ECJiaWiki:Version 1.32.1

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.32.1

20190605579

更新内容

EC+到家v1.32.1更新日志:

 1. 【平台】修复应用管理中日志查看无法安装的问题;
 2. 【平台】修复邮件服务器无法保存设置的问题;
 3. 【平台】修复 MySQL5.5 下可能安装失败的问题;
 4. 【修复】商品列表按平台商品分类搜索问题;
 5. 【修复】某些页面跳转问题;
 6. 【修复】小程序码生成显示问题;
 7. 【修复】推荐二维码生成显示问题;


更新文件

M	content/apps/adsense/admin.php
M	content/apps/adsense/admin_cycleimage.php
M	content/apps/adsense/admin_group.php
M	content/apps/adsense/admin_position.php
M	content/apps/adsense/admin_shortcut.php
M	content/apps/adsense/mh_ad.php
M	content/apps/adsense/mh_cycleimage.php
M	content/apps/adsense/mh_group.php
M	content/apps/adsense/mh_position.php
M	content/apps/adsense/mh_shortcut.php
M	content/apps/affiliate/admin.php
M	content/apps/affiliate/admin_config.php
M	content/apps/affiliate/admin_separate.php
M	content/apps/affiliate/mobile.php
M	content/apps/agent/admin.php
M	content/apps/agent/admin_rank.php
M	content/apps/article/admin.php
M	content/apps/article/admin_article_auto.php
M	content/apps/article/admin_articlecat.php
M	content/apps/article/admin_notice.php
M	content/apps/article/admin_shophelp.php
M	content/apps/article/admin_shopinfo.php
M	content/apps/article/merchant.php
M	content/apps/bonus/admin.php
M	content/apps/bonus/merchant.php
M	content/apps/captcha/admin.php
M	content/apps/cashier/mh_bulk_goods.php
M	content/apps/cashier/mh_cashier_device.php
M	content/apps/cashier/mh_cashier_goods.php
M	content/apps/cashier/mh_cashier_scales.php
M	content/apps/comment/admin.php
M	content/apps/comment/admin_config.php
M	content/apps/comment/appeal.php
M	content/apps/comment/mh_appeal.php
M	content/apps/comment/mh_comment.php
M	content/apps/commission/admin.php
M	content/apps/commission/merchant.php
M	content/apps/connect/admin_plugin.php
M	content/apps/cron/admin_config.php
M	content/apps/cron/admin_plugin.php
M	content/apps/customer/merchant.php
M	content/apps/express/admin.php
M	content/apps/express/admin_ecjia_express.php
M	content/apps/express/admin_express.php
M	content/apps/express/admin_history.php
M	content/apps/express/admin_match.php
M	content/apps/express/admin_merchant.php
M	content/apps/express/admin_reminder.php
M	content/apps/express/merchant.php
M	content/apps/express/mh_express.php
M	content/apps/express/mh_history.php
M	content/apps/express/mh_match.php
M	content/apps/favourable/admin.php
M	content/apps/favourable/merchant.php
M	content/apps/finance/admin_account.php
M	content/apps/finance/admin_account_log.php
M	content/apps/finance/admin_account_manage.php
M	content/apps/finance/admin_invoice.php
M	content/apps/goods/admin.php
M	content/apps/goods/admin_brand.php
M	content/apps/goods/admin_category.php
M	content/apps/goods/admin_gallery.php
M	content/apps/goods/admin_goods_auto.php
M	content/apps/goods/admin_parameter.php
M	content/apps/goods/admin_parameter_attribute.php
M	content/apps/goods/admin_spec.php
M	content/apps/goods/admin_spec_attribute.php
M	content/apps/goods/classes/GoodsSearch/Filters/CatId.php
M	content/apps/goods/classes/StoreDuplicateHandlers/StoreGoodsMerchantCategoryDuplicate.php
M	content/apps/goods/merchant.php
M	content/apps/goods/mh_category.php
M	content/apps/goods/mh_gallery.php
M	content/apps/goods/mh_gallery_product.php
M	content/apps/goods/mh_parameter.php
M	content/apps/goods/mh_parameter_attribute.php
M	content/apps/goods/mh_spec.php
M	content/apps/goods/mh_spec_attribute.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/detail_module.class.php
M	content/apps/goods/modules/admin/goods/merchant/category/update_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/parameter/template_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/add_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/attribute/colorsetting_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/attribute_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/delete_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/detail_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/template_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification/update_module.class.php
A	content/apps/goods/modules/admin/merchant/goods/specification_module.class.php
M	content/apps/goodslib/admin.php
M	content/apps/goodslib/admin_gallery.php
M	content/apps/goodslib/admin_gallery_product.php
