ECJiaWiki:Version 1.6.0

来自ECJiaWiki
跳到导航 跳到搜索

更新版本

v1.6.0

20170623155

更新内容

EC+到家v1.6.0更新日志(含全端)

H5端

 1. 【新增】发现页,显示商家的内容发布
 2. 【新增】百宝箱,支持H5显示自定义功能链接
 3. 【新增】发现页面增加广告位
 4. 【新增】发现页面增加文章分类导航、查看更多分类
 5. 【新增】发现页面增加精选文章列表及文章分类列表
 6. 【新增】文章详情页及相关商品推荐
 7. 【新增】文章详情页增加发表文章评论、查看评论、点赞功能
 8. 【新增】文章详情页增加文章分享功能
 9. 【新增】文章详情页增加推荐相关商品、查看更多商品
 10. 【新增】文章详情页增加推荐相关商品直接加入购物车功能
 11. 【新增】文章详情页增加进入店铺入口
 12. 【新增】文章详情页增加直接购买商品功能
 13. 【新增】订单列表入口移至我的页面
 14. 【新增】我的页面增加订单分类入口,待付款、待发货、待收货、待评价订单
 15. 【新增】我的页面增加全部订单入口、订单搜索功能
 16. 【优化】“我要推广”弹窗提示
 17. 【优化】发现页面缓存
 18. 【修复】PC店铺营业时间,支持次日时间显示

平台后台

 1. 【新增】文章发布审核功能,添加文章、编辑文章、推荐置顶文章、取消置顶
 2. 【新增】上传文章封面图片
 3. 【新增】文章审核状态管理,设为垃圾文章、移至回收站、驳回文章
 4. 【新增】文章分类
 5. 【新增】文章预览跳转至H5页面功能
 6. 【新增】查看文章评论
 7. 【新增】文章评论审核状态管理、设为垃圾评论、移至回收站
 8. 【新增】批量操作功能,文章移至回收站、审核通过、设为垃圾文章、删除文章等批量操作
 9. 【新增】新增根据商家名称搜索文章功能
 10. 【新增】发货增加O2O抢单功能
 11. 【新增】阿里大于短信插件(付费插件)
 12. 【优化】短信模块,支持短信渠道插件安装与卸载、短信模板管理、短信发送事件开启
 13. 【优化】互亿短信插件,调整短信模板内容
 14. 【优化】广告组编排逻辑
 15. 【优化】广告列表界面样式
 16. 【优化】轮播图逻辑

商家后台

 1. 【新增】添加文章,选择文章分类、文章类型、文章关联商品
 2. 【新增】上传文章封面图片
 3. 【新增】添加外部文章
 4. 【新增】文章列表按审核状态分类并可切换、分类筛选功能、支持关键字搜索文章名称功能
 5. 【新增】批量操作功能,转移文章分类、删除文章
 6. 【新增】文章评论功能,查看文章评论、评论审核、评论审核状态切换、删除文章评论、设为垃圾评论
 7. 【新增】文章预览跳转至H5页面功能
 8. 【新增】商家轮播组管理,添加轮播图,支持分组轮播图,分平台轮播图
 9. 【新增】商家快捷菜单管理,添加快捷菜单,支持分组快捷菜单,分平台快捷菜单
 10. 【新增】商家广告位管理,添加广告位,分平台轮播图
 11. 【新增】商家广告组管理,添加广告组,支持分组轮播图

