php
M	content/apps/withdraw/admin_plugin.php
M	content/apps/withdraw/apis/withdraw_admin_purview_api.class.php
M	content/apps/withdraw/apis/withdraw_plugin_install_api.class.php
M	content/apps/withdraw/apis/withdraw_plugin_menu_api.class.php
M	content/apps/withdraw/apis/withdraw_plugin_uninstall_api.class.php
M	content/apps/withdraw/apis/withdraw_tool_menu_api.class.php
M	content/apps/withdraw/classes/Helper.php
M	content/apps/withdraw/classes/Models/WithdrawRecordModel.php
M	content/apps/withdraw/classes/Models/WithdrawUserBankModel.php
M	content/apps/withdraw/classes/Orders/WithdrawOrderSuccessProcess.php
M	content/apps/withdraw/classes/Repositories/UserAccountRepository.php
M	content/apps/withdraw/classes/Repositories/WithdrawRecordRepository.php
M	content/apps/withdraw/classes/WithdrawAbstract.php
M	content/apps/withdraw/classes/WithdrawBankType.php
M	content/apps/withdraw/classes/WithdrawConstant.php
M	content/apps/withdraw/classes/WithdrawManagerAbstract.php
M	content/apps/withdraw/classes/WithdrawPlugin.php
M	content/apps/withdraw/classes/hooks/admin_withdraw.class.php
A	content/apps/withdraw/configs/jslang.php
M	content/apps/withdraw/configs/package.php
M	content/apps/withdraw/languages/zh_CN/package.lang.php
A	content/apps/withdraw/languages/zh_CN/withdraw.pot
M	content/apps/withdraw/modules/withdraw/bankcard/bind_module.class.php
M	content/apps/withdraw/modules/withdraw/bankcard/delete_module.class.php
M	content/apps/withdraw/modules/withdraw/banks_module.class.php
M	content/apps/withdraw/modules/withdraw/wechat/wallet/bind_module.class.php
M	content/apps/withdraw/statics/js/admin.js
M	content/apps/withdraw/statics/js/admin_config.js
M	content/apps/withdraw/statics/js/admin_plugin.js
M	content/apps/withdraw/statics/js/koala.js
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_edit.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_info.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/admin_account_list.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/library/user_bank_card.lbi.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/library/user_card.lbi.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/withdraw_channel.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/withdraw_edit.dwt.php
M	content/apps/withdraw/templates/admin/withdraw_setting.dwt.php
M	content/bootstrap/cache/compiled.php
M	content/bootstrap/cache/config.php
A	content/configs/filesystems.php
M	content/configs/provider.php
M	content/configs/release.php
A	content/database/patchs/v1.27.1/Version_12701.php
A	content/database/patchs/v1.27.1/readme.txt
M	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaAppPOT.php
M	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaGenericPOT.php
M	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakeEcjiaSystemPOT.php
M	content/system/classes/Admins/Gettext/Console/MakePOT.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
M	content/system/functions/global.func.php
M	content/system/languages/en_us/system.mo
M	content/system/languages/en_us/system.po
M	content/system/statics/ecjia/ecjia-admin_upgrade.js
M	content/system/templates/admin_upgrade.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/payment_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user.js
M	sites/m/content/themes/h5/order_return_reply.dwt.php
M	sites/m/content/themes/h5/style.css
M	sites/m/content/themes/h5/user_order_detail.dwt.php
A	sites/pay/notify/pay_wxpay_pc.php
A	sites/pay/notify/pay_wxpay_pc_refund.php
M	vendor/composer/autoload_namespaces.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
M	vendor/royalcms/gettext/Royalcms/Component/Gettext/TextdomainManager.php
A	vendor/royalcms/ide-helper/Royalcms.php
A	vendor/royalcms/ide-helper/aliases/RC_Uploader.php
M	vendor/royalcms/sentry/Royalcms/Component/Sentry/SentryServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/storage/Royalcms/Component/Storage/FilesystemManager.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Process/NewUploadProcess.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Process/UploadProcess.php
M	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Upload.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/UploadHandle.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/UploadProcessAbstract.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/UploadResult.php
D	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader/CustomUploader.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader/ImageUploader.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader/NewImageUploader.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader/NewUploader.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader/Uploader.php
A	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/UploaderAbstract.php
M	vendor/royalcms/uploader/README.md
M	vendor/royalcms/uploader/Royalcms/Component/Uploader/Contracts/Provider.php
A	vendor/royalcms/uploader/Royalcms/Component/Uploader/Providers/UploadFileProvider.php
M	vendor/royalcms/uploader/Royalcms/Component/Uploader/Support/FileSetter.php
M	vendor/royalcms/uploader/Royalcms/Component/Uploader/Uploader.php
M	vendor/royalcms/uploader/Royalcms/Component/Uploader/UploaderManager.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Support/Attribute.php

需要手动删除的文件

D	content/apps/finance/statics/js/user_surplus.js
D	content/apps/finance/templates/admin/account_log_edit.dwt.php
D	content/apps/platform/statics/platform/data/jqvmaps/jquery.vmap.sampledata.js
D	content/apps/platform/statics/platform/data/jvector/gdp-data.js
D	content/apps/platform/statics/platform/data/jvector/visitor-data.js
D	vendor/royalcms/upload/Royalcms/Component/Upload/Uploader.php


ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件

升级注意事项

 • 到家 1.16.0 开始支持 PHP7.2,大家可以积极测试(请勿在正式环境部署),反馈一下在 PHP7.2 上运行的 bug,帮助我们更好地成长。查看错误日志方法: ECJia到家如何查看错误日志
 • 更新或者安装完成后,切记设置经营城市,否则无法正常使用:平台后台-商家管理-经营城市,记得设置城市别名,才能够正常显示
 • 更新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除cachemetatemptemplate文件夹
Version deleteCache.png