M	content/apps/goodslib/merchant.php
M	content/apps/groupbuy/admin.php
M	content/apps/groupbuy/merchant.php
M	content/apps/integrate/admin_plugin.php
M	content/apps/logviewer/admin.php
M	content/apps/mail/admin.php
M	content/apps/mail/admin_email_list.php
M	content/apps/mail/admin_mail_settings.php
M	content/apps/mail/admin_view_sendlist.php
M	content/apps/maintain/admin.php
M	content/apps/market/admin.php
M	content/apps/market/mobile_prize.php
M	content/apps/market/mobile_reward.php
M	content/apps/market/platform.php
M	content/apps/market/platform_prize.php
M	content/apps/merchant/admin_store_setting.php
M	content/apps/merchant/classes/ecjia_merchant.class.php
M	content/apps/merchant/merchant.php
M	content/apps/merchant/mh_franchisee.php
M	content/apps/mobile/admin_config.php
M	content/apps/mobile/admin_device.php
M	content/apps/mobile/admin_mobile_config.php
M	content/apps/mobile/admin_mobile_manage.php
M	content/apps/mobile/admin_street.php
M	content/apps/mobile/merchant_privilege.php
M	content/apps/mobile/mobile.php
M	content/apps/notification/admin.php
M	content/apps/notification/mh_notification.php
M	content/apps/orders/admin.php
M	content/apps/orders/admin_guest_stats.php
M	content/apps/orders/admin_order_back.php
M	content/apps/orders/admin_order_delivery.php
M	content/apps/orders/admin_order_stats.php
M	content/apps/orders/admin_sale_general.php
M	content/apps/orders/admin_sale_list.php
M	content/apps/orders/admin_sale_order.php
M	content/apps/orders/admin_users_order.php
M	content/apps/orders/merchant.php
M	content/apps/orders/mh_back.php
M	content/apps/orders/mh_delivery.php
M	content/apps/orders/mh_order_stats.php
M	content/apps/orders/mh_reminder.php
M	content/apps/orders/mh_sale_general.php
M	content/apps/orders/mh_sale_list.php
M	content/apps/orders/mh_sale_order.php
M	content/apps/orders/mh_validate_order.php
M	content/apps/payment/admin_payment_record.php
M	content/apps/payment/admin_payment_refund.php
M	content/apps/payment/admin_plugin.php
M	content/apps/platform/admin.php
M	content/apps/platform/admin_command.php
M	content/apps/platform/admin_plugin.php
M	content/apps/platform/admin_privilege.php
M	content/apps/platform/classes/Frameworks/Controller/PluginPageController.php
M	content/apps/platform/classes/Frameworks/EcjiaPlatform.php
M	content/apps/platform/merchant.php
M	content/apps/platform/merchant_privilege.php
M	content/apps/platform/platform_command.php
M	content/apps/platform/platform_extend.php
M	content/apps/platform/privilege.php
M	content/apps/printer/admin_config.php
M	content/apps/printer/admin_store_printer.php
M	content/apps/printer/mh_print.php
M	content/apps/promotion/admin.php
M	content/apps/promotion/merchant.php
M	content/apps/push/admin.php
M	content/apps/push/admin_events.php
M	content/apps/push/admin_template.php
M	content/apps/quickpay/admin.php
M	content/apps/quickpay/admin_config.php
M	content/apps/quickpay/admin_order.php
M	content/apps/quickpay/admin_sale_general.php
M	content/apps/quickpay/admin_sale_list.php
M	content/apps/quickpay/merchant.php
M	content/apps/quickpay/mh_order.php
M	content/apps/quickpay/mh_qrcode.php
M	content/apps/quickpay/mh_sale_general.php
M	content/apps/quickpay/mh_sale_list.php
M	content/apps/refund/admin.php
M	content/apps/refund/admin_payrecord.php
M	content/apps/refund/merchant.php
M	content/apps/setting/admin_region.php
M	content/apps/setting/classes/Country.php
M	content/apps/setting/shop_config.php
M	content/apps/shipping/admin.php
M	content/apps/shipping/admin_config.php
M	content/apps/shipping/admin_express_order.php
M	content/apps/shipping/admin_plugin.php
M	content/apps/shipping/admin_store_shipping.php
M	content/apps/shipping/mh_shipping.php
M	content/apps/shopguide/admin.php
M	content/apps/shopguide/merchant.php
M	content/apps/sms/admin.php
M	content/apps/sms/admin_config.php
M	content/apps/sms/admin_events.php
M	content/apps/sms/admin_plugin.php
M	content/apps/sms/admin_template.php
M	content/apps/staff/admin_store_staff.php
M	content/apps/staff/get_password.php
M	content/apps/staff/merchant.php
M	content/apps/staff/mh_group.php
M	content/apps/staff/mh_log.php
M	content/apps/staff/mh_profile.php
M	content/apps/staff/privilege.php
M	content/apps/stats/admin_keywords_stats.php