更新文件

 1. M bootstrap/classmap.php
 2. M content/apps/adsense/admin.php
 3. M content/apps/adsense/admin_cycleimage.php
 4. M content/apps/adsense/admin_group.php
 5. M content/apps/adsense/admin_position.php
 6. M content/apps/adsense/admin_shortcut.php
 7. A content/apps/adsense/apis/adsense_adsense_group_merchant_api.class.php
 8. A content/apps/adsense/apis/adsense_cycleimage_merchant_api.class.php
 9. A content/apps/adsense/apis/adsense_merchant_menu_api.class.php
 10. A content/apps/adsense/apis/adsense_merchant_purview_api.class.php
 11. A content/apps/adsense/apis/adsense_shortcut_merchant_api.class.php
 12. A content/apps/adsense/classes/Merchant/PositionManage.php
 13. A content/apps/adsense/classes/MerchantPositionManage.php
 14. A content/apps/adsense/classes/Models/MerchantAdGroupModel.php
 15. A content/apps/adsense/classes/Models/MerchantAdModel.php
 16. A content/apps/adsense/classes/Models/MerchantAdPositionModel.php
 17. M content/apps/adsense/classes/PositionManage.php
 18. M content/apps/adsense/classes/Repositories/AdRepository.php
 19. A content/apps/adsense/classes/Repositories/MerchantAdGroupRepository.php
 20. A content/apps/adsense/classes/Repositories/MerchantAdPositionRepository.php
 21. A content/apps/adsense/classes/Repositories/MerchantAdRepository.php
 22. A content/apps/adsense/classes/Repositories/MerchantCycleImageRepository.php
 23. A content/apps/adsense/classes/Repositories/MerchantShortcutMenuRepository.php
 24. A content/apps/adsense/configs/merchant_ad.cfg.php
 25. A content/apps/adsense/configs/merchant_adgroup.cfg.php
 26. A content/apps/adsense/configs/merchant_cycleimage.cfg.php
 27. A content/apps/adsense/configs/merchant_shortcut.cfg.php
 28. A content/apps/adsense/mh_ad.php
 29. A content/apps/adsense/mh_cycleimage.php
 30. A content/apps/adsense/mh_group.php
 31. A content/apps/adsense/mh_position.php
 32. A content/apps/adsense/mh_shortcut.php
 33. M content/apps/adsense/statics/js/cycleimage.js
 34. M content/apps/adsense/statics/js/group.js
 35. A content/apps/adsense/statics/js/mh_ad_position.js
 36. A content/apps/adsense/statics/js/mh_adsense.js
 37. A content/apps/adsense/statics/js/mh_cycleimage.js
 38. A content/apps/adsense/statics/js/mh_group.js
 39. A content/apps/adsense/statics/js/mh_shortcut.js
 40. A content/apps/adsense/statics/styles/merchant.css
 41. M content/apps/adsense/templates/admin/adsense_group_constitute.dwt.php
 42. M content/apps/adsense/templates/admin/adsense_group_list.dwt.php
 43. M content/apps/adsense/templates/admin/adsense_position_info.dwt.php
 44. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_group_constitute.dwt.php
 45. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_group_info.dwt.php
 46. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_group_list.dwt.php
 47. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_group_position_list.dwt.php
 48. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_info.dwt.php
 49. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_list.dwt.php
 50. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_position_info.dwt.php
 51. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_adsense_position_list.dwt.php
 52. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_cycleimage_group_info.dwt.php
 53. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_cycleimage_info.dwt.php
 54. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_cycleimage_list.dwt.php
 55. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_shortcut_group_info.dwt.php
 56. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_shortcut_info.dwt.php
 57. A content/apps/adsense/templates/merchant/mh_shortcut_list.dwt.php
 58. M content/apps/article/admin.php
 59. M content/apps/article/admin_article_auto.php
 60. M content/apps/article/admin_articlecat.php
 61. D content/apps/store/admin_notice.php
 62. A content/apps/article/admin_notice.php
 63. M content/apps/article/admin_shophelp.php
 64. M content/apps/article/admin_shopinfo.php
 65. M content/apps/article/apis/article_admin_menu_api.class.php
 66. M content/apps/article/apis/article_admin_purview_api.class.php
 67. M content/apps/article/apis/article_article_info_api.class.php
 68. M content/apps/article/apis/article_article_list_api.class.php
 69. A content/apps/article/apis/article_merchant_menu_api.class.php
 70. A content/apps/article/apis/article_merchant_purview_api.class.php
 71. M content/apps/article/classes/article_cat.class.php
 72. A content/apps/article/classes/article_list.class.php
 73. A content/apps/article/configs/article_type.cfg.php
 74. M content/apps/article/configs/cattype.cfg.php
 75. M content/apps/article/functions/admin_article.func.php
 76. M content/apps/article/functions/global.func.php
 77. A content/apps/article/functions/merchant_article.func.php
 78. M content/apps/article/languages/zh_CN/article.lang.php
 79. A content/apps/article/merchant.php
 80. M content/apps/article/model/article_viewmodel.class.php
 81. M content/apps/article/model/goods_article_viewmodel.class.php
 82. A content/apps/article/modules/article/category_module.class.php
 83. A content/apps/article/modules/article/comment/comments_module.class.php
 84. A content/apps/article/modules/article/comment/create_module.class.php
 85. M content/apps/article/modules/article/detail_module.class.php
 86. A content/apps/article/modules/article/home/cycleimage_module.class.php
 87. A content/apps/article/modules/article/like/like_manage_module.class.php
 88. A content/apps/article/modules/article/list_module.class.php
 89. A content/apps/article/modules/article/suggestlist_module.class.php
 90. M content/apps/article/modules/shop/help/detail_module.class.php
 91. M content/apps/article/modules/shop/info/detail_module.class.php
 92. M content/apps/article/modules/shop/info_module.class.php
 93. M content/apps/article/statics/js/article_list.js
 94. A content/apps/article/statics/js/comment_list.js
 95. A content/apps/article/statics/js/merchant_article_list.js
 96. D content/apps/store/statics/js/store_notice.js
 97. A content/apps/article/statics/js/store_notice.js
 98. A content/apps/article/templates/admin/article_comment_list.dwt.php
 99. M content/apps/article/templates/admin/article_info.dwt.php
 100. M content/apps/article/templates/admin/article_list.dwt.php
 101. D content/apps/store/templates/admin/store_notice_info.dwt.php
 102. A content/apps/article/templates/admin/article_notice_info.dwt.php
 103. D content/apps/store/templates/admin/store_notice_list.dwt.php
 104. A content/apps/article/templates/admin/article_notice_list.dwt.php
 105. A content/apps/article/templates/admin/comments.dwt.php
 106. M content/apps/article/templates/admin/link_goods.dwt.php
 107. M content/apps/article/templates/admin/preview.dwt.php
 108. M content/apps/article/templates/admin/shophelp_cat_list.dwt.php
 109. A content/apps/article/templates/merchant/article_comment_list.dwt.php
 110. A content/apps/article/templates/merchant/article_info.dwt.php
 111. A content/apps/article/templates/merchant/article_list.dwt.php
 112. A content/apps/article/templates/merchant/link_goods.dwt.php
 113. A content/apps/article/templates/merchant/preview.dwt.php
 114. M content/apps/bonus/admin.php
 115. M content/apps/bonus/apis/bonus_bonus_type_list_api.class.php
 116. M content/apps/captcha/modules/captcha/admin/sms_module.class.php
 117. M content/apps/captcha/modules/captcha/sms_module.class.php
 118. M content/apps/cart/apis/cart_flow_done_api.class.php
 119. M content/apps/cart/classes/cart.class.php
 120. M content/apps/cart/modules/flow/checkOrder_module.class.php
 121. M content/apps/cart/modules/flow/done_module.class.php
 122. M content/apps/commission/apis/commission_merchant_menu_api.class.php
 123. M content/apps/cron/classes/cron_method.class.php
 124. M content/apps/favourable/classes/hooks/merchant_favourable.class.php
 125. M content/apps/franchisee/merchant.php
 126. M content/apps/goods/admin.php
 127. M content/apps/goods/apis/goods_seller_goods_category_api.class.php
 128. M content/apps/goods/classes/seller_goods_cat.class.php
 129. M content/apps/goods/functions/global.func.php
 130. M content/apps/goods/functions/merchant_goods.func.php
 131. M content/apps/goods/merchant.php
 132. M content/apps/goods/mh_category.php
 133. M content/apps/goods/model/new_goods_article_viewmodel.class.php
 134. M content/apps/goods/modules/goods/detail_module.class.php
 135. A content/apps/goods/statics/assets/bootstrap-fileupload/bootstrap-fileupload.css
 136. A content/apps/goods/statics/assets/bootstrap-fileupload/bootstrap-fileupload.js
 137. M content/apps/goods/statics/js/merchant_goods_category.js
 138. M content/apps/goods/statics/js/merchant_goods_list.js
 139. M content/apps/goods/templates/admin/goods_list.dwt.php
 140. M content/apps/goods/templates/merchant/category_info.dwt.php
 141. M content/apps/goods/templates/merchant/goods_list.dwt.php
 142. M content/apps/goods/templates/merchant/link_article.dwt.php
 143. M content/apps/merchant/classes/ecjia_merchant.class.php
 144. M content/apps/merchant/merchant.php
 145. A content/apps/merchant/statics/img/plus.png
 146. M content/apps/merchant/templates/merchant/library/common_header.lbi.php
 147. M content/apps/mobile/admin_config.php
 148. M content/apps/mobile/admin_street.php
 149. M content/apps/mobile/languages/zh_CN/mobile.lang.php
 150. M content/apps/mobile/statics/css/mobile_street.css
 151. A content/apps/mobile/statics/images/peisong.png
 152. A content/apps/mobile/statics/images/zhanggui.png
 153. M content/apps/mobile/templates/admin/mobile_street.dwt.php
 154. M content/apps/notification/admin.php
 155. M content/apps/notification/apis/notification_admin_purview_api.class.php
 156. M content/apps/notification/apis/notification_tool_menu_api.class.php
 157. M content/apps/notification/functions/global.func.php
 158. A content/apps/notification/languages/zh_CN/notification.lang.php
 159. M content/apps/notification/statics/js/notification.js
 160. M content/apps/orders/admin_order_delivery.php
 161. M content/apps/orders/apis/orders_merchant_menu_api.class.php
 162. M content/apps/orders/apis/orders_order_delivery_ship_api.class.php
 163. M content/apps/orders/apis/orders_order_list_api.class.php
 164. M content/apps/orders/apis/orders_order_paid_api.class.php
 165. M content/apps/orders/apis/orders_user_account_paid_api.class.php
 166. M content/apps/orders/functions/global.func.php
 167. M content/apps/orders/mh_delivery.php
 168. M content/apps/orders/modules/admin/orders/operate/delivery_module.class.php
 169. M content/apps/orders/modules/order/list_module.class.php
 170. A content/apps/payment/admin_plugin.php
 171. A content/apps/payment/apis/payment_plugin_menu_api.class.php
 172. M content/apps/payment/statics/js/payment_admin.js
 173. A content/apps/payment/templates/admin/payment_channel.dwt.php
 174. M content/apps/promotion/merchant.php
 175. A content/apps/shipping/admin_area_plugin.php
 176. A content/apps/shipping/admin_plugin.php
 177. A content/apps/shipping/apis/shipping_plugin_menu_api.class.php
 178. A content/apps/shipping/templates/admin/shipping_area_channel.dwt.php
 179. A content/apps/shipping/templates/admin/shipping_channel.dwt.php
 180. M content/apps/shopguide/functions/merchant_shopguide.func.php
 181. M content/apps/shopguide/merchant.php
 182. M content/apps/sms/admin.php
 183. M content/apps/sms/admin_config.php
 184. A content/apps/sms/admin_events.php
 185. A content/apps/sms/admin_plugin.php
 186. M content/apps/sms/admin_template.php
 187. M content/apps/sms/apis/sms_admin_purview_api.class.php
 188. A content/apps/sms/apis/sms_plugin_install_api.class.php
 189. A content/apps/sms/apis/sms_plugin_menu_api.class.php
 190. A content/apps/sms/apis/sms_plugin_uninstall_api.class.php
 191. A content/apps/sms/apis/sms_send_event_sms_api.class.php
 192. M content/apps/sms/apis/sms_service_menu_api.class.php
 193. A content/apps/sms/classes/EventAbstract.php
 194. A content/apps/sms/classes/EventFactory.php
 195. A content/apps/sms/classes/Events/SmsGetValidate.php
 196. A content/apps/sms/classes/Events/SmsJionMerchant.php
 197. A content/apps/sms/classes/Events/SmsOrderPayed.php
 198. A content/apps/sms/classes/Events/SmsOrderPickup.php
 199. A content/apps/sms/classes/Events/SmsOrderPlaced.php
 200. A content/apps/sms/classes/Events/SmsOrderShipped.php
 201. A content/apps/sms/classes/Events/SmsRegisterValidate.php
 202. A content/apps/sms/classes/Events/SmsSelfMerchant.php
 203. A content/apps/sms/classes/Models/SmsEventModel.php
 204. A content/apps/sms/classes/Models/SmsSendlistModel.php
 205. A content/apps/sms/classes/Models/SmsTemplateModel.php
 206. A content/apps/sms/classes/SmsAbstract.php
 207. A content/apps/sms/classes/SmsManager.php
 208. A content/apps/sms/classes/SmsPlugin.php
 209. A content/apps/sms/classes/SmsTemplate.php
 210. A content/apps/sms/classes/sms_method.class.php
 211. M content/apps/sms/classes/sms_send.class.php
 212. A content/apps/sms/configs/template_code.cfg.php
 213. M content/apps/sms/functions/global.func.php
 214. M content/apps/sms/languages/zh_CN/sms.lang.php
 215. M content/apps/sms/model/sms_sendlist_model.class.php
 216. A content/apps/sms/statics/js/sms_channel.js
 217. A content/apps/sms/statics/js/sms_events.js
 218. M content/apps/sms/statics/js/sms_template.js
 219. A content/apps/sms/templates/admin/sms_channel.dwt.php
 220. A content/apps/sms/templates/admin/sms_channel_edit.dwt.php
 221. M content/apps/sms/templates/admin/sms_config.dwt.php
 222. A content/apps/sms/templates/admin/sms_events_list.dwt.php
 223. M content/apps/sms/templates/admin/sms_send_history.dwt.php
 224. M content/apps/sms/templates/admin/sms_template_info.dwt.php
 225. M content/apps/sms/templates/admin/sms_template_list.dwt.php
 226. A content/apps/sms/templates/admin/sms_template_test.dwt.php
 227. M content/apps/staff/apis/staff_merchant_menu_api.class.php
 228. M content/apps/staff/classes/hooks/merchant_staff.class.php
 229. M content/apps/staff/get_password.php
 230. M content/apps/staff/merchant.php
 231. M content/apps/staff/mh_log.php
 232. M content/apps/staff/mh_profile.php
 233. M content/apps/stats/apis/stats_merchant_menu_api.class.php
 234. M content/apps/store/admin.php
 235. M content/apps/store/admin_commission.php
 236. M content/apps/store/admin_preaudit.php
 237. M content/apps/store/apis/store_admin_menu_api.class.php
 238. M content/apps/store/apis/store_store_list_api.class.php
 239. M content/apps/store/classes/hooks/admin_store.class.php
 240. D content/apps/store/functions/admin_ecmoban.func.php
 241. M content/apps/store/languages/zh_CN/store.lang.php
 242. M content/apps/store/modules/admin/merchant/validate_module.class.php
 243. M content/apps/store/modules/home/data_module.class.php
 244. A content/apps/store/modules/merchant/config_module.class.php
 245. M content/apps/store/modules/merchant/goods/category_module.class.php
 246. A content/apps/store/modules/merchant/home/category_module.class.php
 247. M content/apps/store/modules/merchant/home/data_module.class.php
 248. A content/apps/store/modules/merchant/nearby_module.class.php
 249. M content/apps/store/statics/js/store.js
 250. M content/apps/touch/classes/ecjia_touch_api.class.php
 251. M content/apps/touch/classes/hooks/admin_touch.class.php
 252. M content/apps/touch/classes/hooks/merchant_touch.class.php
 253. M content/apps/user/functions/admin_user.func.php
 254. M content/apps/user/get_password.php
 255. M content/apps/user/model/article_viewmodel.class.php
 256. M content/apps/user/modules/address/add_module.class.php
 257. M content/apps/user/modules/address/update_module.class.php
 258. M content/apps/user/modules/admin/user/account/validate_module.class.php
 259. M content/apps/user/modules/admin/user/info_module.class.php
 260. M content/apps/user/modules/admin/validate/get_module.class.php
 261. M content/apps/user/modules/user/forget_password_module.class.php
 262. M content/apps/user/modules/user/info_module.class.php
 263. M content/apps/user/modules/user/userbind_module.class.php
 264. M content/apps/user/modules/v2/admin/user/forget_request_module.class.php
 265. M content/apps/user/modules/validate/get_module.class.php
 266. M content/apps/wechat/admin_customer.php
 267. M content/apps/wechat/admin_qrcode.php
 268. M content/apps/wechat/admin_record.php
 269. M content/apps/wechat/admin_request.php
 270. M content/apps/wechat/admin_response.php
 271. M content/apps/wechat/admin_share.php
 272. M content/apps/wechat/admin_subscribe.php
 273. M content/apps/wechat/admin_template.php
 274. M content/apps/wechat/classes/ErrorCodes.php
 275. M content/apps/wechat/classes/WechatUUID.php
 276. M content/configs/api.php
 277. M content/configs/namespaces.php
 278. M content/configs/provider.php
 279. M content/configs/release.php
 280. M content/database/migrations/2017_05_05_101947_add_city_code_to_ad_position_table.php
 281. A content/database/migrations/2017_06_14_112611_create_merchants_ad_table.php
 282. A content/database/migrations/2017_06_14_113657_create_merchants_ad_position_table.php
 283. A content/database/migrations/2017_06_14_114511_create_notification_channels_table.php
 284. A content/database/migrations/2017_06_14_115023_create_notification_templates_table.php
 285. A content/database/migrations/2017_06_14_132723_create_notification_events_table.php
 286. A content/database/migrations/2017_06_14_133830_create_discuss_comments_table.php
 287. A content/database/migrations/2017_06_14_134453_create_discuss_likes_table.php
 288. A content/database/migrations/2017_06_14_140837_add_cat_image_to_merchants_category_table.php
 289. A content/database/migrations/2017_06_14_141241_alter_article_table.php
 290. A content/database/migrations/2017_06_14_143031_alter_sms_sendlist_table.php
 291. A content/database/migrations/2017_06_16_100024_alter_article_cat_table.php
 292. A content/database/patchs/v1.6.0/Version_10600.php
 293. A content/database/patchs/v1.6.0/ecjia-daojia-patch-v1.6.0.log
 294. A content/database/patchs/v1.6.0/readme.txt
 295. D content/database/seeds/InitArticleCatTableSeeder.php
 296. A content/database/seeds/DemoArticleCatTableSeeder.php
 297. A content/database/seeds/DemoArticleTableSeeder.php
 298. M content/database/seeds/DemoDatabaseSeeder.php
 299. A content/database/seeds/DemoGoodsArticleTableSeeder.php
 300. D content/database/seeds/InitTermMetaTableSeeder.php
 301. A content/database/seeds/DemoTermMetaTableSeeder.php
 302. M content/database/seeds/InitAdPositionTableSeeder.php
 303. M content/database/seeds/InitAdTableSeeder.php
 304. D content/database/seeds/InitArticleTableSeeder.php
 305. M content/database/seeds/InitDatabaseSeeder.php
 306. M content/database/seeds/InitMailTemplatesTableSeeder.php
 307. M content/database/seeds/InitShopConfigTableSeeder.php
 308. M content/plugins/cron_auto_manage/cron_auto_manage.class.php
 309. A content/plugins/sms_ihuyi/IHuYiAgent.php
 310. A content/plugins/sms_ihuyi/config.php
 311. A content/plugins/sms_ihuyi/languages/zh_CN/plugin.lang.php
 312. A content/plugins/sms_ihuyi/sms_ihuyi.class.php
 313. A content/plugins/sms_ihuyi/sms_ihuyi.php
 314. M content/system/admin_application.php
 315. M content/system/admin_logs.php
 316. M content/system/admin_plugin.php
 317. M content/system/admin_role.php
 318. M content/system/apis/system_system_menu_api.class.php
 319. A content/system/classes/Admins/Plugin/ConfigMenu.php
 320. M content/system/classes/Config/CompatibleTrait.php
 321. M content/system/classes/Config/Config.php
 322. M content/system/classes/Config/Exceptions/ConfigGroupRepeatException.php
 323. M content/system/classes/Plugin/PluginManager.php
 324. M content/system/classes/Plugin/PluginModel.php
 325. M content/system/classes/Theme/ThemeManager.php
 326. M content/system/classes/ecjia.class.php
 327. M content/system/classes/ecjia_form.class.php
 328. M content/system/classes/ecjia_front.class.php
 329. M content/system/classes/ecjia_sms.class.php
 330. M content/system/classes/ecjia_view.class.php
 331. M content/system/classes/hooks/admin_system.class.php
 332. M content/system/configs/constant.cfg.php
 333. M content/system/get_password.php
 334. M content/system/index.php
 335. M content/system/languages/zh_CN/admin_logs.lang.php
 336. M content/system/languages/zh_CN/plugin.lang.php
 337. M content/system/navigator.php
 338. M content/system/privilege.php
 339. M content/system/shop_config.php
 340. M content/system/smarty/block.t.php
 341. M content/system/start/command.php
 342. M content/system/start/local.php
 343. M content/system/start/routes.php
 344. A content/system/statics/images/platform_logo.png
 345. M content/system/statics/js/jquery-cookie.min.js
 346. M content/system/statics/js/jquery-counter.min.js
 347. M content/system/statics/js/jquery-debouncedresize.min.js
 348. M content/system/statics/js/jquery-inputmask.min.js
 349. M content/system/statics/js/jquery-mediaTable.min.js
 350. M content/system/statics/js/jquery-migrate.min.js
 351. M content/system/statics/js/jquery-mockjax.js
 352. M content/system/statics/js/jquery-peity.min.js
 353. M content/system/statics/js/jquery-pjax.js
 354. M content/system/statics/js/jquery-pjax.min.js
 355. M content/system/statics/js/jquery.min.js
 356. M content/system/statics/js/jquery.pjax.js
 357. M content/system/statics/js/json2.js
 358. M content/system/statics/lib/Chart/Chart.js
 359. M content/system/statics/lib/Chart/Chart.min.js
 360. M content/system/statics/lib/acejs/ace.js
 361. M content/system/statics/lib/acejs/ext-beautify.js
 362. M content/system/statics/lib/acejs/ext-chromevox.js
 363. M content/system/statics/lib/acejs/ext-elastic_tabstops_lite.js
 364. M content/system/statics/lib/acejs/ext-emmet.js
 365. M content/system/statics/lib/acejs/ext-error_marker.js
 366. M content/system/statics/lib/acejs/ext-keybinding_menu.js
 367. M content/system/statics/lib/acejs/ext-language_tools.js
 368. M content/system/statics/lib/acejs/ext-linking.js
 369. M content/system/statics/lib/acejs/ext-modelist.js
 370. M content/system/statics/lib/acejs/ext-old_ie.js
 371. M content/system/statics/lib/acejs/ext-searchbox.js
 372. M content/system/statics/lib/acejs/ext-settings_menu.js
 373. M content/system/statics/lib/acejs/ext-spellcheck.js
 374. M content/system/statics/lib/acejs/ext-split.js
 375. M content/system/statics/lib/acejs/ext-static_highlight.js
 376. M content/system/statics/lib/acejs/ext-statusbar.js
 377. M content/system/statics/lib/acejs/ext-textarea.js
 378. M content/system/statics/lib/acejs/ext-themelist.js
 379. M content/system/statics/lib/acejs/ext-whitespace.js
 380. M content/system/statics/lib/acejs/keybinding-emacs.js
 381. M content/system/statics/lib/acejs/keybinding-vim.js
 382. M content/system/statics/lib/acejs/mode-abap.js
 383. M content/system/statics/lib/acejs/mode-abc.js
 384. M content/system/statics/lib/acejs/mode-actionscript.js
 385. M content/system/statics/lib/acejs/mode-ada.js
 386. M content/system/statics/lib/acejs/mode-apache_conf.js
 387. M content/system/statics/lib/acejs/mode-applescript.js
 388. M content/system/statics/lib/acejs/mode-asciidoc.js
 389. M content/system/statics/lib/acejs/mode-assembly_x86.js
 390. M content/system/statics/lib/acejs/mode-autohotkey.js
 391. M content/system/statics/lib/acejs/mode-batchfile.js
 392. M content/system/statics/lib/acejs/mode-c9search.js
 393. M content/system/statics/lib/acejs/mode-c_cpp.js
 394. M content/system/statics/lib/acejs/mode-cirru.js
 395. M content/system/statics/lib/acejs/mode-clojure.js
 396. M content/system/statics/lib/acejs/mode-cobol.js
 397. M content/system/statics/lib/acejs/mode-coffee.js
 398. M content/system/statics/lib/acejs/mode-coldfusion.js
 399. M content/system/statics/lib/acejs/mode-csharp.js
 400. M content/system/statics/lib/acejs/mode-css.js
 401. M content/system/statics/lib/acejs/mode-curly.js
 402. M content/system/statics/lib/acejs/mode-d.js
 403. M content/system/statics/lib/acejs/mode-dart.js
 404. M content/system/statics/lib/acejs/mode-diff.js
 405. M content/system/statics/lib/acejs/mode-django.js
 406. M content/system/statics/lib/acejs/mode-dockerfile.js
 407. M content/system/statics/lib/acejs/mode-dot.js
 408. M content/system/statics/lib/acejs/mode-eiffel.js
 409. M content/system/statics/lib/acejs/mode-ejs.js
 410. M content/system/statics/lib/acejs/mode-elixir.js
 411. M content/system/statics/lib/acejs/mode-elm.js
 412. M content/system/statics/lib/acejs/mode-erlang.js
 413. M content/system/statics/lib/acejs/mode-forth.js
 414. M content/system/statics/lib/acejs/mode-fortran.js
 415. M content/system/statics/lib/acejs/mode-ftl.js
 416. M content/system/statics/lib/acejs/mode-gcode.js
 417. M content/system/statics/lib/acejs/mode-gherkin.js
 418. M content/system/statics/lib/acejs/mode-gitignore.js
 419. M content/system/statics/lib/acejs/mode-glsl.js
 420. M content/system/statics/lib/acejs/mode-gobstones.js
 421. M content/system/statics/lib/acejs/mode-golang.js
 422. M content/system/statics/lib/acejs/mode-groovy.js
 423. M content/system/statics/lib/acejs/mode-haml.js
 424. M content/system/statics/lib/acejs/mode-handlebars.js
 425. M content/system/statics/lib/acejs/mode-haskell.js
 426. M content/system/statics/lib/acejs/mode-haxe.js
 427. M content/system/statics/lib/acejs/mode-html.js
 428. M content/system/statics/lib/acejs/mode-html_elixir.js