M	content/apps/stats/mh_keywords_stats.php
M	content/apps/store/admin.php
M	content/apps/store/admin_cancel.php
M	content/apps/store/admin_commission.php
M	content/apps/store/admin_config.php
M	content/apps/store/admin_mobileconfig.php
M	content/apps/store/admin_percent.php
M	content/apps/store/admin_preaudit.php
M	content/apps/store/admin_store_business_city.php
M	content/apps/store/admin_store_category.php
M	content/apps/theme/admin_home_module.php
M	content/apps/theme/admin_layout.php
M	content/apps/theme/admin_layout_backup.php
M	content/apps/theme/admin_library.php
M	content/apps/theme/admin_option.php
M	content/apps/theme/admin_template.php
M	content/apps/theme/classes/ThemeServiceProvider.php
M	content/apps/theme/navigator.php
M	content/apps/topic/admin.php
M	content/apps/touch/admin_shop_config.php
M	content/apps/touch/classes/hooks/admin_touch.class.php
M	content/apps/toutiao/merchant.php
M	content/apps/toutiao/mh_menu.php
M	content/apps/toutiao/mobile.php
M	content/apps/ucserver/admin.php
M	content/apps/upgrade/classes/Controllers/IndexController.php
M	content/apps/upgrade/classes/hooks/admin_upgrade.class.php
M	content/apps/user/admin.php
M	content/apps/user/admin_config.php
M	content/apps/user/admin_level.php
M	content/apps/user/admin_rank.php
M	content/apps/user/admin_reg_fields.php
M	content/apps/user/classes/Frameworks/EcjiaUser.php
M	content/apps/user/classes/ecjia_user.class.php
M	content/apps/weapp/admin.php
M	content/apps/weapp/classes/WxaCode.php
M	content/apps/weapp/merchant.php
M	content/apps/weapp/platform_config.php
M	content/apps/weapp/platform_customer.php
M	content/apps/weapp/platform_material.php
M	content/apps/weapp/platform_message.php
M	content/apps/weapp/platform_response.php
M	content/apps/weapp/platform_user.php
M	content/apps/weapp/platform_wechat_login.php
M	content/apps/weapp/platform_wechat_pay.php
M	content/apps/weapp/privilege.php
M	content/apps/weapp/wxacode.php
M	content/apps/wechat/mobile_profile.php
M	content/apps/wechat/mobile_qrcode.php
M	content/apps/wechat/mobile_userbind.php
M	content/apps/wechat/platform_customer.php
M	content/apps/wechat/platform_mass_message.php
M	content/apps/wechat/platform_material.php
M	content/apps/wechat/platform_menus.php
M	content/apps/wechat/platform_message.php
M	content/apps/wechat/platform_prize.php
M	content/apps/wechat/platform_qrcode.php
M	content/apps/wechat/platform_record.php
M	content/apps/wechat/platform_request.php
M	content/apps/wechat/platform_response.php
M	content/apps/wechat/platform_share.php
M	content/apps/wechat/platform_subscribe.php
M	content/apps/withdraw/admin.php
M	content/apps/withdraw/admin_config.php
M	content/apps/withdraw/admin_plugin.php
M	content/bootstrap/cache/compiled.php
M	content/bootstrap/cache/config.php
M	content/configs/api.php
M	content/configs/compile.php
M	content/configs/release.php
M	content/database/migrations/2019_05_30_091041_create_meta_table.php
A	content/database/patchs/v1.32.1/Version_13201.php
A	content/database/patchs/v1.32.1/readme.txt
M	content/plugins/mp_dzp/init.php
M	content/plugins/mp_ggk/init.php
M	content/plugins/mp_zjd/init.php
M	content/system/admin_application.php
D	content/system/admin_message.php
M	content/system/admin_plugin.php
D	content/system/admin_role.php
M	content/system/apis/system_privilege_menu_api.class.php
M	content/system/apis/system_system_menu_api.class.php
M	content/system/classes/Admins/Users/Password.php
M	content/system/classes/BaseController/SimpleController.php
M	content/system/classes/Controllers/AdminCacheController.php
M	content/system/classes/Controllers/AdminFilePermissionController.php
M	content/system/classes/Controllers/AdminFilehashController.php
M	content/system/classes/Controllers/AdminLogsController.php
M	content/system/classes/Controllers/AdminMessageController.php
A	content/system/classes/Controllers/AdminRoleController.php
A	content/system/classes/Controllers/AdminUserController.php
A	content/system/classes/Controllers/GetPasswordController.php
A	content/system/classes/Controllers/PrivilegeController.php
M	content/system/classes/Controllers/UpgradeController.php
M	content/system/classes/Providers/SystemServiceProvider.php
M	content/system/classes/ecjia.class.php
M	content/system/classes/ecjia_admin.class.php
M	content/system/classes/ecjia_app.class.php