 429. M content/system/statics/lib/acejs/mode-html_ruby.js
 430. M content/system/statics/lib/acejs/mode-ini.js
 431. M content/system/statics/lib/acejs/mode-io.js
 432. M content/system/statics/lib/acejs/mode-jack.js
 433. M content/system/statics/lib/acejs/mode-jade.js
 434. M content/system/statics/lib/acejs/mode-java.js
 435. M content/system/statics/lib/acejs/mode-javascript.js
 436. M content/system/statics/lib/acejs/mode-json.js
 437. M content/system/statics/lib/acejs/mode-jsoniq.js
 438. M content/system/statics/lib/acejs/mode-jsp.js
 439. M content/system/statics/lib/acejs/mode-jsx.js
 440. M content/system/statics/lib/acejs/mode-julia.js
 441. M content/system/statics/lib/acejs/mode-latex.js
 442. M content/system/statics/lib/acejs/mode-lean.js
 443. M content/system/statics/lib/acejs/mode-less.js
 444. M content/system/statics/lib/acejs/mode-liquid.js
 445. M content/system/statics/lib/acejs/mode-lisp.js
 446. M content/system/statics/lib/acejs/mode-live_script.js
 447. M content/system/statics/lib/acejs/mode-livescript.js
 448. M content/system/statics/lib/acejs/mode-logiql.js
 449. M content/system/statics/lib/acejs/mode-lsl.js
 450. M content/system/statics/lib/acejs/mode-lua.js
 451. M content/system/statics/lib/acejs/mode-luapage.js
 452. M content/system/statics/lib/acejs/mode-lucene.js
 453. M content/system/statics/lib/acejs/mode-makefile.js
 454. M content/system/statics/lib/acejs/mode-markdown.js
 455. M content/system/statics/lib/acejs/mode-mask.js
 456. M content/system/statics/lib/acejs/mode-matlab.js
 457. M content/system/statics/lib/acejs/mode-maze.js
 458. M content/system/statics/lib/acejs/mode-mel.js
 459. M content/system/statics/lib/acejs/mode-mips_assembler.js
 460. M content/system/statics/lib/acejs/mode-mipsassembler.js
 461. M content/system/statics/lib/acejs/mode-mushcode.js
 462. M content/system/statics/lib/acejs/mode-mysql.js
 463. M content/system/statics/lib/acejs/mode-nix.js
 464. M content/system/statics/lib/acejs/mode-nsis.js
 465. M content/system/statics/lib/acejs/mode-objectivec.js
 466. M content/system/statics/lib/acejs/mode-ocaml.js
 467. M content/system/statics/lib/acejs/mode-pascal.js
 468. M content/system/statics/lib/acejs/mode-perl.js
 469. M content/system/statics/lib/acejs/mode-pgsql.js
 470. M content/system/statics/lib/acejs/mode-php.js
 471. M content/system/statics/lib/acejs/mode-plain_text.js
 472. M content/system/statics/lib/acejs/mode-powershell.js
 473. M content/system/statics/lib/acejs/mode-praat.js
 474. M content/system/statics/lib/acejs/mode-prolog.js
 475. M content/system/statics/lib/acejs/mode-properties.js
 476. M content/system/statics/lib/acejs/mode-protobuf.js
 477. M content/system/statics/lib/acejs/mode-python.js
 478. M content/system/statics/lib/acejs/mode-r.js
 479. M content/system/statics/lib/acejs/mode-razor.js
 480. M content/system/statics/lib/acejs/mode-rdoc.js
 481. M content/system/statics/lib/acejs/mode-rhtml.js
 482. M content/system/statics/lib/acejs/mode-rst.js
 483. M content/system/statics/lib/acejs/mode-ruby.js
 484. M content/system/statics/lib/acejs/mode-rust.js
 485. M content/system/statics/lib/acejs/mode-sass.js
 486. M content/system/statics/lib/acejs/mode-scad.js
 487. M content/system/statics/lib/acejs/mode-scala.js
 488. M content/system/statics/lib/acejs/mode-scheme.js
 489. M content/system/statics/lib/acejs/mode-scss.js
 490. M content/system/statics/lib/acejs/mode-sh.js
 491. M content/system/statics/lib/acejs/mode-sjs.js
 492. M content/system/statics/lib/acejs/mode-smarty.js
 493. M content/system/statics/lib/acejs/mode-snippets.js
 494. M content/system/statics/lib/acejs/mode-soy_template.js
 495. M content/system/statics/lib/acejs/mode-space.js
 496. M content/system/statics/lib/acejs/mode-sql.js
 497. M content/system/statics/lib/acejs/mode-sqlserver.js
 498. M content/system/statics/lib/acejs/mode-stylus.js
 499. M content/system/statics/lib/acejs/mode-svg.js
 500. M content/system/statics/lib/acejs/mode-swift.js
 501. M content/system/statics/lib/acejs/mode-swig.js
 502. M content/system/statics/lib/acejs/mode-tcl.js
 503. M content/system/statics/lib/acejs/mode-tex.js
 504. M content/system/statics/lib/acejs/mode-text.js
 505. M content/system/statics/lib/acejs/mode-textile.js
 506. M content/system/statics/lib/acejs/mode-toml.js
 507. M content/system/statics/lib/acejs/mode-twig.js
 508. M content/system/statics/lib/acejs/mode-typescript.js
 509. M content/system/statics/lib/acejs/mode-vala.js
 510. M content/system/statics/lib/acejs/mode-vbscript.js
 511. M content/system/statics/lib/acejs/mode-velocity.js
 512. M content/system/statics/lib/acejs/mode-verilog.js
 513. M content/system/statics/lib/acejs/mode-vhdl.js
 514. M content/system/statics/lib/acejs/mode-wollok.js
 515. M content/system/statics/lib/acejs/mode-xml.js
 516. M content/system/statics/lib/acejs/mode-xquery.js
 517. M content/system/statics/lib/acejs/mode-yaml.js
 518. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/abap.js
 519. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/abc.js
 520. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/actionscript.js
 521. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/ada.js
 522. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/apache_conf.js
 523. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/applescript.js
 524. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/asciidoc.js
 525. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/assembly_x86.js
 526. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/autohotkey.js
 527. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/batchfile.js
 528. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/c9search.js
 529. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/c_cpp.js
 530. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/cirru.js
 531. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/clojure.js
 532. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/cobol.js
 533. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/coffee.js
 534. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/coldfusion.js
 535. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/csharp.js
 536. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/css.js
 537. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/curly.js
 538. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/d.js
 539. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/dart.js
 540. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/diff.js
 541. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/django.js
 542. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/dockerfile.js
 543. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/dot.js
 544. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/eiffel.js
 545. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/ejs.js
 546. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/elixir.js
 547. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/elm.js
 548. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/erlang.js
 549. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/forth.js
 550. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/fortran.js
 551. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/ftl.js
 552. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/gcode.js
 553. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/gherkin.js
 554. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/gitignore.js
 555. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/glsl.js
 556. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/gobstones.js
 557. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/golang.js
 558. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/groovy.js
 559. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/haml.js
 560. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/handlebars.js
 561. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/haskell.js
 562. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/haxe.js
 563. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/html.js
 564. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/html_elixir.js
 565. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/html_ruby.js
 566. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/ini.js
 567. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/io.js
 568. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/jack.js
 569. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/jade.js
 570. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/java.js
 571. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/javascript.js
 572. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/json.js
 573. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/jsoniq.js
 574. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/jsp.js
 575. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/jsx.js
 576. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/julia.js
 577. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/latex.js
 578. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/lean.js
 579. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/less.js
 580. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/liquid.js
 581. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/lisp.js
 582. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/live_script.js
 583. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/livescript.js
 584. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/logiql.js
 585. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/lsl.js
 586. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/lua.js
 587. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/luapage.js
 588. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/lucene.js
 589. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/makefile.js
 590. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/markdown.js
 591. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/mask.js
 592. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/matlab.js
 593. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/maze.js
 594. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/mel.js
 595. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/mips_assembler.js
 596. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/mipsassembler.js
 597. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/mushcode.js
 598. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/mysql.js
 599. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/nix.js
 600. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/nsis.js
 601. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/objectivec.js
 602. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/ocaml.js
 603. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/pascal.js
 604. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/perl.js
 605. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/pgsql.js
 606. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/php.js
 607. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/plain_text.js
 608. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/powershell.js
 609. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/praat.js
 610. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/prolog.js
 611. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/properties.js
 612. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/protobuf.js
 613. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/python.js
 614. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/r.js
 615. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/razor.js
 616. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/rdoc.js
 617. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/rhtml.js
 618. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/rst.js
 619. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/ruby.js
 620. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/rust.js
 621. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/sass.js
 622. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/scad.js
 623. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/scala.js
 624. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/scheme.js
 625. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/scss.js
 626. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/sh.js
 627. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/sjs.js
 628. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/smarty.js
 629. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/snippets.js
 630. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/soy_template.js
 631. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/space.js
 632. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/sql.js
 633. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/sqlserver.js
 634. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/stylus.js
 635. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/svg.js
 636. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/swift.js
 637. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/swig.js
 638. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/tcl.js
 639. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/tex.js
 640. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/text.js
 641. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/textile.js
 642. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/toml.js
 643. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/twig.js
 644. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/typescript.js
 645. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/vala.js
 646. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/vbscript.js
 647. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/velocity.js
 648. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/verilog.js
 649. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/vhdl.js
 650. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/wollok.js
 651. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/xml.js
 652. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/xquery.js
 653. M content/system/statics/lib/acejs/snippets/yaml.js
 654. M content/system/statics/lib/acejs/theme-ambiance.js
 655. M content/system/statics/lib/acejs/theme-chaos.js
 656. M content/system/statics/lib/acejs/theme-chrome.js
 657. M content/system/statics/lib/acejs/theme-clouds.js
 658. M content/system/statics/lib/acejs/theme-clouds_midnight.js
 659. M content/system/statics/lib/acejs/theme-cobalt.js
 660. M content/system/statics/lib/acejs/theme-crimson_editor.js
 661. M content/system/statics/lib/acejs/theme-dawn.js
 662. M content/system/statics/lib/acejs/theme-dreamweaver.js
 663. M content/system/statics/lib/acejs/theme-eclipse.js
 664. M content/system/statics/lib/acejs/theme-github.js
 665. M content/system/statics/lib/acejs/theme-idle_fingers.js
 666. M content/system/statics/lib/acejs/theme-iplastic.js
 667. M content/system/statics/lib/acejs/theme-katzenmilch.js
 668. M content/system/statics/lib/acejs/theme-kr_theme.js
 669. M content/system/statics/lib/acejs/theme-kuroir.js
 670. M content/system/statics/lib/acejs/theme-merbivore.js
 671. M content/system/statics/lib/acejs/theme-merbivore_soft.js
 672. M content/system/statics/lib/acejs/theme-mono_industrial.js
 673. M content/system/statics/lib/acejs/theme-monokai.js
 674. M content/system/statics/lib/acejs/theme-pastel_on_dark.js
 675. M content/system/statics/lib/acejs/theme-solarized_dark.js
 676. M content/system/statics/lib/acejs/theme-solarized_light.js
 677. M content/system/statics/lib/acejs/theme-sqlserver.js
 678. M content/system/statics/lib/acejs/theme-terminal.js
 679. M content/system/statics/lib/acejs/theme-textmate.js
 680. M content/system/statics/lib/acejs/theme-tomorrow.js
 681. M content/system/statics/lib/acejs/theme-tomorrow_night.js
 682. M content/system/statics/lib/acejs/theme-tomorrow_night_blue.js
 683. M content/system/statics/lib/acejs/theme-tomorrow_night_bright.js
 684. M content/system/statics/lib/acejs/theme-tomorrow_night_eighties.js
 685. M content/system/statics/lib/acejs/theme-twilight.js
 686. M content/system/statics/lib/acejs/theme-vibrant_ink.js
 687. M content/system/statics/lib/acejs/theme-xcode.js
 688. M content/system/statics/lib/acejs/worker-coffee.js
 689. M content/system/statics/lib/acejs/worker-css.js
 690. M content/system/statics/lib/acejs/worker-html.js
 691. M content/system/statics/lib/acejs/worker-javascript.js
 692. M content/system/statics/lib/acejs/worker-json.js
 693. M content/system/statics/lib/acejs/worker-lua.js
 694. M content/system/statics/lib/acejs/worker-php.js
 695. M content/system/statics/lib/acejs/worker-xml.js
 696. M content/system/statics/lib/acejs/worker-xquery.js
 697. M content/system/statics/lib/chosen/chosen_v1.3/chosen.css
 698. M content/system/statics/lib/chosen/chosen_v1.3/chosen.jquery.js
 699. M content/system/statics/lib/chosen/chosen_v1.3/chosen.jquery.min.js
 700. M content/system/statics/lib/chosen/chosen_v1.3/chosen.min.css
 701. M content/system/statics/lib/chosen/chosen_v1.3/chosen.proto.js
 702. M content/system/statics/lib/chosen/chosen_v1.3/chosen.proto.min.js
 703. M content/system/statics/lib/datatables/jquery.dataTables.bootstrap.min.js
 704. M content/system/statics/lib/datatables/jquery.dataTables.sorting.js
 705. M content/system/statics/lib/dropper-upload/Gruntfile.js
 706. M content/system/statics/lib/dropper-upload/bower.json
 707. M content/system/statics/lib/dropper-upload/dropper.jquery.json
 708. M content/system/statics/lib/dropper-upload/jquery.fs.dropper.css
 709. M content/system/statics/lib/dropper-upload/jquery.fs.dropper.js
 710. M content/system/statics/lib/dropper-upload/jquery.fs.dropper.min.css
 711. M content/system/statics/lib/dropper-upload/jquery.fs.dropper.min.js
 712. M content/system/statics/lib/dropper-upload/package.json
 713. M content/system/statics/lib/flot/jquery.flot.curvedLines.min.js
 714. M content/system/statics/lib/flot/jquery.flot.multihighlight.min.js
 715. M content/system/statics/lib/flot/jquery.flot.orderBars.min.js
 716. M content/system/statics/lib/flot/jquery.flot.pyramid.js
 717. M content/system/statics/lib/google-code-prettify/prettify.css
 718. M content/system/statics/lib/ie/ie.css
 719. M content/system/statics/lib/ios-fix/ios-orientationchange-fix.min.js
 720. M content/system/statics/lib/jquery-form/jquery.form.1.0.js
 721. M content/system/statics/lib/selectnav/selectnav.js
 722. M content/system/statics/lib/sticky/sticky.css
 723. M content/system/statics/lib/sticky/sticky.min.js
 724. M content/system/statics/lib/tag_handler/jquery.taghandler.min.js
 725. M content/system/templates/ecjia.dwt.php
 726. M content/system/templates/get_pwd.dwt.php
 727. M content/system/templates/index.dwt.php
 728. M content/system/templates/library/shop_config_form.lbi.php
 729. A content/system/templates/plugin_config.dwt.php
 730. M content/themes/ecjia-intro/functions.php
 731. M content/themes/ecjia-pc/extras/classes/utility/merchant_function.class.php
 732. M content/themes/ecjia-pc/extras/classes/utility/pc_function.class.php
 733. M content/themes/ecjia-pc/extras/controller/merchant_controller.php
 734. M content/themes/ecjia-pc/library/merchant_header.lbi.php
 735. M content/themes/ecjia-pc/merchant_detail.dwt.php
 736. A content/uploads/data/article/1497477308456933275.png
 737. A content/uploads/data/article/1497478012537089411.png
 738. A content/uploads/data/article/1497478802349064314.png
 739. A content/uploads/data/cycleimage/1496342092378279633.png
 740. A content/uploads/data/cycleimage/1496342134992478693.png
 741. A content/uploads/data/cycleimage/1496342191006151668.png
 742. A content/uploads/data/cycleimage/1496342278158792453.png
 743. A content/uploads/data/cycleimage/1496342328783842332.png
 744. M sites/app/content/themes/ecjia-app/functions.php
 745. A sites/m/content/themes/h5/application.dwt.php
 746. M sites/m/content/themes/h5/cart_list.dwt.php
 747. M sites/m/content/themes/h5/css/ecjia_city.css
 748. A sites/m/content/themes/h5/discover_article.dwt.php
 749. A sites/m/content/themes/h5/discover_init.dwt.php
 750. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/article_controller.php
 751. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/cart_controller.php
 752. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/connect_controller.php
 753. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/goods_controller.php
 754. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/merchant_controller.php
 755. A sites/m/content/themes/h5/extras/controller/mobile_controller.php
 756. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/pay_controller.php
 757. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/touch_controller.php
 758. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_account_controller.php
 759. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_address_controller.php
 760. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_bonus_controller.php
 761. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_controller.php
 762. M sites/m/content/themes/h5/extras/controller/user_order_controller.php
 763. M sites/m/content/themes/h5/franchisee_first.dwt.php
 764. M sites/m/content/themes/h5/franchisee_get_location.dwt.php
 765. M sites/m/content/themes/h5/franchisee_process.dwt.php
 766. M sites/m/content/themes/h5/franchisee_search.dwt.php
 767. M sites/m/content/themes/h5/franchisee_second.dwt.php
 768. M sites/m/content/themes/h5/functions.php
 769. M sites/m/content/themes/h5/goods_show.dwt.php
 770. D sites/m/content/themes/h5/images/address_list/icon_swich.png
 771. A sites/m/content/themes/h5/images/address_list/icon_search.png
 772. M sites/m/content/themes/h5/images/bar/bar.png
 773. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_1.png
 774. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_10.png
 775. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_2.png
 776. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_3.png
 777. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_4.png
 778. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_5.png
 779. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_6.png
 780. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_7.png
 781. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_8.png
 782. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/200_9.png
 783. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/50_1.png
 784. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/50_2.png
 785. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/50_3.png
 786. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/50_4.png
 787. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/50_5.png
 788. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/50_6.png
 789. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/75_1.png
 790. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/75_2.png
 791. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/75_3.png
 792. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/75_4.png
 793. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/75_5.png
 794. A sites/m/content/themes/h5/images/discover/75_6.png
 795. A sites/m/content/themes/h5/images/icon/icon-clock.png
 796. A sites/m/content/themes/h5/images/icon/icon-eye.png
 797. A sites/m/content/themes/h5/images/store_logo.png
 798. A sites/m/content/themes/h5/images/user_center/o_75_2.png
 799. A sites/m/content/themes/h5/images/user_center/o_75_3.png
 800. A sites/m/content/themes/h5/images/user_center/o_75_4.png
 801. A sites/m/content/themes/h5/images/user_center/o_75_5.png
 802. M sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.goods.js
 803. M sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.js
 804. M sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.others.js
 805. M sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.raty.js
 806. M sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.spread.js
 807. M sites/m/content/themes/h5/js/ecjia.touch.user.js
 808. A sites/m/content/themes/h5/library/article_comment.lbi.php
 809. A sites/m/content/themes/h5/library/article_list.lbi.php
 810. M sites/m/content/themes/h5/library/merchant_goods.lbi.php
 811. M sites/m/content/themes/h5/library/model_bar.lbi.php
 812. M sites/m/content/themes/h5/library/store_list.lbi.php
 813. M sites/m/content/themes/h5/library/suggest_store.lbi.php
 814. M sites/m/content/themes/h5/merchant.dwt.php
 815. M sites/m/content/themes/h5/spread.dwt.php
 816. M sites/m/content/themes/h5/store_list.dwt.php
 817. M sites/m/content/themes/h5/style.css
 818. M sites/m/content/themes/h5/user.dwt.php
 819. M sites/m/content/themes/h5/user_get_integral.dwt.php
 820. M sites/m/content/themes/h5/user_order_list.dwt.php
 821. M sites/m/content/themes/h5/user_reward_detail.dwt.php
 822. M sites/merchant/content/configs/merchant.php
 823. M vendor/composer/autoload_namespaces.php
 824. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.auto.php
 825. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.autoload.php
 826. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php
 827. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.func.php
 828. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.includes.php
 829. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.kses.php