M	content/system/classes/ecjia_front.class.php
M	content/system/classes/ecjia_view.class.php
D	content/system/get_password.php
M	content/system/index.php
D	content/system/privilege.php
M	content/system/start/command.php
M	content/system/templates/privilege_list.dwt.php
M	content/themes/ecjia-intro/functions.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/controller/goods_controller.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/controller/merchant_controller.php
M	content/themes/ecjia-pc/extras/controller/pc_controller.php
M	sites/app/content/themes/ecjia-app/functions.php
M	sites/app/content/themes/ecjia-daojiaapp/functions.php
M	sites/help/content/themes/default/extras/controller/article_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/affiliate_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/article_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/cart_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/connect_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/franchisee_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/merchant_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/mobile_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/payment_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/quickpay_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/touch_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_account_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_address_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_bonus_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_get_password_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_privilege_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_profile_controller.php
M	sites/m/content/themes/h5/functions.php
A	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/ActiveApplicationStorage.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/AppManager.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/AppServiceProvider.php
A	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/ApplicationInstaller.php
A	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/ApplicationRepository.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/BundleAbstract.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/Bundles/AppBundle.php
M	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/Bundles/SystemBundle.php
A	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/Contracts/ApplicationStorageInterface.php
A	vendor/royalcms/app/Royalcms/Component/App/SiteApplications.php
M	vendor/royalcms/database/Royalcms/Component/Database/Connectors/MySqlConnector.php
M	vendor/royalcms/exception/Royalcms/Component/Exception/ExceptionServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Console/Optimize/config.php
M	vendor/royalcms/foundation/Royalcms/Component/Foundation/Royalcms.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/Database.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/RedisServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/composer.json
M	vendor/royalcms/metable/migrations/2017_01_01_000000_create_meta_table.php
M	vendor/royalcms/redis/Royalcms/Component/Redis/RedisServiceProvider.php
M	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/Core/AbstractMiniProgram.php
M	vendor/royalcms/wechat-miniprogram/Royalcms/Component/WeChat/MiniProgram/QRCode/QRCode.php
M	vendor/royalcms/wechat/Royalcms/Component/WeChat/Core/AbstractAPI.php


需要手动删除的文件

D	content/system/admin_message.php
D	content/system/admin_role.php
D	content/system/get_password.php
D	content/system/privilege.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/Database.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/RedisServiceProvider.php
D	vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Redis/composer.json

升级后必须执行的操作

 1. 升级后必须执行的操作:首先清除缓存,然后进入平台后台-工具-运维工具,依次点击【商品规格参数更新】-【商品上级分类数据同步】-【商品库规格参数更新】-【商品库上级分类数据同步】即可


ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件


升级注意事项

 • 到家 1.16.0 开始支持 PHP7.2,大家可以积极测试(请勿在正式环境部署),反馈一下在 PHP7.2 上运行的 bug,帮助我们更好地成长。查看错误日志方法: ECJia到家如何查看错误日志
 • 更新或者安装完成后,切记设置经营城市,否则无法正常使用:平台后台-商家管理-经营城市,记得设置城市别名,才能够正常显示
 • 更新完成后请务必清除浏览器缓存与模板缓存,可以手动删除缓存文件,在到家目录 content/storages 下,删除cachemetatemptemplate文件夹
Version deleteCache.png