 830. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.path.php
 831. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.php
 832. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.safe-includes.php
 833. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Arborize.php
 834. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrCollections.php
 835. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef.php
 836. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS.php
 837. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/AlphaValue.php
 838. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Background.php
 839. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/BackgroundPosition.php
 840. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Border.php
 841. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Color.php
 842. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Composite.php
 843. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/DenyElementDecorator.php
 844. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Filter.php
 845. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Font.php
 846. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/FontFamily.php
 847. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Ident.php
 848. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/ImportantDecorator.php
 849. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Length.php
 850. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/ListStyle.php
 851. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Multiple.php
 852. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Number.php
 853. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/Percentage.php
 854. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/TextDecoration.php
 855. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/CSS/URI.php
 856. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/Clone.php
 857. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/Enum.php
 858. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/Bool.php
 859. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/Class.php
 860. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/Color.php
 861. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/FrameTarget.php
 862. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/ID.php
 863. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/Length.php
 864. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/LinkTypes.php
 865. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/MultiLength.php
 866. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/Nmtokens.php
 867. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/HTML/Pixels.php
 868. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/Integer.php
 869. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/Lang.php
 870. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/Switch.php
 871. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/Text.php
 872. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/URI.php
 873. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/URI/Email.php
 874. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/URI/Email/SimpleCheck.php
 875. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/URI/Host.php
 876. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/URI/IPv4.php
 877. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrDef/URI/IPv6.php
 878. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform.php
 879. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Background.php
 880. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/BdoDir.php
 881. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/BgColor.php
 882. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/BoolToCSS.php
 883. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Border.php
 884. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/EnumToCSS.php
 885. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/ImgRequired.php
 886. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/ImgSpace.php
 887. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Input.php
 888. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Lang.php
 889. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Length.php
 890. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Name.php
 891. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/NameSync.php
 892. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Nofollow.php
 893. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/SafeEmbed.php
 894. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/SafeObject.php
 895. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/SafeParam.php
 896. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/ScriptRequired.php
 897. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/TargetBlank.php
 898. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/TargetNoopener.php
 899. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/TargetNoreferrer.php
 900. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTransform/Textarea.php
 901. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrTypes.php
 902. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/AttrValidator.php
 903. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Bootstrap.php
 904. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/CSSDefinition.php
 905. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef.php
 906. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/Chameleon.php
 907. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/Custom.php
 908. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/Empty.php
 909. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/List.php
 910. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/Optional.php
 911. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/Required.php
 912. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/StrictBlockquote.php
 913. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ChildDef/Table.php
 914. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Config.php
 915. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema.php
 916. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Builder/ConfigSchema.php
 917. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Builder/Xml.php
 918. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Exception.php
 919. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Interchange.php
 920. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Interchange/Directive.php
 921. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Interchange/Id.php
 922. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/InterchangeBuilder.php
 923. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/Validator.php
 924. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/ValidatorAtom.php
 925. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.AllowedClasses.txt
 926. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.AllowedFrameTargets.txt
 927. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.AllowedRel.txt
 928. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.AllowedRev.txt
 929. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.ClassUseCDATA.txt
 930. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.DefaultImageAlt.txt
 931. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.DefaultInvalidImage.txt
 932. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.DefaultInvalidImageAlt.txt
 933. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.DefaultTextDir.txt
 934. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.EnableID.txt
 935. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.ForbiddenClasses.txt
 936. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.ID.HTML5.txt
 937. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.IDBlacklist.txt
 938. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.IDBlacklistRegexp.txt
 939. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.IDPrefix.txt
 940. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Attr.IDPrefixLocal.txt
 941. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.AutoParagraph.txt
 942. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.Custom.txt
 943. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.DisplayLinkURI.txt
 944. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.Linkify.txt
 945. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.PurifierLinkify.DocURL.txt
 946. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.PurifierLinkify.txt
 947. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.RemoveEmpty.Predicate.txt
 948. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.RemoveEmpty.RemoveNbsp.Exceptions.txt
 949. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.RemoveEmpty.RemoveNbsp.txt
 950. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.RemoveEmpty.txt
 951. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/AutoFormat.RemoveSpansWithoutAttributes.txt
 952. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.AllowDuplicates.txt
 953. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.AllowImportant.txt
 954. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.AllowTricky.txt
 955. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.AllowedFonts.txt
 956. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.AllowedProperties.txt
 957. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.DefinitionRev.txt
 958. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.ForbiddenProperties.txt
 959. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.MaxImgLength.txt
 960. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.Proprietary.txt
 961. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/CSS.Trusted.txt
 962. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Cache.DefinitionImpl.txt
 963. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Cache.SerializerPath.txt
 964. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Cache.SerializerPermissions.txt
 965. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.AggressivelyFixLt.txt
 966. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.AggressivelyRemoveScript.txt
 967. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.AllowHostnameUnderscore.txt
 968. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.CollectErrors.txt
 969. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.ColorKeywords.txt
 970. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.ConvertDocumentToFragment.txt
 971. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.DirectLexLineNumberSyncInterval.txt
 972. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.DisableExcludes.txt
 973. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.EnableIDNA.txt
 974. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.Encoding.txt
 975. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.EscapeInvalidChildren.txt
 976. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.EscapeInvalidTags.txt
 977. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.EscapeNonASCIICharacters.txt
 978. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.HiddenElements.txt
 979. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.Language.txt
 980. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.LegacyEntityDecoder.txt
 981. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.LexerImpl.txt
 982. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.MaintainLineNumbers.txt
 983. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.NormalizeNewlines.txt
 984. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.RemoveInvalidImg.txt
 985. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.RemoveProcessingInstructions.txt
 986. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Core.RemoveScriptContents.txt
 987. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Filter.Custom.txt
 988. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Filter.ExtractStyleBlocks.Escaping.txt
 989. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Filter.ExtractStyleBlocks.Scope.txt
 990. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Filter.ExtractStyleBlocks.TidyImpl.txt
 991. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Filter.ExtractStyleBlocks.txt
 992. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Filter.YouTube.txt
 993. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Allowed.txt
 994. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.AllowedAttributes.txt
 995. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.AllowedComments.txt
 996. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.AllowedCommentsRegexp.txt
 997. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.AllowedElements.txt
 998. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.AllowedModules.txt
 999. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Attr.Name.UseCDATA.txt
 1000. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.BlockWrapper.txt
 1001. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.CoreModules.txt
 1002. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.CustomDoctype.txt
 1003. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.DefinitionID.txt
 1004. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.DefinitionRev.txt
 1005. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Doctype.txt
 1006. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.FlashAllowFullScreen.txt
 1007. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.ForbiddenAttributes.txt
 1008. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.ForbiddenElements.txt
 1009. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.MaxImgLength.txt
 1010. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Nofollow.txt
 1011. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Parent.txt
 1012. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Proprietary.txt
 1013. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.SafeEmbed.txt
 1014. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.SafeIframe.txt
 1015. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.SafeObject.txt
 1016. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.SafeScripting.txt
 1017. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Strict.txt
 1018. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.TargetBlank.txt
 1019. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.TargetNoopener.txt
 1020. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.TargetNoreferrer.txt
 1021. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.TidyAdd.txt
 1022. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.TidyLevel.txt
 1023. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.TidyRemove.txt
 1024. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.Trusted.txt
 1025. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/HTML.XHTML.txt
 1026. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Output.CommentScriptContents.txt
 1027. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Output.FixInnerHTML.txt
 1028. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Output.FlashCompat.txt
 1029. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Output.Newline.txt
 1030. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Output.SortAttr.txt
 1031. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Output.TidyFormat.txt
 1032. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/Test.ForceNoIconv.txt
 1033. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.AllowedSchemes.txt
 1034. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.Base.txt
 1035. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.DefaultScheme.txt
 1036. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.DefinitionID.txt
 1037. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.DefinitionRev.txt
 1038. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.Disable.txt
 1039. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.DisableExternal.txt
 1040. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.DisableExternalResources.txt
 1041. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.DisableResources.txt
 1042. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.Host.txt
 1043. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.HostBlacklist.txt
 1044. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.MakeAbsolute.txt
 1045. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.Munge.txt
 1046. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.MungeResources.txt
 1047. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.MungeSecretKey.txt
 1048. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.OverrideAllowedSchemes.txt
 1049. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/URI.SafeIframeRegexp.txt
 1050. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ConfigSchema/schema/info.ini
 1051. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ContentSets.php
 1052. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Context.php
 1053. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Definition.php
 1054. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache.php
 1055. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Decorator.php
 1056. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Decorator/Cleanup.php
 1057. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Decorator/Memory.php
 1058. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Decorator/Template.php.in
 1059. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Null.php
 1060. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Serializer.php
 1061. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/Serializer/README
 1062. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCacheFactory.php
 1063. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Doctype.php
 1064. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DoctypeRegistry.php
 1065. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ElementDef.php
 1066. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Encoder.php
 1067. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/EntityLookup.php
 1068. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/EntityParser.php
 1069. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ErrorCollector.php
 1070. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/ErrorStruct.php
 1071. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Exception.php
 1072. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Filter.php
 1073. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Filter/ExtractStyleBlocks.php
 1074. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Filter/YouTube.php
 1075. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Generator.php
 1076. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLDefinition.php
 1077. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule.php
 1078. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Bdo.php
 1079. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/CommonAttributes.php
 1080. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Edit.php
 1081. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Forms.php
 1082. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Hypertext.php
 1083. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Iframe.php
 1084. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Image.php
 1085. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Legacy.php
 1086. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/List.php
 1087. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Name.php
 1088. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Nofollow.php
 1089. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/NonXMLCommonAttributes.php
 1090. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Object.php
 1091. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Presentation.php
 1092. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Proprietary.php
 1093. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Ruby.php
 1094. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/SafeEmbed.php
 1095. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/SafeObject.php
 1096. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/SafeScripting.php
 1097. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Scripting.php
 1098. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/StyleAttribute.php
 1099. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tables.php
 1100. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Target.php
 1101. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/TargetBlank.php
 1102. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/TargetNoopener.php
 1103. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/TargetNoreferrer.php
 1104. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Text.php
 1105. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy.php
 1106. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy/Name.php
 1107. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy/Proprietary.php
 1108. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy/Strict.php
 1109. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy/Transitional.php
 1110. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy/XHTML.php
 1111. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/Tidy/XHTMLAndHTML4.php
 1112. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModule/XMLCommonAttributes.php
 1113. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/HTMLModuleManager.php
 1114. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/IDAccumulator.php
 1115. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector.php
 1116. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/AutoParagraph.php
 1117. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/DisplayLinkURI.php
 1118. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/Linkify.php
 1119. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/PurifierLinkify.php
 1120. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/RemoveEmpty.php
 1121. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/RemoveSpansWithoutAttributes.php
 1122. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Injector/SafeObject.php
 1123. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Language.php
 1124. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Language/classes/en-x-test.php
 1125. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Language/messages/en-x-test.php
 1126. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Language/messages/en-x-testmini.php
 1127. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Language/messages/en.php
 1128. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/LanguageFactory.php
 1129. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Length.php
 1130. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Lexer.php
 1131. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Lexer/DOMLex.php
 1132. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Lexer/DirectLex.php
 1133. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Lexer/PH5P.php
 1134. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Node.php
 1135. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Node/Comment.php
 1136. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Node/Element.php
 1137. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Node/Text.php
 1138. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/PercentEncoder.php
 1139. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Printer.php
 1140. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Printer/CSSDefinition.php
 1141. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Printer/ConfigForm.css
 1142. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Printer/ConfigForm.js
 1143. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Printer/ConfigForm.php
 1144. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Printer/HTMLDefinition.php
 1145. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/PropertyList.php
 1146. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/PropertyListIterator.php
 1147. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Queue.php
 1148. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy.php
 1149. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy/Composite.php
 1150. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy/Core.php
 1151. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy/FixNesting.php
 1152. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy/MakeWellFormed.php
 1153. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy/RemoveForeignElements.php
 1154. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Strategy/ValidateAttributes.php
 1155. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/StringHash.php
 1156. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/StringHashParser.php
 1157. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/TagTransform.php
 1158. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/TagTransform/Font.php
 1159. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/TagTransform/Simple.php
 1160. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token.php
 1161. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token/Comment.php
 1162. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token/Empty.php
 1163. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token/End.php
 1164. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token/Start.php
 1165. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token/Tag.php
 1166. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Token/Text.php
 1167. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/TokenFactory.php
 1168. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URI.php
 1169. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIDefinition.php
 1170. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter.php
 1171. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/DisableExternal.php
 1172. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/DisableExternalResources.php
 1173. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/DisableResources.php
 1174. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/HostBlacklist.php
 1175. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/MakeAbsolute.php
 1176. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/Munge.php
 1177. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIFilter/SafeIframe.php
 1178. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIParser.php
 1179. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme.php
 1180. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/data.php
 1181. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/file.php
 1182. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/ftp.php
 1183. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/http.php
 1184. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/https.php
 1185. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/mailto.php
 1186. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/news.php
 1187. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/nntp.php
 1188. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URIScheme/tel.php
 1189. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/URISchemeRegistry.php
 1190. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/UnitConverter.php
 1191. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/VarParser.php
 1192. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/VarParser/Flexible.php
 1193. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/VarParser/Native.php
 1194. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/VarParserException.php
 1195. M vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/Zipper.php
 1196. A vendor/paragonie/random_compat/README.md
 1197. A vendor/paragonie/random_compat/composer.json
 1198. A vendor/paragonie/random_compat/lib/byte_safe_strings.php
 1199. A vendor/paragonie/random_compat/lib/cast_to_int.php
 1200. A vendor/paragonie/random_compat/lib/error_polyfill.php
 1201. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random.php
 1202. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_bytes_com_dotnet.php
 1203. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_bytes_dev_urandom.php
 1204. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_bytes_libsodium.php
 1205. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_bytes_libsodium_legacy.php
 1206. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_bytes_mcrypt.php
 1207. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_bytes_openssl.php
 1208. A vendor/paragonie/random_compat/lib/random_int.php
 1209. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/AlidayuServiceProvider.php
 1210. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/App.php
 1211. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Client.php
 1212. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcFlowCharge.php
 1213. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcFlowChargeProvince.php
 1214. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcFlowGrade.php
 1215. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcFlowQuery.php
 1216. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcSmsNumQuery.php
 1217. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcSmsNumSend.php
 1218. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcTtsNumSinglecall.php
 1219. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcVoiceNumDoublecall.php
 1220. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Commands/AlibabaAliqinFcVoiceNumSinglecall.php
 1221. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Contracts/RequestCommand.php
 1222. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Factory.php
 1223. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Request.php
 1224. A vendor/royalcms/alidayu/Royalcms/Component/Alidayu/Support.php
 1225. A vendor/royalcms/alidayu/config/config.php
 1226. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Cookie.php
 1227. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Curl.php
 1228. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Encoding.php
 1229. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Http.php
 1230. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Proxy.php
 1231. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Status.php
 1232. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/Streams.php
 1233. A vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Service/Api.php
 1234. A vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Service/ArrayInput.php
 1235. A vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Service/Contracts/InputInterface.php
 1236. A vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Service/Discove.php
 1237. A vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Service/Dispatcher.php
 1238. A vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Service/Input.php
 1239. M vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/Facades/Error.php
 1240. M vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/Support/Traits/Macroable.php
 1241. M vendor/royalcms/framework/bootstrap/compatible.php
 1242. M vendor/royalcms/framework/bootstrap/helpers.php
 1243. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Cookie.php
 1244. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Encoding.php
 1245. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/HeaderUtility.php
 1246. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Http.php
 1247. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/HttpRequest.php
 1248. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/HttpRequest.php
 1249. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Proxy.php
 1250. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Requests/Hooks.php
 1251. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Requests/Response.php
 1252. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Response.php
 1253. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Transport/Curl.php
 1254. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Transport/Streams.php
 1255. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/Xmlrpc/Client.php
 1256. D vendor/royalcms/framework/Royalcms/Component/HttpRequest/certificates/ca-bundle.crt
 1257. A vendor/royalcms/http-request/Royalcms/Component/HttpRequest/certificates/ca-bundle.crt
 1258. M vendor/royalcms/log-viewer/Royalcms/Component/LogViewer/Facades/LogViewer.php
 1259. M vendor/royalcms/purifier/Royalcms/Component/Purifier/Facades/Purifier.php
 1260. M vendor/royalcms/purifier/Royalcms/Component/Purifier/Purifier.php
 1261. M vendor/royalcms/purifier/Royalcms/Component/Purifier/PurifierServiceProvider.php
 1262. M vendor/royalcms/purifier/Royalcms/Component/Purifier/helpers.php
 1263. M vendor/royalcms/purifier/config/purifier.php
 1264. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Auth/Basic.php
 1265. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Contracts/Auth.php
 1266. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Contracts/Hooker.php
 1267. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Contracts/Proxy.php
 1268. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Contracts/Transport.php
 1269. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Cookie.php
 1270. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Cookie/Jar.php
 1271. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception.php
 1272. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP.php
 1273. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C304.php
 1274. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C305.php
 1275. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C306.php
 1276. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C400.php
 1277. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C401.php
 1278. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C402.php
 1279. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C403.php
 1280. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C404.php
 1281. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C405.php
 1282. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C406.php
 1283. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C407.php
 1284. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C408.php
 1285. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C409.php
 1286. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C410.php
 1287. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C411.php
 1288. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C412.php
 1289. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C413.php
 1290. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C414.php
 1291. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C415.php
 1292. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C416.php
 1293. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C417.php
 1294. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C418.php
 1295. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C428.php
 1296. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C429.php
 1297. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C431.php
 1298. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C500.php
 1299. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C501.php
 1300. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C502.php
 1301. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C503.php
 1302. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C504.php
 1303. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C505.php
 1304. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/C511.php
 1305. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/HTTP/Unknown.php
 1306. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/Transport.php
 1307. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Exception/Transport/cURL.php
 1308. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Hooks.php
 1309. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/IDNAEncoder.php
 1310. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/IPv6.php
 1311. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/IRI.php
 1312. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Proxy/HTTP.php
 1313. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Requests.php
 1314. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Response.php
 1315. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Response/Headers.php
 1316. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/SSL.php
 1317. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Session.php
 1318. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Transport/cURL.php
 1319. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Transport/fsockopen.php
 1320. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Utility/CURLFile.php
 1321. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php
 1322. A vendor/royalcms/requests/Royalcms/Component/Requests/Utility/FilteredIterator.php
 1323. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/Agents/IHuYiAgent.php
 1324. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/Contracts/SmsAgent.php
 1325. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/Facades/Sms.php
 1326. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/Factory.php
 1327. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/Manager.php
 1328. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/Sms.php
 1329. A vendor/royalcms/sms/Royalcms/Component/Sms/SmsServiceProvider.php
 1330. A vendor/royalcms/sms/config/sms.php

ECJia到家升级教程

完整包升级与补丁包升级区别

 • 程序没有二开的情况下建议使用完整包升级,程序进行二开后需使用补丁包升级,以免二开内容被覆盖
 • 程序升级不会影响原有数据
 • 使用完整包进行升级可以跨版本升级,使用补丁包升级必须依次升级
 • 补丁包下载地址(页面最下方):https://www.ecjia.com/download.html

授权插件注意事项

 • 升级完成后,需要重新上传插件,否则系统会报错,无法正常使用

升级的时候覆盖与删除替换的区别

举例:到家程序共有A、B、C三个文件、文件夹

 • 覆盖文件:A、B、C三个文件,上传新版本的A、B直接覆盖,会得到A、B、C
 • 删除后上传新文件: A、B、C三个文件,先删除然后上传新版本的A、B就会得到A、B
 • 在新版本中C文件已经被删除,使用覆盖文件操作升级的话C文件还存在,当程序运行的时候可能会导致异常,所以请按照升级文档,删除旧版本到家文件后,再上传新版本到家文件